Click Here to view the Great and Holy Lent Liturgical Schedule

Hymns of the Day


Let the heavens rejoice and the earth be glad, for the Lord by His Might, has created a Dominion. He has conquered death by death, and become the first-born of the dead. He has delivered us from the depths of Hades, and has granted the world great mercy.

Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια, ἀγαλλιάσθω τὰ ἐπίγεια, ὅτι ἐποίησε κράτος, ἐν βραχίονι αὐτοῦ, ὁ Κύριος, ἐπάτησε τῷ θανάτῳ τὸν θάνατον, πρωτότοκος τῶν νεκρῶν ἐγένετο, ἐκ κοιλίας ᾅδου ἐρρύσατο ἡμᾶς, καὶ παρέσχε τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.


Lord, save Your people and bless Your inheritance, granting our rulers to prevail over adversaries, and protecting Your commonwealth by Your Cross.

Σώσον Κύριε τόν λαόν σου καί ευλόγησον τήν κληρονομίαν σου, νίκας τοίς Βασιλεύσι κατά βαρβάρων δωρούμενος καί τό σόν φυλάττων διά τού Σταυρού σου πολίτευμα.


Though You went down into the tomb, O Immortal One, yet You brought down the dominion of Hades; and You rose as the victor, O Christ our God; and You called out "Rejoice" to the Myrrh-bearing women, and gave peace to Your Apostles, O Lord who to the fallen grant resurrection.

Eἰ καὶ ἐν τάφῳ κατῆλθες ἀθάνατε, ἀλλὰ τοῦ Ἄδου καθεῖλες τὴν δύναμιν, καὶ ἀνέστης ὡς νικητής, Χριστὲ ὁ Θεός, γυναιξὶ Μυροφόροις φθεγξάμενος, Χαίρετε, καὶ τοὶς σοὶς Ἀποστόλοις εἰρήνην δωρούμενος ὁ τοὶς πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν.


To you, Theotokos, invincible Defender, having been delivered from peril, I, your city, dedicate the victory festival as a thank offering. In your irresistible might, keep me safe from all trials, that I may call out to you: "Hail, unwedded bride!"

Τὴ ὑπερμάχω στρατηγῶ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοὶ ἡ Πόλις σου Θεοτόκε, Ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων μὲ κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοί, Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε.
Epistle Reading

Prokeimenon. Plagal Second Mode. Psalm 27.9,1.

O Lord, save your people and bless your inheritance.

Verse: To you, O Lord, I have cried, O my God.


The reading is from St. Paul's Letter to the Hebrews 4:14-16; 5:1-6.

BRETHREN, since we have a high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession. For we have not a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. For every high priest chosen from among men is appointed to act on behalf of men in relation to God, to offer gifts and sacrifices for sins. He can deal gently with the ignorant and wayward, since he himself is beset with weakness. Because of this he is bound to offer sacrifice for his own sins as well as for those of the people. And one does not take the honor upon himself, but he is called by God, just as Aaron was. So also Christ did not exalt himself to be made a high priest, but was appointed by him who said to him, "Thou art my Son, today I have begotten thee"; as he says also in another place, "Thou art a priest for ever, after the order of Melchizedek."


Προκείμενον. Plagal Second Mode. ΨΑΛΜΟΙ 27.9,1.

Σῶσον, Κύριε τὸν λαὸν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου.

Στίχ. Πρὸς σἐ, Κύριε, κεκράξομαι ὁ Θεός μου.


τὸ Ἀνάγνωσμα Πρὸς Ἑβραίους 4:14-16, 5:1-6.

