Podsumowanie IBLCE
Czerwiec 2019
Ważne aktualizacje w programie certyfikacji i recertyfikacji IBCLC 

W 2018 r. wolontariusze IBLCE dokonali kompleksowego przeglądu wymogów programu certyfikacji i recertyfikacji IBCLC, zgodnie z najlepszymi praktykami, a w lipcu 2018 r. IBLCE zapewniła zainteresowanym stronom możliwość publicznego skomentowania ewentualnych zmian. IBLCE dokładnie rozważyła te informacje zwrotne i w ciągu najbliższych kilku lat będzie wdrażać zmiany w programie certyfikacji i ponownej certyfikacji IBCLC. Poniższe informacje dotyczą aktualizacji wymagań, ich uzasadnienie oraz  obowiązujące terminy. Zmiany, które będą wprowadzane stopniowo, jak przedstawiono poniżej, mają na celu usprawnienie i wzmocnienie programu IBCLC.
 
Aktualizacje dotyczące decyzji certyfikacyjnych IBCLC
 
 • Od dnia 1 marca 2020 r., w przypadku osób ubiegających się o przystąpienie do egzaminu w październiku 2020 r. i podczas kolejnych egzaminów, godziny pracy klinicznej przepracowane w ramach określonej  Uznanej organizacji doradców ds. wsparcia karmienia piersią IBLCE będą liczone w oparciu o stawkę godzinową, ponieważ zryczałtowane godziny nie będą dłużej akceptowane. Dokonując tej zmiany, IBLCE aktualizuje swoje wymagania, aby dostosować się do zmieniającego się charakteru i rosnącej liczby organizacji oferujących możliwość odbycia wolontariatu.
 
 • Począwszy od składania wniosków o przystąpienie do egzaminu w kwietniu 2021 r. i podczas kolejnych egzaminów, oprócz 90 godzin kształcenia specjalistycznego w zakresie laktacji, będzie wymagane pięć (5) godzin kształcenia skoncentrowanego na umiejętnościach komunikacyjnych. Najlepiej, aby te pięć (5) godzin było bezpośrednio związane z karmieniem piersią i laktacją, ale nie jest to obowiązkowe. Zmiana ta została zalecona, ponieważ komunikacja jest kluczowym obszarem w zakresie Szczegółowego zarysu treści IBCLC i w praktyce, ponieważ Konsultanci IBCLC muszą rozumieć klienta i zapewnić najbardziej odpowiedni plan opieki, angażować się w aktywne słuchanie i wsparcie emocjonalne oraz pomagać klientowi w podejmowaniu świadomych decyzji.
 
Aktualizacje dotyczące recertyfikacji IBCLC
 
 • Nowością dla Konsultantów IBCLC recertyfikujących się przez zdobycie punktów CERP jest, począwszy od 1 stycznia 2020 roku, przyznanie przez IBLCE dwóch (2) punktów CERP za każdy pełny rok wolontariatu, po dacie wejścia tej zmiany w życie, w zarządzie organizacji pozarządowej promującej i/lub wspierającej karmienie piersią. W ten sposób można uzyskać maksymalnie 10 punktów L-CERP podczas pięcioletniego cyklu recertyfikacji. Takie doświadczenie liderskie jest ważne i będzie uznawane przez CERP.
 
 • W przypadku Konsultantów IBCLC, którzy recertyfikują się w drodze egzaminu lub punktów CERP w 2021 r. i później, IBLCE będzie wymagało 250 godzin praktyki (w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin) podczas 5-letniego cyklu recertyfikacji w ramach doradztwa laktacyjnego w dziedzinie praktyki klinicznej, edukacji, administracji, badań i/lub działań wspierających. Te godziny mogą być wypracowane jako godziny pracy wolontariuszy, godziny płatne lub połączenie powyższych opcji. Umiejętności kliniczne są ważną dziedziną objętą Szczegółowym zarysem treści IBCLC, a te umiejętności najlepiej utrzymać poprzez aktywną praktykę.
 
 • W przypadku Konsultantów IBCLC, którzy w 2021 r. recertyfikują się w drodze egzaminu lub punktów CERP, IBLCE będzie wymagać wykształcenia z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych w każdym pięcioletnim okresie certyfikacji. Uznawane w tym zakresie są kursy z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, takich jak resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR) i neonatalna resuscytacja oddechowa (NPR). W przypadku pracowników służby zdrowia zajmujących się opieką osobistą ważne jest kształcenie z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych i bezpieczeństwa pacjenta.
 
