Podsumowanie IBLCE - grudzień 2018
Przegląd Zakresu praktyki i kompetencji klinicznych IBCLC 

Zgodnie z najlepszą praktyką certyfikacyjną i w oparciu o dane z najnowszej Analizy praktyki IBCLC ® , Rada IBLCE ® uaktualniła informacje na temat Zakresu praktyki Międzynarodowych Dyplomowanych Konsultantów Laktacyjnych ® (IBCLC)   jak również Kompetencji klinicznych w praktyce Międzynarodowego Dyplomowanego Konsultanta Laktacyjnego (IBCLC). 
 
Proces aktualizacji tych kluczowych dokumentów obejmował staranny przegląd najnowszej analizy praktyki przeprowadzonej przez Komitet Certyfikacyjny IBLCE, składający się z konsultantów IBCLC z całego świata, w tym trzech członków Zarządu i czterech dodatkowych członków Komitetu, jak również uwzględnienie informacji zwrotnych od konsultantów IBCLC w okresie przewidzianym na zgłaszanie uwag przez opinię publiczną w 2018 roku, kiedy to zebrano uwagi we wszystkich językach egzaminacyjnych IBCLC.
 
Dane z odpowiedzi na ankietę dotyczącą analizy praktyki oraz uwagi konsultantów IBCLC zebrane w okresie składania uwag przemawiały jedynie za nieznaczną zmianą dokumentów z Zakresu praktyki i kompetencji klinicznych. W szczególności zmiany w tych dokumentach odzwierciedlają obecną praktykę i obejmują:

 • Nacisk na ocenę umiejętności potrzebnych do zaspokojenia potrzeb konkretnego dziecka/dzieci.
 • Dodatkowe informacje są zawarte w Zakresie praktyki dla Międzynarodowego Dyplomowanego Konsultanta Laktacyjnego IBCLC w zapewnianiu opieki nad karmieniem piersią i laktacją w związku ze zdrowiem matek i dzieci oraz zdrowiem psychicznym.
 • Dodatkowe informacje znajdują się w Kompetencjach klinicznych dotyczących bezpiecznego postępowania z mlekiem kobiecym, jego przechowywania i stosowania, karmienia piersią podczas rozłąki z niemowlęciem, związku pomiędzy żywnością a karmieniem piersią oraz karmienia piersią w miejscach publicznych.
 • Język jest aktualizowany, aby odzwierciedlić neutralność w zakresie płci.

Ponadto, w związku z poprzednią zmianą języka na brytyjski angielski, wprowadzono poprawki do dokumentów, aby odzwierciedlić tę zmianę. Zaktualizowane wersje tych dokumentów można znaleźć na stronie internetowej IBLCE.
 
IBLCE szczerze dziękuje wszystkim wolontariuszom, którzy wzięli udział w tym ważnym procesie, jak również ponad 100 konsultantom IBCLC, którzy dostarczyli cennych informacji zwrotnych w okresie przewidzianym na zgłaszanie uwag przez opinię publiczną, które to informacje zostały dokładnie przeanalizowane przez IBLCE.
Zmiany w strukturze organizacyjnej IBLCE

IBLCE ma przyjemność ogłosić wybór dwóch nowych członków do Rady Dyrektorów IBLCE w wyniku oficjalnego naboru ogłoszonego na początku bieżącego roku. 
Mona Sakr , MBBS, MSc, IBCLC jest specjalistką i koordynatorem do spraw zdrowia matki i dziecka (MCH) w Ministerstwie Zdrowia w Ajmanie, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Zdobyła zarówno tytuł MBBS jak i magistra zdrowia publicznego/MCH na Uniwersytecie Aleksandryjskim w Egipcie. Od 2007 roku jest konsultantką IBCLC. Od czasu otrzymania certyfikacji IBCLC dr Sakr pomogła założyć i nadal prowadzi pierwszą klinikę karmienia piersią w Ajmanie. Jest mężatką i ma troje dzieci.
Marin Skariah , MSN, FNP-BC, RNC-MNNN, IBCLC, pochodzi z Westchester w Nowym Jorku i jest obecnie Specjalistą ds. Rozwoju Zawodowego Pielęgniarzy (NPDS) z zakresu położnictwa w NYU Langone Health w Tisch Campus. Marin otrzymała tytuł BSN na Uniwersytecie Mercer w Atlancie, Gruzji oraz tytuł MSN z SUNY Downstate Medical Center na Brooklynie w Nowym Jorku. Marin jest zaangażowana we wprowadzanie zmian w drodze włączania najlepszych praktyk poprzez wspieranie rodziców, badania i edukację w celu poprawy jakości opieki nad dziećmi karmionymi piersią i ich rodzinami.
 
Dziękujemy za powitanie Mony i Marina w zespole kierowniczym IBLCE!
 