Ἀδελφοί, ἔχοντες οὖν ἀρχιερέα μέγαν, διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ, κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας. Οὐ γὰρ ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ δυνάμενον συμπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν, πεπειραμένον δὲ κατὰ πάντα καθʼ ὁμοιότητα, χωρὶς ἁμαρτίας. Προσερχώμεθα οὖν μετὰ παρρησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος, ἵνα λάβωμεν ἔλεον, καὶ χάριν εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν. Πᾶς γὰρ ἀρχιερεύς, ἐξ ἀνθρώπων λαμβανόμενος, ὑπὲρ ἀνθρώπων καθίσταται τὰ πρὸς τὸν θεόν, ἵνα προσφέρῃ δῶρά τε καὶ θυσίας ὑπὲρ ἁμαρτιῶν· μετριοπαθεῖν δυνάμενος τοῖς ἀγνοοῦσιν καὶ πλανωμένοις, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς περίκειται ἀσθένειαν· καὶ διὰ ταύτην ὀφείλει, καθὼς περὶ τοῦ λαοῦ, οὕτως καὶ περὶ ἑαυτοῦ, προσφέρειν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν. Καὶ οὐχ ἑαυτῷ τις λαμβάνει τὴν τιμήν, ἀλλὰ καλούμενος ὑπὸ τοῦ θεοῦ, καθάπερ καὶ Ἀαρών. Οὕτως καὶ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτὸν ἐδόξασεν γενηθῆναι ἀρχιερέα, ἀλλʼ ὁ λαλήσας πρὸς αὐτόν, Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε. Καθὼς καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει, Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ.

Gospel Reading

The Reading is from Mark 8:34-38; 9:1

The Lord said: "If anyone wishes to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever would save his life will lose it; and whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it. For what does it profit a man, to gain the whole world and forfeit his life? For what can a man give in return for his life? For whoever is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, of him will the Son of man also be ashamed, when he comes in the glory of his Father with the holy angels." And he said to them, "Truly, I say to you, there are some standing here who will not taste death before they see the kingdom of God come with power."


Κατὰ Μᾶρκον 8:34-38, 9:1

Εἶπεν ὁ Κύριος· Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν. τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.
PARISH ORDER: Bobby Tsirakidis - leader, Lisa DiPinto, Steve Fegos, Soterios Panageas, James Xanthos


2024 PARISH COUNCIL: Bobby Tsirakidis - President, - Stephanie Clark, Vice President - Savvy Asprou, Treasurer - Constantine Zachariadis -Asst. Treasurer, Soterios Panageas - Secretary, James Xanthos - Asst. Secretary, Gregory Calpakis, Kyriakos C. Demou, Lisa DiPinto, Steve Fegos, Peter Koumoulis, Ted Livanos,  James Montesantos, Peter Pantazakos,  Jr Peter J. Pappas, Evangelos Paravalos, Despina YarianSUNDAY’S MEMORIALS


 • Evangelos Hagicostas – 40 day memorial service 
 • Peter Antonopoulos – 40 day memorial service 
 • Bill Antonopoulos  – 2 year memorial service 


WE COMMEMORATE the 40 day memorial service for  Evangelos Hagicostas. May his memory be eternal.


WE COMMEMORATE the 40 day memorial service for Peter Antonopoulos. May his memory be eternal.  


WE COMMEMORATE the 2 year memorial service for Bill Antonopoulos. May his memory be eternal. 


CONGRATULATIONS


WE CONGRATULATE Calliopi and Erik Kreutzer on the 40 day baby blessing of their son, James William Kreutzer. Na mas zisi! 


WE CONGRATULATE Anna-Marie Aronis and Haralabos Giannios on the upcoming baptism of their son, Georgios Ioannis. Na mas zisi!


WE CONGRATULATE our Holy Resurrection Oratorical Festival participants who will deliver their speeches today following the Divine Liturgy. LENTEN SEASON ANNOUNCEMENTS 


To arrange for confession, homebound visitation and or communion, please contact the office 516-671-5200.LIGHT A CANDLE         PRAYERS FOR THE LIVING     PRAYERS FOR THE DECEASED

 

www.resurrectiongoc.org/offering

All candle and prayer requests will be lit or read at the next service

 

 

To receive parish news, weekly bulletins and more

Click Here to Sign Up to our Parish Email List

 

For assistance with our digital media please

Email office@resurrectionbrookville.org Or Call 516-671-5200

 

 

Please forward our Bulletin and invite family and friends to join us!

Please call the office at 516-671-5200 to properly schedule baby blessings, memorials, trisagions, artoklasias or fanouropita. While these services and prayers are welcomed, knowing ahead of time helps Father Panteleimon prepare accordingly. Thank you!

