E-Newsletter - May 31, 2024

 

Second Sunday After Pentecost

Հոգեգալուստէն Ետք Երկորդ Կիրակի


Morning Service 9:15 a.m.

Divine Liturgy 10:00 a.m. Celebrant: Father Hrant Kevorkian, Pastor

NEWS FROM ST. SARKIS CHURCH

St. Sarkis Armenian Apostolic Church family congratulates Gary Halajian & Tetyana Mamchuk, who were married on May 18, 2024.

Gary is the son of Dico & Mirna Halajian, and Tetyana is the daughter of Valeriy Mamchuk & Olena Nikitina.

We congratulate the families on this happy occasion and wish the beautiful couple a happy life together.


St. Sarkis Armenian Apostolic Church family congratulates Shiraz Tarakjian & Christine Kanbourian, who were married on May 25, 2024.

Shiraz is the son of Dikran & Vartoug Tarakjian, and Christine is the daughter of Harout & Lucy Kanbourian.

We congratulate the families on this happy occasion and wish the beautiful couple a happy life together.


40 Days Presentation took place for Olivia Arev Marple, on May 24, 2024. Olivia is the daughter of Gary & Maral Marple; granddaughter of Onnik & Talin Budak.

St. Sarkis Church family welcomes and congratulates Olivia and her Family.

May God Bless her and keep her in His care always.St. Sarkis Armenian Apostolic Church welcomes Kalina Serli Bozabalian who was baptized on May 26, 2004

Kalina is the daughter of Ishkhan & Marina Bozabalian; granddaughter of Krikor & Reba Pilibosian; Araxie and the late Joseph Bozabalian.

We congratulate Kalina and her family on this happy occasion.

May God Bless her and keep her in His care always

EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH

Let's Read the Bible! Readings of the week.

  • Monday, June 3: The Holy Children of Bethlehem, Acacius the Martyr, Mucius the Priest, and Codratus the Soldier Proverbs 29:2-7; Isaiah 18:7; Hebrews 2:14-18; Matthew 2:16-18
  • Tuesday, June 4: Sts. Nooneh and Maneh the Virgins Song of Songs 8:14-24; Isaiah 27:11-13; 1 Peter 5:8-11; John 12:24-26
  • Wednesday, June 5: Romans 4:13-22; Matthew 10:34-42 
  • Thursday, June 6: Sts. Sahag and Hovsep the Princes and Sts. Sarkis and Pacchus the Martyrs Proverbs 6:1-5; Isaiah 33:5-8; Romans 8:18-27; Luke 21:12-19 
  • Friday, June 7: Romans 5:12-21; Matthew 11:25-30 
  • Saturday, June 8: St. Nerses the Great and Bishop Khat Wisdom 2:23-3:8; Isaiah 57:15-16; Hebrews 13:7-9; Matthew 10:16-22 

VERSE OF THE WEEK

FEAST OF JUNE 2024

SUNDAY BIBLE READINGS

Bible Readings for May 31, 2024


The First Epistle of Paul to the Hebrews 9:1-10

 

             Now the first covenant had regulations for worship and also an earthly sanctuary. A tabernacle was set up. In its first room were the lampstand and the table with its consecrated bread; this was called the Holy Place. Behind the second curtain was a room called the Most Holy Place, which had the golden altar of incense and the gold-covered Ark of the Covenant. This ark contained the gold jar of manna, Aaron’s staff that had budded, and the stone tablets of the covenant. Above the ark were the cherubim of the Glory, overshadowing the atonement cover. But we cannot discuss these things in detail now.

When everything had been arranged like this, the priests entered regularly into the outer room to carry on their ministry. But only the high priest entered the inner room, and that only once a year, and never without blood, which he offered for himself and for the sins the people had committed in ignorance. The Holy Spirit was showing by this that the way into the Most Holy Place had not yet been disclosed as long as the first tabernacle was still functioning. This is an illustration for the present time, indicating that the gifts and sacrifices being offered were not able to clear the conscience of the worshiper. They are only a matter of food and drink and various ceremonial washings—external regulations applying until the time of the new order.


Պօղոս Առաքեալի Կողմէն Եբրայեցիներուն Գրուած Նամակէն 9:1-10


Արդարեւ, առաջին Ուխտը եւս իրեն յատուկ պաշտամունքի կանոններ եւ երկրաւոր սրբարան մը ունէր, երկու մասերէ բաղկացած: Նախ կար վրանին առաջին սրահը, Սրբութիւն կոչուած, ուր կային աշտանակը եւ առաջաւորութեան հացերուն սեղանը: Ապա, երկրորդ վարագոյրին ետին՝ կար վրանին միւս սրահը, Սրբութիւն Սրբութեանց կոչուածը, ուր կային ոսկեայ սեղանը՝ խունկ ծխելու համար, եւ Ուխտի Տապանակը՝ ներսէն ու դուրսէն ոսկեպատ: Այս Տապանակին մէջ կը պահուէին մանանայով լեցուն ոսկեայ սափորը, Ահարոնի ծաղկած գաւազանը եւ Ուխտի Տասնաբանեայ Պատուիրաններուն քարէ տախտակները: Տապանակին վրայ կային Աս­տուծոյ փառքը ներկայացնող քերովբէները, որոնք իրենց թեւերով հովանի կ’ընէին Քաւութիւն կոչուած կափարիչին վրայ: Ուրիշ մանրամասնութիւններու մասին խօսիլ չեմ ուզեր հիմա:

