E-Newsletter - May 10, 2024

 

Second Palm Sunday

Երկորդ Ծաղկազարդ


Morning Service 9:15 a.m.

Divine Liturgy 10:00 a.m. Celebrant: Father Hrant Kevorkian, Pastor

NEWS FROM ST. SARKIS CHURCH

40 Days Presentation took place for Sophie Lara Shiklanian, on May 5, 2024. Sophie is daughter of Shahe & Lucig Shiklanian. granddaughter of Mardig & Sosi Palandjian; Berj Shiklanian, Marina Demirjian.

St. Sarkis Church family welcomes and congratulates Sophie and her Family.

May God Bless her and keep her in His care always.

EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH

Let's Read the Bible! Readings of the week.

  • Monday, May 13: 1) Luke 20:1-8; 2) Acts 24:1-26; 2 John 1:1-13; John 12:24-26; 3) Matthew 21:18-32; 4) Mark 11:12-26
  • Tuesday, May 14: 1) Luke 20:9-19; 2) Acts 24:27-25:12; 3 John 1:1-15; John 12:27-43; 3) Matthew 21:33-46; 4) Mark 11:27-22:17
  • Wednesday, May 15: 1) Luke 20:20-26; 2) Acts 25:13-22; Jude 1:1-7; John 12:44-50; 3) Matthew 22:1-14; 4) Mark 12:18-34
  • Thursday, May 16: 1) Luke 20:27-21:4; 2) Acts 25:23-26:32; Jude 1:8-15; John 13:1-15; 3) Matthew 22:15-46; 4) Mark 12:35-44
  • Friday, May 17: 1) Luke 21:5-38; 2) Acts 27:1-28:16; Jude 1:16; John 13:16-30; 3) Matthew 23:1-39; 4) Mark 13:1-37
  • Saturday, May 18: 1) Luke 22:1-30; 2) Acts 28:17-32; Jude 1:17-25; John 13:31-14:13; 3) Matthew 24:1-26:2; 4) Mark 14:1-26 

VERSE OF THE WEEK

FEAST OF MAY 2024

SUNDAY BIBLE READINGS

Bible Readings for May 12, 2024


 The Reading is from the First Book of John 5:13-21

    I write these things to you who believe in the Name of the Son of God so that you may know that you have eternal life. This is the confidence we have in approaching God: that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us—whatever we ask—we know that we have what we asked of Him.

    If you see any brother or sister commit a sin that does not lead to death, you should pray and God will give them life. I refer to those whose sin does not lead to death. There is a sin that leads to death. I am not saying that you should pray about that. All wrongdoing is sin, and there is sin that does not lead to death.

    We know that anyone born of God does not continue to sin; the One who was born of God keeps them safe, and the evil one cannot harm them. We know that we are children of God, and that the whole world is under the control of the evil one. We know also that the Son of God has come and has given us understanding, so that we may know Him Who is true. And we are in Him Who is true by being in His Son Jesus Christ. He is the true God and eternal life.

Dear children, keep yourselves from idols.

 

 The Holy Gospel According to John 12:12-23

    The next day the great crowd that had come for the festival heard that Jesus was on His way to Jerusalem. They took palm branches and went out to meet Him, shouting,

“Hosanna!” “Blessed is he who comes in the name of the Lord!” “Blessed is the king of Israel!”

    Jesus found a young donkey and sat on it, as it is written: “Do not be afraid, Daughter Zion; see, your king is coming, seated on a donkey’s colt.”

    At first His disciples did not understand all this. Only after Jesus was glorified did they realize that these things had been written about Him and that these things had been done to Him.

Now the crowd that was with Him when He called Lazarus from the tomb and raised him from the dead continued to spread the word. Many people, because they had heard that He had performed this sign, went out to meet Him. So the Pharisees said to one another, “See, this is getting us nowhere. Look how the whole world has gone after Him!”

    Now there were some Greeks among those who went up to worship at the festival. They came to Philip, who was from Bethsaida in Galilee, with a request. “Sir,” they said, “we would like to see Jesus.” Philip went to tell Andrew; Andrew and Philip in turn told Jesus.

Jesus replied, “The hour has come for the Son of Man to be glorified.

 

 Յիսուս Քրիստոսի Աւետարանէն Որ Ըստ Յովհաննէսի 12:12-23

    Յաջորդ օր, ժողովուրդի մեծ բազմութիւն մը, որ Զատիկի տօնին առիթով Երուսաղէմ եկած էր, երբ լսեց թէ Յիսուս Երուսաղէմ կու գայ, արմաւենիի ճիւղեր առաւ եւ Յիսուսը դիմաւորելու ելաւ, բարձրաձայն աղաղակելով.

    «Ովսաննա՜,

 օրհնեա՜լ ըլլայ ան՝ որ կու գայ Տիրոջ անունով,

 Իսրայէլի թագաւորը»:

Յիսուս էշ մը գտնելով՝ նստաւ անոր վրայ, ինչպէս որ Սուրբ գիրքերուն մէջ գրուած է.-

    «Մի՛ վախնար, ո՜վ Երուսաղէմ, Սիոնի՛ աղջիկ.

ահա թագաւորդ քեզի կու գայ

իշու մը աւանակին վրայ նստած»:

    Յիսուսի աշակերտները այս բոլորը չհասկցան ատենին, բայց երբ Յիսուս փառաւորուեցաւ՝ այն ատեն յիշեցին, թէ այս կատարուածները Յի­սուսի համար գրուած էին եւ իրենք այդ գրուածն էր որ կատարեցին: Բոլոր անոնք, որոնք Յիսուսի հետ էին՝ երբ անիկա Ղազարոսը կանչեց գերեզմանէն եւ զայն մեռելներէն յարուցանեց, այդ մասին վկայութիւն կու տային: Այդ իսկ պատճառով Երուսաղէմ գտնուողները բոլորն ալ զինք դիմաւորելու ելան, որովհետեւ լսած էին, թէ ի՛նչպէս անիկա յարութեան հրաշքը գործած էր: Իսկ Փարիսեցիները իրարու կ’ըսէին.

– Կը տեսնէ՞ք որ բան մըն ալ չենք կրնար ընել. ահա ամբողջ աշխարհը իրեն կը հետեւի:

    Տօնին առիթով կարգ մը Յոյներ ալ եկած էին Երուսաղէմ՝ Աստուծոյ երկրպագելու: Անոնք մօտեցան Փիլիպպոսի, որ Գալիլեայի Բեթսայիդա քաղաքէն էր, եւ աղաչելով ըսին.

– Տէ՛ր, կ’ուզենք Յիսուսը տեսնել:

Փիլիպպոս եկաւ Անդրէասին ըսաւ եւ երկուքը միասին Յիսուսի ներկայացուցին անոնց խնդրանքը:

Յիսուս պատասխանեց անոնց.

Ահա Մարդու Որդիին փառաւորուելու ժամը հասաւ:

 

Ընթերցում Յովհաննէս Առաքեալի Ընդհանրական Առաջին Նամակէն 5:13-21

Ասիկա գրեցի ձեզի, Աստուծոյ Որդիին հաւատացողներուդ, որպէսզի գիտակցիք՝ թէ յաւիտենական կեանք ունիք:

Ուստի համարձակ կերպով կը դիմենք Աստուծոյ, այն վստահութեամբ՝ որ երբ իր կամքին համաձայն բան մը խնդրենք, կը լսէ մեզ: Եւ երբ գիտենք թէ մեր խնդրանքները կը լսէ, գիտենք նաեւ՝ թէ պիտի ստանանք ինչ որ կը խնդրենք իրմէ:

    Երբ մէկը տեսնէ, թէ իր հաւատացեալ եղբայրներէն մէկը գործեց մեղք մը որ մահացու չէ, թող աղօթէ՛ Աստուծոյ՝ որ կեանք տայ անոր: Ասիկա կ’ըսեմ միայն անոնց համար՝ որոնց մեղքերը մահացու չեն, որովհետեւ մահացու մեղքեր ալ կան, որոնց համար չեմ ըսեր որ աղօթէ: Ամէն անիրաւութիւն մեղք է, բայց ամէն մեղք մահացու չէ:

    Գիտենք, թէ ով որ Աստուծմէ ծնած է՝ չի մեղանչեր, այլ Աստուծոյ ծնունդը՝ Քրիստոս, կը պահպանէ զայն, եւ Չարը անոր չի մօտենար: Թէպէտ ամբողջ աշխարհը Չարին ենթակայ ըլլայ, մենք գիտենք թէ Աստուծմէ ենք: Եւ գիտենք՝ թէ Աստուծոյ Որդին եկաւ ու բացաւ մեր միտքերը, որպէսզի ճանչնանք ճշմարիտ Աստուածը: Մենք միացած ենք ճշմարիտ Աստուծոյ եւ անոր Որդիին՝ Յիսուս Քրիստոսի:

Ա՛ն է ճշմարիտ Աստուածը եւ յաւիտենական կեանքը:

Որդեակնե՛ր, դուք ձեզ կուռքերէ հեռո՛ւ պահեցէք: 

REQUIEM REQUESTS

In memory of: Takouhy Dellalian, 7 days

Requested by: Father Hrant and the Board of Trustees 


In memory of: Violet Dirasian, 1 year

Requested by: Mark Dirasian, Patti Dirasian, John Arpajian, Lisa Arpajian, Rose Kehetian, Dr. and Mrs. Charles Karibian & Dana, Dr. and Mrs. Michael Darragh & family


In memory of: Jacqueline Onanian, 40 days

Requested by: Tirikian Family, Koukoudian Family


In memory of: Vartouhie Chikidarmian, 2 years; Haroutioun Chikidarmian, 7 years; and all Chikidarmian and Vahijian 

Requested by: Chikidarmian Family


In memory of: Antranig Kechian, 3 years

Requested by: Kechian & Kasparian Families


In memory of: Virginia Tarpinian, 28 years

Requested by: Eric and Jill Tarpinian, Stephen and Erica Head & family, Michael Joel Tarpinian


In memory of: Arousiag Kehetian, Hripsimeh Sarkisian

Requested by: Rose Kehetian


In memory of:  Sema Sue Tafralian

Requested by:  Narses and Alice Gedigian


In memory of:  Martha Sogoian and Shirley Tacoma

Requested by: Sonia and Robert Tacoma; Christina, Blake and MacKenzie Bean; Robert and Ashley Tacoma

ANNOUNCEMENTS

All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Requiem Form
Baptism Form
Wedding Form
Membership Form
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

General Donation
Monthly Offering
In Lieu Of Flower Donation
Membership Dues

COMMUNITY EVENTS

Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200
Facebook  Twitter  Instagram