 • W 2021 r. IBLCE wprowadzi status Emerytowanego Konsultanta dla aktywnych Konsultantów IBCLC, którzy zamierzają przejść na emeryturę i nie praktykują już jako Konsultanci IBCLC. Osoby, które posiadały aktualną certyfikację, będą mogły ubiegać się o ten status przez określony czas. Terminy składania wniosków zostaną ogłoszone w późniejszym terminie. Osoby, które uzyskały ten status, mogą korzystać z tytułu „Emerytowanego Konsultanta IBCLC” w życiorysie lub zamieszczać go poniżej swojego imienia na wizytówce. Tytuł ten nie może jednak być wymieniany bezpośrednio po nazwisku lub podpisie wśród aktywnych kwalifikacji. Jest to tytuł uznaniowy i jest on przeznaczony dla tych, którzy nie praktykują już aktywnie jako Konsultanci IBCLC i nie mają zamiaru wracać do praktyki.
 
 • W 2021 r. IBLCE wprowadzi status Nieaktywnego Konsultanta dla obecnie działających Konsultantów IBCLC, którzy nie są w stanie spełnić wymogów ponownej certyfikacji w roku, w którym powinni dokonać ponownej certyfikacji, ale zamierzają uzyskać certyfikację ponownie w ciągu jednego roku. W czasie obowiązywania statusu nieaktywnego Konsultanta, osoby nie będą posiadały aktywnej akredytacji IBCLC. Aby odzyskać certyfikację IBCLC, w okresie statusu nieaktywnego chętni mogą zdać egzamin, nie spełniając aktualnych wymagań kwalifikacyjnych, lub recertyfikować się przez punkty CERP (75 CERP), które w tym czasie będą obejmować samoocenę (patrz poniżej) oraz uzyskać 15 dodatkowych punktów CERP. W przypadku nieubiegania się ponownie o certyfikację w roku statusu nieaktywnego, wymagane będzie zdanie egzaminu po spełnieniu wstępnych wymogów kwalifikowalności kandydata. Jeżeli Konsultant IBCLC zdecyduje się nie korzystać ze statusu nieaktywnego i dopuści do wygaśnięcia certyfikacji, będzie musiał przystąpić do egzaminu i go zdać, spełniając początkowe wymagania kwalifikacyjne dla kandydatów.
 
 • Począwszy od osób ubiegających się o recertyfikację w 2022 roku, egzamin IBCLC pozostanie OPCJĄ do recertyfikacji, ale nie będzie już WYMAGANY, ponieważ samoocena i wymagane ukierunkowane kształcenie ustawiczne będą opcją zastępującą egzamin przy każdym pięcioletnim okresie recertyfikacji. Samoocena zachęca do autorefleksji, pozwalając certyfikowanemu zidentyfikować swoje mocne i słabe strony, na które następnie może ukierunkować dalsze kształcenie. IBLCE wprowadza tę zmianę dopiero po rozpoczęciu samooceny, a nie przed jej udostępnieniem.
 
Dodatkowe zmiany
 
W rzadkich sytuacjach, gdy kandydaci lub Konsultanci IBCLC nie są w stanie przystąpić do egzaminu lub ubiegać się o recertyfikację przez punkty CERP z powodu nadzwyczajnych okoliczności, począwszy od   1 września 2019 r.   IBLCE zdefiniuje te nadzwyczajne okoliczności w sposób bardziej szczegółowy. Nadzwyczajne okoliczności obejmują tylko poważną chorobę lub poważne uszkodzenie ciała kandydata/certyfikowanego lub najbliższego członka rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny, wystąpienie nieuniknionej klęski żywiołowej lub zmiany związane z aktywną służbą wojskową. Pomoże to w wyjaśnieniu szczególnych okoliczności dla kandydatów i Konsultantów IBCLC, którzy chcą ubiegać się o przedłużenie certyfikacji lub odroczenie opłat.
 
Informujemy, że dalsze szczegóły dotyczące tych aktualizacji zostaną podane na stronie internetowej IBLCE, gdy  Informator dla Kandydatów   Wskazówki do Recertyfikacji   zostaną zaktualizowane we wrześniu 2019 r. w odniesieniu do egzaminów IBCLC 2020.
 
