E-Newsletter - March 29, 2024

 

Easter Sunday

Ս. Յարութեան Կիրակի


Morning Service 9:15 a.m.

Divine Liturgy 10:00 a.m. Celebrant: Father Hrant Kevorkian, Pastor

EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH

Let's Read the Bible! Readings of the week.

  • Monday, April 1: Acts 2:22-41; Luke 24:1-12 Evening Gospels: Mark 16:2-8; Luke 24:1-12
  • Tuesday, April 2: Acts 2:42-3:21; Luke 24:13-35 Evening Gospels: Luke 24:1-12; Luke 24:13-35
  • Wednesday, April 3: Acts 3:22-4:12; James 1:1-12; Luke 24:36-40 Evening Gospels: Luke 24:13-35; Luke 24:36-40 
  • Thursday, April 4: Acts 4:13-31; James 1:13-27; Matthew 5:1-12 Evening Gospels: Luke 24:36-40; Matthew 5:1-12
  • Friday, April 5: Acts 4:32-5:11; James 2:1-13; John 21:1-14 Evening Gospels: Matthew 5:1-12; John 21:1-14 
  • Saturday, April 6: Remembrance of the Beheading of St. John the Baptist Proverbs 8:4-11; Isaiah 40:3-8; Malachi 4:4-6; Acts 13:26-33; Mark 6:14-29 Acts 5:12-33; James 2:14-26; Evening Gospels: John 21:1-14; John 21:15-25

VERSE OF THE WEEK

FEAST OF APRIL 2024

SUNDAY BIBLE READINGS

Bible Readings for March 31, 2024Ընթերցում Առաքեալներու Գործէն 1.15-26

Համբարձումէն քանի մը օրեր ետք, երբ շուրջ հարիւրքսան հաւատացեալներ մէկտեղուած էին, Պետրոս ոտքի ելլելով ըսաւ.

– Եղբայրնե՛ր, պէտք էր կատարուէր Սուրբ գիրքին մէջ գրուածը, այն՝ ինչ որ նախօրօք Սուրբ Հոգին ըսած էր Դաւիթի բերնով՝ Յուդայի մասին, որ Յիսուսը ձերբակալողներուն առաջնորդը եղաւ: Յուդա մեր խումբէն էր, մեզի պէս առաքելական ծառայութեան համար ընտրուած: Բայց իր անիրաւ մատնութենէն ետք, որուն վարձքով ագարակ մը գնեց, երեսն ի վայր ինկաւ այնտեղ եւ փորը ճեղքուելով՝ փորոտիքը դուրս թափեցաւ: Բոլոր Երուսաղէմացիները այս մասին իմացան, եւ այս պատճառով ալ այդ ագարակը իրենց բարբառով Ակեղդամա, այսինքն՝ Արեան ագարակ կը կոչեն: Արդ, Սաղմոսներու գիրքին մէջ գրուած է. «Թող անոր տունը աւերակ մնայ, եւ հոն մարդ չբնակի». իսկ ուրիշ տեղ մը կ’ըսէ. «Իր պաշտօնը ուրիշ մէկը թող առնէ»: Այստեղ կան մարդիկ, որոնք միշտ մեր հետը եղած են Տէր Յիսուսի երկրաւոր առաքելութեան ամբողջ տեւողութեան, Յովհաննէսի ձեռքով անոր մկրտութենէն մինչեւ երկինք համբարձման օրը: Ասոնցմէ մէկը պէտք է որ տասնըմէկիս միանայ՝ Քրիստոսի յարութեան վկայ ըլլալու համար:

Այն ատեն հաւատացեալները երկու հոգի ներկայացուցին. Բարսաբա կոչուած Յովսէփը, որ Արդար մականուանուեցաւ, եւ Մատաթիան: Ապա հետեւեալ աղօթքը ըրին.