Holy Resurrection Stewardship 2024

Our Profound Thanks to our Current 2024 Stewards!
Click Here to Make Your 2024 Stewarship Pledge and Set Up your Recurring Payments Today!

Please note that Annual Stewardship is a requirement to participate in our ministries, including Greek School, Basketball and Volleyball.  

 

Did you know? 

Did you know that in addition to donations by cash, credit card or check, our church accepts donations of securities (stocks and bonds) and crypto currency as well?  Contact our office to make your donation today.  You can contribute either as a general donation or to our expansion project. As always, we thank you for your generosity towards our church. Your contribution truly makes a difference.


St. Catherine’s Philoptochos  

Church of the Holy Resurrection, Brookville, NY

Knit-a-thon- All items are due today, Sunday, April 7th. The Wooly Jumper will be selling their knitwear today during  Fellowship Hour. 20% of their sales will be donated to Philoptochos. Please contact Maria Verveniotis at pamegamerf@optonline.net or (516) 353-2481


Handbag Drive starts today, April 7th-All lightly used handbags will be sent to Mommas House. Please see the flyer for details.


LoveShackFancy Shopping Event, April 12 & 13th, 12-2 pm, Americana Manhasset- Come join us for a Spring shopping event benefiting the Archdiocesan District Philoptochos Social Services Fund. Please see the flyer for details. 

 

Direct Archdiocesan District Philoptochos Lenten Retreat, Saturday, April 20th, after Divine Liturgy here in our Fellowship Hall- Please join us as we host all members of Philoptochos from our district. Guest speaker will be Steve Christoforou, who will be discussing "The Missing Piece: Reclaiming the Place of Service in our Everyday Life". 


Great Lent and Holy Week Flower Donations- It is again our pleasure to help decorate the icons and our beautiful church during this special time of the year. Please see the mailing that was sent for specific donations. Please note for those reaching out to Maria Phillips last week she experienced technical difficulties but is now reachable by text, email or phone call. For any questions and to donate please contact Maria Phillips at (917) 543- 0137 or Markella Vournou at (516) 445-2404.


Scholarship Fund- If you are a Greek Orthodox High School Senior and have done philanthropic work within your community, you are eligible for the $1,000 St. Catherine’s Philoptochos Scholarship. Please contact Tina Molos at tmolos.philoptochosscholarship@gmail.co


Our 2024 Membership Drive is underway!  Please visit REALM or see any member of our board to become a member for the new year. 

*********


 • Camp G -1 registration on Realm – is now open!


 • Koinonia Group – Thursday, April 4th at 7:00pm see flyer


 • Lenten Lecture and Lenten Meal sponsored by St. Eustathios Men’s Group (7:00pm) following Pre-Sanctified Liturgy (6:00pm) -Wednesday, April 10th


 • St. Eustathios Men’s Group – meeting, Thursday April 11th & 25th at 7:00pm in fellowship hall


 • Greek Independence Day Parade – Sunday, April 14, 2024, 1:30pm


 • The Spirited Seniors will be meeting at the church on Tuesday, April 16th at 12 noon. Please join us as we enjoy a lenten lunch and fellowship. Please call Aleka Bellidoro at 516-676-3430, text 516-241-6123 or email at koukla@optonline.net with your RSVP by March 29th


 • Community Palm Making – Friday, April 26th at beginning at 5:00pm 


 • Saturday of Lazaus Retreat – Saturday, April 27th 11:00am-2:00pm


 • Prayer Team 150 – Daily March 18th – April 26th


 • Bible Study – Monday’s following Great Compline 


 • Holy Resurrection 2024 Stewardship Campaign is on! Make your pledge today!


 • Expansion Fundraising is ongoing!  Make your donation on Realm!

*********


Family Fellowship Hour hosted by the Philoptochos 


 

Youth and Young Adult Ministry Events
Ministry Contacts
Parish Members - Click HERE to Register of the Holy Resurrection Bus to the Parade
Spiritual Enrichment Events
Please Follow Us on Social Media
Facebook  X  Instagram  YouTube