IBLCE z przyjemnością przekazuje te udoskonalenia programu, które mają na celu zarówno zapewnienie większej elastyczności, jak i wzmocnienie programu IBCLC.
Zmiany w  Procedurach Dyscyplinarnych dla Kodeksu postępowania zawodowego dla Konsultantów IBCLC   oraz   Formularz skargi: Kodeks postępowania zawodowego IBLCE 
Komitet ds. Dyscyplinarnych i Etycznych IBLCE dokłada wszelkich starań, aby chronić wiarygodność akredytacji IBCLC i dobro rodzin karmiących piersią na całym świecie. Komitet ds. Dyscyplinarnych i Etycznych IBLCE składa się zarówno z Kandydatów IBCLC, jak i członków publicznych. IBLCE zachęca Konsultantów IBCLC do przestrzegania wysokich standardów etycznego postępowania, a Komitet ds. Dyscyplinarnych i Etycznych zajmuje się dochodzeniem i rozwiązywaniem domniemanych naruszeń. Proces został zaprojektowany w taki sposób, aby był sprawiedliwy i zrównoważony, zarówno w odniesieniu do odpowiadających Konsultantów IBCLC, jak i zainteresowanych stron składających skargi.
 
Konsultanci IBLCE w swojej praktyce zawodowej kierują się  Kodeksem postępowania zawodowego dla Konsultantów IBCLC   (CPC) ustanowionym przez IBLCE.  Procedury Dyscyplinarne IBLCE   określają proces wnoszenia przez zainteresowane strony skarg do IBLCE, dotyczących postępowania certyfikowanych.
 
Poniżej znajduje się przegląd najważniejszych aktualizacji  Procedur Dyscyplinarnych IBLCE   i formularz skargi.
 
Proszę zwrócić uwagę, że procedury te wejdą w życie w odniesieniu do skarg składanych do Komitetu ds. Dyscyplinarnych i Etycznych po 30 czerwca 2019 roku. Zaktualizowane dokumenty będą dostępne na stronie internetowej IBLCE 1 lipca 2019 r.

 
Elektroniczny portal skarg o charakterze dyscyplinarnym i etycznym.
 
IBLCE wdrożyło bezpieczną usługę wymiany plików, która umożliwi interesariuszom IBLCE i IBLCE łatwą i bezpieczną wymianę dokumentów z użytkownikami zewnętrznymi. Od 1 lipca skargi o charakterze etycznym i dyscyplinarnym będą przesyłane bezpośrednio do IBLCE poprzez usługę bezpiecznej wymiany plików na stronie internetowej IBLCE. W miarę możliwości komunikacja dotycząca procesu dyscyplinarnego będzie odbywać się za pośrednictwem bezpiecznego portalu internetowego IBLCE. Osoby zaangażowane w proces dyscyplinarny mogą przesyłać dokumenty do IBLCE i pobierać wiadomości z IBLCE. System ten zazwyczaj pozwala na szybsze rozwiązywanie kwestii o charakterze dyscyplinarnym i etycznym, ponieważ nie jest wymagane wysyłanie materiałów dotyczących kwestii o charakterze dyscyplinarnym i etycznym na papierze, a zamiast tego taka komunikacja może odbywać się za pośrednictwem portalu internetowego.
 
 Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) w kwestiach o charakterze dyscyplinarnym i etycznym
 
RODO jest rozporządzeniem o ochronie prywatności, które ma zastosowanie do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej, a także w Islandii, Norwegii i Liechtensteinie.
 
Ze względu na globalną obecność, IBLCE zmieniła Procedury Dyscyplinarne i Formularz skargi, tak aby uwzględnić RODO.
 
Formularz Skargi
 
Przed złożeniem skargi IBLCE zwraca się z prośbą, aby osoby zapoznały się z   Procedurami Dyscyplinarnymi i Formularzem skargi oraz z Kodeksem postępowania zawodowego dla Konsultantów.
 
Kilka punktów do rozważenia przed złożeniem skargi:
 
 • Skargi anonimowe: IBLCE będzie rozpatrywać wyłącznie anonimowe skargi dotyczące rażących zachowań, takich jak nadużycia lub znaczne uszkodzenie ciała.

 • Zwięzłe podsumowanie: Należy przedstawić krótkie streszczenie zawierające szczegółowe informacje i harmonogram zgłaszania zarzutów wraz z dokumentacją uzupełniającą, jeżeli jest ona dostępna.

 • Dowody: Do formularza skargi należy dołączyć całą dostępną dokumentację dowodową na poparcie zarzutu naruszenia Kodeksu postępowania zawodowego dla Konsultantów.
 • Wiedza z pierwszej ręki: Osoba składająca skargę musi posiadać bezpośrednią, wiedzę z pierwszej ręki na temat domniemanego naruszenia Kodeksu postępowania zawodowego dla Konsultantów IBCLC przez Konsultanta.

 • Szykanowanie: Postępowanie dyscyplinarne nie ma zastosowania do sporów natury handlowej lub osobistej czy też różnic w opiniach osobistych (np. roszczeń o zniesławienie lub dyskredytację w mediach społecznościowych). Skargi składane w złej wierze (np. w odwecie) mogą być postrzegane jako nadużycie procesu.

 • Podpisane skargi: Skargi muszą być składane i podpisywane przez osobę fizyczną (np. nie przez przedsiębiorstwo lub podmiot).

 • Nieetyczne zachowanie: Główny element skargi musi odpowiadać rangą zachowaniu nieetycznemu  poziomu nieetycznego postępowania zgodnie z Kodeksem postępowania zawodowego dla Konsultantów. Czy zarzucane niewłaściwe postępowanie ma wpływ na zdrowie, dobrostan i bezpieczeństwo publiczne?

 • Nierzetelne lub niewystarczające informacje: Skargi, co do których ustalono, że zawierają niewiarygodne lub niewystarczające informacje, mogą nie być możliwe do rozpatrzenia.

Sankcje
 
Sankcje mogą być nakładane na certyfikowanego, gdy zostanie stwierdzone, że certyfikowany naruszył Kodeks postępowania zawodowego dla Konsultantów. Do procedur dyscyplinarnych dodano dwie dodatkowe możliwe sankcje:
 
 • Sankcja wymagająca złożenia pisemnego zapewnienia, że dane zachowanie zostało zakończone i nie będzie się powtarzać.
 
 • Sankcja nakazująca kształcenie ustawiczne w odniesieniu do kwestii związanych z naruszeniem Kodeksu postępowania zawodowego dla Konsultantów IBCLC (np. kształcenie ustawiczne związane z etyką lub zakresem praktyki).
 
Wprowadzenie tych dwóch sankcji daje dodatkowe możliwości w odniesieniu do kwestii o charakterze dyscyplinarnym i etycznym, w tym wprowadzenie obowiązku ustawicznego kształcenia w kwestiach istotnych w przypadku stwierdzenia naruszenia.

Procedura Etyki i Dyscypliny
Artykuł dotyczący korzyści płynących Konsultanta IBCLC w  Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics

IBLCE ma przyjemność podzielić się z Państwem tym doskonałym artykułem z recenzowanego Dziennika Akademii Żywienia i Dietetyki (Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics) , który dotyczy powodów, dla których Wykwalifikowani specjaliści ds. żywienia powinni koncentrować się na karmieniu piersią i rozważyć uzyskanie kwalifikacji Konsultanta IBCLC! Artykuł podkreśla, że „karmienie piersią jest globalną strategią żywieniową z dobrze udokumentowanymi korzyściami zdrowotnymi” i zawiera wiele odniesień dotyczących korzyści płynących z karmienia piersią dla zdrowia niemowląt i matek, w tym zmniejszenia częstości występowania śmiertelności niemowląt, jak również realizacji oszczędności w zakresie zdrowia publicznego. Artykuł nakreśla ścieżki uzyskania kwalifikacji i korzyści z posiadania kwalifikacji Konsultanta IBCLC i zachęca zainteresowanych Wykwalifikowanych specjalistów ds. żywienia do rozważenia uzyskania referencji.
 
Akademia Żywienia i Dietetyki udostępniła odnośnik umożliwiający Konsultantom IBCLC uzyskanie dostępu do tego artykułu na własny użytek osobisty i bez ponoszenia kosztów. Odnośnik będzie aktywny do 31 sierpnia 2019 roku. Prosimy mieć na uwadze, że artykuł został udostępniony wyłącznie do własnego użytku i nie może być udostępniane za pośrednictwem Internetu, mediów społecznościowych lub innych platform internetowych. Dziennik zawiera   -   wyniki badań poddane weryfikacji przez środowisko naukowe, z zakresu żywienia, odżywiania i dietetyki   .
 
Za pośrednictwem niniejszego podsumowania IBLCE dziękuje akademii za udostępnienie tego ważnego artykułu Konsultantom IBCLC na całym świecie.
Zachęcamy do śledzenia IBLCE na portalach społecznościowych!