– Դուն, Տէ՛ր, որ կը ճանչնաս բոլոր մարդոց սիրտերը, ցոյց տուր մեզի՝ թէ այս երկուքէն ո՛ր մէկը կ’ընտրես առաքելական այս պաշտօնին համար, որմէ Յուդա ինկաւ՝ իրեն սահմանուած տեղը երթալու համար:

Ապա երկու անուններուն վրայ վիճակ ձգեցին: Վիճակը Մատաթիային ելաւ, եւ անիկա տասնըմէկ առաքեալներուն կարգին դասուեցաւ:


Յիսուս Քրիստոսի Աւետարանը Ըստ Մարկոսի 16.1-8

Կիրակի առաւօտ կանուխ, արեւածագին, գերեզման եկան:

– Ո՞վ պիտի գլորէ գերեզմանի մուտքին դրուած քարը,- կը հարցնէին իրարու, որովհետեւ քարը շատ մեծ էր:

Սակայն երբ նայեցան, տեսան որ քարը արդէն իսկ գլորուած էր: Գերեզմանէն ներս մտան եւ ճերմակ զգեստ հագած երիտասարդ մը տեսան, որ աջ կողմը նստած էր, եւ սարսափեցան: Երիտասարդը ըսաւ անոնց.

– Մի՛ վախնաք, գիտեմ որ խաչուած Նազովրեցի Յիսուսը կը փնտռէք, բայց հոս չէ՛, յարութիւն առաւ: Տեսէ՛ք, զինք հոս դրած էին: Այժմ գացէք, ըսէք իր աշակերտներուն եւ Պետրոսի, որ ահա ինք ձեզմէ առաջ կ’երթայ Գալիլեա. հո՛ն պիտի տեսնէք զինք, ինչպէս որ ըսած էր ձեզի:

Երբ ասիկա լսեցին, դուրս փախան գերեզմանէն, զար-հուրած ու ապշահար, եւ ոչ մէկուն բան մը ըսին, որովհետեւ կը վախնային:

 


The Book of Acts 1:15-26 

In those days Peter stood up among the believers (together the crowd numbered about one hundred twenty persons) and said, “Friends, the scripture had to be fulfilled, which the Holy Spirit through David foretold concerning Judas, who became a guide for those who arrested Jesus—for he was numbered among us and was allotted his share in this ministry.” (Now this man acquired a field with the reward of his wickedness; and falling headlong, he burst open in the middle and all his bowels gushed out. This became known to all the residents of Jerusalem, so that the field was called in their language Hakeldama, that is, Field of Blood.) “For it is written in the book of Psalms, 

‘Let his homestead become desolate, 

   and let there be no one to live in it;’ 

and  

‘Let another take his position of overseer.’ 

So one of the men who have accompanied us during all the time that the Lord Jesus went in and out among us, beginning from the baptism of John until the day when he was taken up from us—one of these must become a witness with us to his resurrection.” So they proposed two, Joseph called Barsabbas, who was also known as Justus, and Matthias. Then they prayed and said, “Lord, you know everyone’s heart. Show us which one of these two you have chosen to take the place in this ministry and apostleship from which Judas turned aside to go to his own place.” And they cast lots for them, and the lot fell on Matthias; and he was added to the eleven apostles. 


The Holy Gospel According to Mark 16:2-8 

And very early on the first day of the week, when the sun had risen, they went to the tomb. They had been saying to one another, “Who will roll away the stone for us from the entrance to the tomb?” When they looked up, they saw that the stone, which was very large, had already been rolled back. As they entered the tomb, they saw a young man, dressed in a white robe, sitting on the right side; and they were alarmed. But he said to them, “Do not be alarmed; you are looking for Jesus of Nazareth, who was crucified. He has been raised; he is not here. Look, there is the place they laid him. But go, tell his disciples and Peter that he is going ahead of you to Galilee; there you will see him, just as he told you.” So they went out and fled from the tomb, for terror and amazement had seized them; and they said nothing to anyone, for they were afraid. 

ANNOUNCEMENTS

All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Requiem Form
Baptism Form
Wedding Form
Membership Form
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

General Donation
Monthly Offering
In Lieu Of Flower Donation
Membership Dues

COMMUNITY EVENTS

Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200
Facebook  Twitter  Instagram