Սրբարանը այդպէս յարդարուած էր ուրեմն: Քահանաներ պաշտամունքը կատարելու համար մշտականօրէն կը մտնէին վրանին առաջին սրահը: Բայց երկրորդ սրահը միայն քահանայապետը կը մտնէր, տարին մէկ անգամ, այն ալ, իր եւ ժողովուրդին անգիտութեամբ գործած մեղքերուն փոխարէն՝ զոհի արիւնը մատուցանելու համար Աստուծոյ: Այդ բոլորով Սուրբ Հոգին ցոյց կու տար, թէ որքան ատեն որ վրանին առաջին սրահը կանգուն կը մնար՝ բուն Սրբարանին մուտքը մեր առջեւ փակ էր, ինչ որ խորհրդանշականօրէն ցոյց կու տայ՝ թէ ներկայիս այդ Սրբարանը բաց է մեր առջեւ: Այնտեղ մատուցուած նուէրներն ու զոհերը չէին կրնար մաքրել պաշտամունքը մատուցանողին խղճմտանքը, որովհետեւ միայն ուտելիքի, խմելիքի եւ ծիսական պէս-պէս լուացումներու կապուած էին: Եւ այդ մարմնական կարգերը ի զօրու էին մինչեւ ուղղութեան, այսինքն նոր կարգերու հաստատման ժամանակը:


The Holy Gospel According to John 10:22-30

 

             Then came the Festival of Dedication at Jerusalem. It was winter, and Jesus was in the temple courts walking in Solomon’s Colonnade. The Jews who were there gathered around Him, saying, “How long will You keep us in suspense? If You are the Messiah, tell us plainly.”

 Jesus answered, “I did tell you, but you do not believe. The works I do in My Father’s name testify about Me, but you do not believe because you are not My sheep. My sheep listen to My voice; I know them, and they follow Me. I give them eternal life, and they shall never perish; no one will snatch them out of My hand. My Father, Who has given them to Me, is greater than all; no one can snatch them out of My Father’s hand. I and the Father are one.”Յիսուս Քրիստոսի Աւետարանէն Որ Ըստ Յովհաննէսի 10:22-30


Ձմեռ էր. Երուսաղէմի մէջ տաճարին նաւակատիքի տօնակատարութիւնը տեղի կ’ունենար: Յիսուս տաճարին Սողոմոնի սիւնագաւիթին մէջ կ’երթեւեկէր, երբ իր շուրջ հաւաքուեցան Հրեաները եւ հարցուցին.

 Մինչեւ ե՞րբ մեր հոգին պիտի հանես. եթէ դուն ես Քրիստոսը՝ յստակ ըսէ մեզի:

Յիսուս պատասխանեց.

 Արդէն իսկ ձեզի ըսած եմ, սակայն չէք հաւատար: Այն գործերը որ Հօրս անունով կը կատարեմ, անոնք իսկ կը վկայեն՝ թէ ով եմ ես: Բայց դուք չէք հաւատար, որովհետեւ իմ ոչխարներէս չէք: Ես ոչխարներս կը ճանչնամ. անոնք ձայնս կը լսեն եւ կը հետեւին ինծի, եւ ես անոնց յաւիտենական կեանք կու տամ. անոնք բնաւ պիտի չկորսուին: Ոչ ոք պիտի կարենայ զա­նոնք յափշտակել իմ ձեռքէս: Հայրս այդ ոչխարները ինծի տուաւ, եւ ոչ ոք կրնայ յափշտակել զանոնք իմ Հօրս ձեռքէն, որովհետեւ Հայրս բոլորէն աւելի մեծ է: Ես եւ Հայրս մէկ ենք: 

REQUIEM REQUESTS

In memory of: Anahid Der-Ghazarian, 3 days

Requested by: Seta Der-Ghazarian & family, Jeannedark Mouradian & family


In memory of: Verjin Sahakian, 10 years

Requested by: Avo & Hasmik Sahakian; Anto, Lena, Kevork Sahakian; Aram & Lindsay Sahakian & family; Raffi & Talar Tarakdjian & family 


In memory of: Yeremia Chadergian, 2 years

Requested by: Mariegeanne Chadergian, Dr. Edward & Caroline Zamanian & Taline


In memory of: George Krikor Zamanian, 6 years

Requested by: Anne Zamanian, Dr. Edward & Caroline Zamanian

ANNOUNCEMENTS

All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Requiem Form
Baptism Form
Wedding Form
Membership Form
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

General Donation
Monthly Offering
In Lieu Of Flower Donation
Membership Dues

COMMUNITY EVENTS

Stay Connected:

St. Sarkis Armenian Apostolic Church

19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128

Phone:313-336-6200

Email: office@saintsarkis.org

Website: www.saintsarkis.org

Facebook  Twitter  Instagram