E-Newsletter - March 22, 2024

 

Palm Sunday

Ծաղկազարդ Celebrant: Father Hrant Kevorkian, Pastor

NEWS FROM ST. SARKIS CHURCH

40 Days Presentation took place for Ashur Bar-David Shallal, on March 17th, 2024.

 Ashur is the son of Davis & Jaclyn Shallal-Chopjian; grandson of Toros & Karyn Chopjian, and Joseph & Hannan Shallal.


St. Sarkis Church family welcomes and congratulates Ashur and his Family.

May God Bless him and keep him in His care always.

EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH

Let's Read the Bible! Readings of the week.

  • Monday, March 25: Great Monday Morning: Matthew 21:18-22:14 Evening: Genesis 1:1-3:24; Proverbs 1:1-9; Isaiah 40:1-8; Matthew 20:17-28 
  • Tuesday, March 26: Great Tuesday Morning: Mark 12:13-44 Evening: Genesis 6:9-9:17; Proverbs 9:1-10:6; Isaiah 40:9-17; Matthew 24:1-26:2
  • Wednesday, March 27: Great Wednesday Morning: Mark 14:1-11 Evening: Genesis 18:1-19:30; Proverbs 1:10-19; Zechariah 11:11-14; Matthew 26:3-16 
  • Thursday, March 28: Great Thursday Morning: John 12:27-43 Office of Penitents: Isaiah 60:20-22; Ezekiel 36:24-31; Hebrews 10:19-31; Luke 7:36-50 Holy Eucharist: Genesis 22:1-18; Isaiah 61:1-7; Acts 1:15-26; Mark 14:1-26; 1 Corinthians 11:23-32; Matthew 26:17-30 Washing of the Feet: Exodus 30:17-21; 1 Kings 7:38-40; 2 Chronicles 4:2-6; Isaiah 44:2-6; 1 Corinthians 10:1-4; 1 John 4:7-21; John 13:1-11; John 13:12-15   
  • Friday, March 29: Great Friday Passion: John 13:16-18:1; Luke 22:1-65; Mark 14:27-72; Matthew 26:31-56; Matthew 26:47-75; John 18:2-27; John 18:28-19:16 Crucifixion: Zechariah 11:11-14; Galatians 6:14-18; Isaiah 3:9-15; Philippians 2:5-11; Isaiah 50:4-9; Romans 5:6-11; Amos 8:9-12; 1 Corinthians 1:18-31; Isaiah 52:13-53:12; Hebrews 2:11- 18; Matthew 27:1-56; Isaiah 63:1-6; Hebrews 9:11-28; Mark 15:1-41; Jeremiah 11:18-12:8; Hebrews 10:19-31; Luke 22:66-23:49; Zechariah 14:5-11; 1 Timothy 6:13-16; John 19:17-37 Burial: Jeremiah 11:18-12:8; Isaiah 52:13-53:12; Wisdom 2:1-22; Zechariah 12:8-14; 1 Peter 3:17-20; Matthew 27:57-61 
  • Saturday, March 30: Great Saturday—Easter Eve Morning: Matthew 27:62-66 Easter Eve: Genesis 1:1-3:24; Genesis 22:1-18; Exodus12:1-24; Jonah 1:1-4:11; Exodus 13:24-15:21; Isaiah 60:1-13; Job 38:1-28; