מיליאָנען מענטשן אין די פֿאַראייניקטע שטאַטן זענען לעצטנס ראָוי געוואָרן אויף אַ צוגאָבשטאָך קעגן קאָוויד און וועלן געניסן פֿון אַ שטאַרקערער באַשיצונג. פֿאַראַן אָבער 56 מיליאָן יחידים וואָס זענען נאָך נישט וואַקצינירט. וויכטיק איז אויך צו פֿאַרזיכערן אַז ווער ס׳איז נאָך נישט וואַקצינירט זאָל מאַכן דעם ערשטן טראָט און זיך לאָזן וואַקצינירן מיט אַן ערשטער דאָזע.

[MILYÓNEN MENTShN IN DI FARÉYNIKTE ShTATN ZÉNEN LETSTNS RÓE GEVÓRN AF A TSÚGOBShTOKh KEGN KÓVID UN VELN GENÍSN FUN A ShTÁRKERER BAShÍTSUNG. FARÁN ÓBER FÍNEF UN ZÉKhTSIK MILYÓN YEKhÍDIM VOS ZÉNEN NOKh NIShT VAKTSINÍRT. VÍKhTIK IZ OYKh TSU FARZÍKhERN AZ VÉR S’IZ NOKh NIShT VAKTSINÍRT ZOL MAKhN DEM ERShTN TROT UN ZIKh LOZN VAKTSINÍRN MIT AN ÉRShTER DOZE.]

Millions of people in the US are newly eligible to receive a COVID booster shot and will benefit from additional protection. However, there are 65 million individuals who are not yet vaccinated. It is also important to ensure that unvaccinated people take the first step and get an initial vaccine.antibody levels: דער ניוואָ פֿון אַנטיגופֿלעך
[DER NIVÓ FUN ANTIGÚFLEKh]

booster shot: די צוגאָבשטאָך, ־ן
[DI TSÚGOBShTOKh, -N]

decrease/wane over time: פֿאַרקלענערן <פֿאַרמינערן> זיך מיט דער צײַט
[FARKLÉNERN <FARMÍNERN> ZIKh MIT DER TSAYT]

diabetes: די צוקערקרענק; דער צוקער; דער דיאַבעט
[DI TSÚKERKRENK; DER TSÚKER; DER DYABÉT]

herd immunity: די קאָלעקטיװע אימוניטעט
[DI KOLEKTÍVE IMUNITÉT]

high blood pressure: די הױכע בלוטדריקונג; דער הױכער בלוטדרוק
[DI HÓYKhE BLÚTDRIKUNG; DER HÓYKhER BLÚTDRUK]

high-risk setting:  די סבֿיבֿה מיט אַ הױכער ריזיקע
[DI SVÍVE MIT A HÓYKhER RÍZIKE]

immune response: די אימון־רעאַקציע, ־ס
[DI IMÚN-REÁKTSYE, -S]

immunity: די אימוניטעט
[DI IMUNITÉT]

initial dose: די ערשטע דאָזע, ־ס
[DI ÉRShTE DÓZE, -S]

be overweight: וועגן צו פֿיל
[VEGN TSU FIL]

protection against severe illness and hospitalization: די באַשיצונג קעגן שווערער קרענק און אײַנשפּיטאָלונג <שפּיטאָליזי֜רונג>
[DI BAShÍTSUNG KEGN ShVÉRER KRENK UN ÁYNShPITOLUNG <ShPITOLIZÍRUNG>]

underlying health condition: די כראָנישע קרענק, ־ען
[DI KhRÓNIShE KRENK, -EN]

vaccine: דער וואַקצין, ־ען
[DER VAKTSÍN, -EN]

vaccine effectiveness: די/דאָס עפֿעקטיווקייט פֿונעם וואַקצין
[DI/DOS EFEKTÍVKEYT FÚNEM VAKTSÍN]
Many more words available in the Comprehensive ‭English-Yiddish Dictionary.
New revised & expanded edition available now at

Sign up for the searchable online version here: englishyiddishdictionary.com


You can find the archive of all the "Verter fun der Vokh" lists at:

The League for Yiddish is a 501c3 organization
and depends solely on your membership donations
to provide you with the "Verter fun der Vokh."

League for Yiddish
Follow us on Facebook and Twitter at @yidishlige (or through the buttons below)!