IBLCE ma również przyjemność poinformować o nowych członkach struktur kierowniczych na lata 2018-2019.  Roberto Issler , MD, IBCLC, pediatra z Porto Alegre w  Brazylii  jest obecnie przewodniczącym Rady  IBLCE po tym, jak w ubiegłym roku pełnił funkcję przewodniczącego-elekta. Nowym przewodniczącym-elektem jest Norma Escobar , IBCLC z Północnej Karoliny, USA, która obecnie zajmuje się programem Kobiety, dzieci i niemowlęta w hrabstwie New Hanover (WIC). Micaela Notarangelo , PhD, IBCLC z Lerici we Włoszech, nadal pełni funkcję skarbnika organizacji. Uzupełnienie Komitetu Wykonawczego jako starsi członkowie Zarządu stanowią Clifton Kenon, Jr, DNP, MSN, RN, IBCLC z Pensylwanii, USA oraz Christy Porucznik , PhD, MSPH z Utah, USA, który pełni również funkcję niezależnego członka Rady Dyrektorów  IBLCE.  Esmé Hough , IBCLC z Northern Cape w RPA, po sześciu latach pracy w Radzie Dyrektorów, w tym w zeszłym roku na stanowisku Przewodniczącego, będzie pełnić funkcję doradcy Rady bez prawa głosu zgodnie ze zaktualizowanym regulaminem IBLCE.
 
IBLCE szczerze dziękuje również ustępującemu członkowi Rady Reginie Marii Roig-Romero , MPH, MCHES, IBCLC z Florydy, USA, która wcześniej pełniła funkcję Przewodniczącego.
 
Dziękujemy wszystkim za przywództwo i pracę wolontariacką!
Kluczowa rola wolontariuszy IBLCE
 
IBLCE, Twoja rada certyfikacyjna, jest w dużej mierze organizacją zarządzaną przez jej członków, aktywnie reprezentowaną przez niezależnego członka zarządu publicznego, jak również pozostałych interesariuszy. W przeciwieństwie do stowarzyszenia zawodowego, w ramach którego odbywają się konferencje, duża część pracy IBLCE odbywa się za kulisami. Niemniej jednak, praca Rady, komitetów, grup zadaniowych i innych wolontariuszy jest absolutnie najważniejsza dla IBLCE oraz dla zawodu konsultanta laktacyjnego.
 
Rada Dyrektorów  określa strategię organizacyjną i pełni funkcję powierniczą w organizacji. Członkowie Rady IBLCE zazwyczaj zasiadają również w 2-3 komitetach lub zespołach zadaniowych, oprócz aktywnego działania w Radzie. Ponadto podejmowane są okresowe inicjatywy, poświęcone przede wszystkim przygotowaniu programu certyfikacji jakości.
 
Na bieżąco lub okresowo, w zależności od zadania, wolontariusze IBLCE:
 
 • Opracowują wyniki ankiety dotyczącej analizy praktyki w celu rozpowszechnienia ich wśród społeczności IBCLC, czego wynikiem jest okresowy, oparty na dowodach obraz praktyki konsultanta IBCLC;
 • Opracowują pytania, znane jako tematy analizowane w oparciu o okresową analizę praktyki i autorytatywną literaturę do badania IBCLC;
 • Wybierają pozycje do włączenia do badania IBCLC zgodnie z Szczegółowym Wykazem Treści
 • Aktualizują kluczowe dokumenty zawodowe, takie jak Zakres praktyk i kompetencji klinicznych IBCLC, jak również wymogi dotyczące kwalifikowalności i ponownej certyfikacji, w oparciu o okresową analizę praktyki i uwagi publiczne;
 • Rozpatrują odwołania na podstawie kwalifikowalności IBCLC lub wyników egzaminów;
 • Dokonują przeglądu i rozpatrują skargi związane z etyką zawodową  złożone przez przedstawicieli społeczeństwa lub innych specjalistów;
 • Wspierają kwalifikacje IBCLC podczas profesjonalnych spotkań na całym świecie, zwykle spotykając się z kadrą kierowniczą z zakresu laktacji lub powiązanymi organizacjami.
 • Spotkają się z konsultantami IBCLC i innymi zainteresowanymi stronami;
 • W sposób ciągły dbają o przyszłych liderów z dziedziny laktacji.
 • Przygotowują i wydają opinie doradcze w sprawach istotnych dla praktyki;
 • Opracowują politykę organizacji w taki sposób, aby odpowiadała najlepszym praktykom i standardom akredytacji zewnętrznej programu IBCLC.
 
Powiązana międzynarodowa organizacja non-profit, Monetary Investment for Lactation Consultant Certification (MILCC) zapewnia pomoc finansową wykwalifikowanym kandydatom ubiegającym się o certyfikację IBCLC oraz obecnym konsultantom IBCLC ubiegającym się o ponowną certyfikację, ze szczególnym uwzględnieniem osób pracujących z ludnością mającą ograniczony dostęp do usług medycznych. W ciągu ostatnich pięciu lat MILCC przyznała stypendia na kwotę ponad 100 000 USD.
 
IBLCE dziękuje swoim licznym wolontariuszom za ich doświadczenie i zaangażowanie w działalność organizacji!