E-Newsletter - October 10, 2020
Our Church doors are officially open!
You may join us for worship LIVE-STREAMED on Facebook, for a limited time.

You do not need to have a facebook account to be able to watch. You can have access to our facebook page through our website www.saintsarkis.org by scrolling down to the events section and clicking on the facebook LIVE link. Send us a message if you have any questions.

Sunday Morning Service: 9:15 am
Sunday Divine Liturgy: 10:00 am
Wednesday Vespers Service: 6:30 pm
Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
PRAY
Every day, a parish in the Eastern Prelacy will hold a prayer for peace and security in Artsakh and Armenia. Let us join them in prayer from the Prelacy Facebook Page by Clicking Here.
DONATE
It is imperative for the survival of our homeland to have a strong financial backing. For those who are willing and able to give, please click on the following links...
If you would like to purchase the needed medical supplies to be shipped to Artsakh, go to bit.ly/artsakhaid
ADVOCATE
Contacting your elected officials is extremely important in fighting for the Armenian Cause abroad. Do it daily so our voice can be heard.
  1. Ask your Michigan Representative to vote yes on H.RES. 319. Find your Michigan representative by clicking here.
  2. Ask your congressman/senators sanction Azerbaijan for their war crimes and to vote yes on H.RES 1165. Call by clicking here. Email by clicking here.
SUPPORT YOUR CHURCH WITH YOUR WEEKLY OFFERING
ALL FUNDS COLLECTED THIS WEEK WILL BE ALLOCATED TO ARTSAKH

These are challenging times for all of us. The church is committed to supporting you in your spiritual and material needs, but it is a group effort. If you are able, please consider continuing to contribute to the church so that she can continue in her mission. Your Sunday offerings, collection plate and candle donations can all be done online or by mailing a check to the church.
Let's Read the Bible! Readings of the week.
  • Monday, October 12: Sts. Tatool, Varos, Thomas, Anthony, Kronites the hermits and the seven Khodajarags Jeremiah 33:14-22; Isaiah 18:7; Hebrews 10:32-36; Luke 10:21-23
  • Tuesday, October 13: The Holy Apostles Ananias, Matthias, Barnabas, Philip, John, Silas and Silvanus Zechariah 8:1-3; Acts 9:1-22; Luke 9:1-6
  • Wednesday, October 14: Galatians 2:11-20; Mark 13:14-23
  • Thursday, October 15: St. Dionysius the Areopagite and the Holy Apostles Timothy and Titus Isaiah 33:2-6; Acts 17:16-34; 2 Thessalonians 1:1-12; Luke 10:1-7
  • Friday, October 16: Galatians 2:20-3:12; Mark 13:24-37
  • Saturday, October 17: The Holy Evangelists Matthew, Mark, Luke and John Wisdom 9:13-10:2; Ezekiel 1:3-11; Zechariah 6:1-8; Ephesians 4:7-13; Luke 6:13-19
SUNDAY BIBLE READINGS
Bible Readings for Sunday, October 11, 2020
Fifth Sunday of the Exaltation of the Holy Cross 
Ե. ԿԻՐԱԿԻ ԽԱՉՎԵՐԱՑԻ

The Holy Gospel of Jesus Christ According to St. Mark 12:35-44
While Jesus was teaching in the temple, he said, “How can the scribes say that the Messiah is the son of David? David himself, by the Holy Spirit, declared, ‘The Lord said to my Lord, “Sit at my right hand, until I put your enemies under your feet.” ’
David himself calls him Lord; so how can he be his son?” And the large crowd was listening to him with delight.
As he taught, he said, “Beware of the scribes, who like to walk around in long robes, and to be greeted with respect in the marketplaces, and to have the best seats in the synagogues and places of honor at banquets! They devour widows’ houses and for the sake of appearance say long prayers. They will receive the greater condemnation.”
He sat down opposite the treasury, and watched the crowd putting money into the treasury. Many rich people put in large sums. A poor widow came and put in two small copper coins, which are worth a penny. Then he called his disciples and said to them, “Truly I tell you, this poor widow has put in more than all those who are contributing to the treasury. For all of them have contributed out of their abundance; but she out of her poverty has put in everything she had, all she had to live on.”

The Epistle of St. Paul to the Galatians 2:1-10
Then after fourteen years I went up again to Jerusalem with Barnabas, taking Titus along with me. I went up in response to a revelation. Then I laid before them (though only in a private meeting with the acknowledged leaders) the gospel that I proclaim among the Gentiles, in order to make sure that I was not running, or had not run, in vain. But even Titus, who was with me, was not compelled to be circumcised, though he was a Greek. But because of false believers secretly brought in, who slipped in to spy on the freedom we have in Christ Jesus, so that they might enslave us—we did not submit to them even for a moment, so that the truth of the gospel might always remain with you. And from those who were supposed to be acknowledged leaders (what they actually were makes no difference to me; God shows no partiality)—those leaders contributed nothing to me. On the contrary, when they saw that I had been entrusted with the gospel for the uncircumcised, just as Peter had been entrusted with the gospel for the circumcised (for he who worked through Peter making him an apostle to the circumcised also worked through me in sending me to the Gentiles), and when James and Cephas and John, who were acknowledged pillars, recognized the grace that had been given to me, they gave to Barnabas and me the right hand of fellowship, agreeing that we should go to the Gentiles and they to the circumcised. They asked only one thing, that we remember the poor, which was actually what I was eager to do.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՐԿՈՍԻ 12:35-44
Յիսուս տաճարին մէջ ուսուցանելու ընթացքին հարցուց ժողովուրդին .
– Օրէնքի ուսուցիչները ի՞նչպէս կ ըսեն՝ թէ Քրիստոս Դաւիթի Որդին էերբ Դաւիթ ինք Սուրբ Հոգիէն ներշնչուած՝ կըսէ.-
« Տէրը ըսաւ իմ Տիրոջս.-
Աջ կողմս նստէ,
մինչեւ թշնամիներդ ոտքերուդ տակ դնեմ
որպէս պատուանդան»։
Եթէ Դաւիթ զայն Տէր կը կոչէ ինչպէ՞ս ուրեմն Քրիստոսը անոր որդին է։
Ժողովուրդը հաճոյքով մտիկ կընէր Յիսուսիոր իր ուսուցումները շարունակելովկըսէր.
– Զգո՛յշ եղէք Օրէնքի ուսուցիչներէնորոնք կը սիրեն փառաւոր զգեստներով շրջիլհրապարակներու վրայ մարդոցմէ յարգալիր բարեւներ ընդունիլժողովարաններու մէջ առաջին աթոռները գրաւել եւ ընթրիքներու ընթացքին՝ պատուոյ տեղերը։ Մէկ կողմէ այրիներուն տուները անոնց ձեռքէն կը յափշտակենիսկ միւս կողմէ կեղծաւորութեամբ իրենց աղօթքը կերկարեն։ Ասոր համար աւելի՛ խիստ դատապարտութիւն պիտի ընդունին։
Յիսուս կեցած էր տաճարի գանձանակին մօտ եւ կը դիտէր ժողովուրդըոր դրամ կը նետէր գանձանակին մէջ։ Շատ մը հարուստներ մեծ գումարներ նետեցին։ Աղքատ այրի մըն ալ եկաւ եւ նետեց երկու լումայոր քանի մը դահեկան կընէ։ Յիսուս մօտը կանչեց իր աշակերտները եւ ըսաւ անոնց.
– Վստա՛հ գիտցէք որ այս թշուառ այրին բոլորէն շատ դրամ նետած եղաւ գանձանակին մէջորովհետեւ միւսները իրենց աւելորդ գումարներէն նետեցինմինչ անիկահակառակ չքաւոր ըլլալունինչ որ ունէր՝ նետեցիր ամբո՛ղջ ապրուստը։

ԹՈՒՂԹ ԳԱՂԱՏԱՑԻՆԵՐՈՒՆ 2:l-10
Այնուհետեւտասնըչորս տարի ետք կրկին Երուսաղէմ գացի Բառնաբասին հետ Տիտոսն ալ միասին առնելով։ Գացիորովհետեւ Աստուած յայտնեց որ երթամ։ ԱյնտեղԵրուսաղէմի եկեղեցիին զեկոյց տուի հեթանոսներուն մէջ կատարած քարոզութեանս մասին։ Առանձնաբար զեկոյց տուի նաեւ եկեղեցւոյ ղեկավարներունորպէսզի զուր տեղը աշխատած չըլլամ եւ չաշխատիմ։ Անոնք բնաւ չստիպեցին որ թլփատուի ինծի ընկերացող Տիտոսըոր հեթանոս Յոյն մըն էր։ Թլփատութիւն պահանջողները քանի մը կեղծ քրիստոնեաներ էինորոնք հաւատացեալներու շարքերուն մէջ սպրդած էին՝ Յիսուս Քրիստոսով մեր ունեցած ազատութիւնը լրտեսելու եւ մեզ Մովսիսական օրէնքներու ծառայութեան մէջ պահելու համար։ Բայց վայրկեան մը իսկ տեղի չտուինք անոնցորպէսզի վստահ ըլլաք՝ թէ ճշմարիտ էր ինչ որ ձեզի քարոզեցինք։
Գալով անոնց՝ որոնք եկեղեցւոյ ղեկավարները կը համարուէինինծի համար բնաւ կարեւորութիւն չունի թէ անցեալին ի՛նչ եղած են անոնք։ Աստուած մարդոց միջեւ խտրութիւն չի դներ։ Արդղեկավար համարուած այդ առաքեալները ոեւէ նոր բան չըսին ինծի այս մասին։ Ընդհակառակըերբ տեսան թէ Աստուած ինծի վստահած է հեթանոսներու քարոզութիւնըինչպէս Պետրոսի յանձնած էր Հրեաներու քարոզութիւնը  որովհետեւ Աստուած ինչպէս Պետրոսի առաքելութիւնը յաջողցուց Հրեաներուն մէջնոյնպէս ալ իմ առաքելութիւնս յաջողցուց հեթանոսներուն մէջ –, այն ատեն՝ ՅակոբոսԿեփաս եւ Յովհաննէսորոնք եկեղեցւոյ սիւները կը համարուէինճանչցան Աստուծմէ ինծի տրուած շնորհքըիմ եւ Բառնաբասի ձեռքը թօթուելով հաւանութիւն տուին որ մենք հեթանոսներուն մէջ աշխատինք իսկ իրենք՝ Հրեաներուն։ Միայն խնդրեցինոր Երուսաղէմի աղքատներուն օգնել չմոռնանքբան մըորուն համար ես սրտանց աշխատեցայ։
LITURGICAL CALENDAR
FEAST OF THE HOLY TRANSLATORS
This Saturday, October 10, the Armenian Church commemorates the Feast of the Holy Translators, one of the most beloved feasts. There are, in fact, two such commemorations in our liturgical calendar. One is on the Thursday following the fourth Sunday after Pentecost, which can occur in June or July; the other is on the second Saturday of October.
 
The October commemoration focuses on the creation of the Armenian alphabet (406) and on the accomplishments of the Holy Translators. Mesrob Mashdots, the founder of the alphabet, and Catholicos Sahag, together with some of their students, translated the Bible. Schools were opened and the works of world-renowned scholars were translated. Their work gave the Armenian Church a distinct national identity.
 
Also commemorated this week:
October 8: St. Pantaleon the Physician.
October 12: Saints Tatool, Varos, Thomas, Anthony, Kronites the hermits and the seven Khodajarags.
October 13: The Holy Apostles Ananias, Matthias, Barnabas, Philip, John, Silac, and Silvanus.
NEWS AT ST. SARKIS
SUNDAY SCHOOL
Sunday, October 4, 2020, marked the second day of St. Sarkis Church's Hybrid Sunday School. Superintendent Knar Vartanian and all of the teachers were so happy to see their students again! Father Hrant opened the day with a special message and prayer.
HOKEHANKISD
In memory of: ALL FALLEN HEROS OF ARMENIA & ARTSAKH DEFENDING OUR HOMELAND, KEVORK HADJIAN, KEGHAM MOUSHEGHIAN, MHER HAROUTOUNIAN, HAGOP ROSDOMIAN, KRISDAPOR ARTIN, VICKEN MOURATIAN, MANOOG TOROSIAN, ARAM KRIKORIAN, YERVANT TATEVOSIAN, TANIEL TOVMASIAN, GAREN PATALIAN.
Requested by: Father Hrant & the Board of Trustees. ARF Azadamard Gomideh. Alice Ghazourian.
 
In memory of: ALL DECEASED MEMBERS OF THE HAMAZKAYIN ARMENIAN EDUCATIONAL AND CULTURAL SOCIETY.
Requested by: Hamazkayin of Detroit.
 
In memory of: SOSE TAZIAN MANJIAN
Requested by: Kegham Tazian
 
In memory of: MARY GERJEKIAN HAROUTUNIAN, SATENIG GERJEKIAN BOZOIAN, NISHAN GERGJEKIAN, ARDASH BOZOIAN, BERJ GERJEKIAN, SIROON & SOLOMON DEPIGIAN, KRIKOR & OSLENAZ MALOIAN, DOROTHY MALOIAN, MARY ZEMKE, HYGAZ SIROONIAN SARKIS GERJEKIAN, ESTHER & JOHNNIE COHR (CORE), ZABEL ARAKELIAN
Requested by: Karen A Haroutunian
 
In memory of: SEERAN ARZOIAN and LAURA GAVOOR
Requested by: Arzoian family
EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH
SPECIAL ANNOUNCEMENTS
Special Prayers
Father Hrant, the Board of Trustees, and all the auxiliary bodies of St. Sarkis Church request special prayers for the good health and safety of the people in Artsakh, Armenia, Lebanon & all around the world. May these trying days pass in peace.
All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

COMMUNITY EVENTS / ANNOUNCEMENTS
Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200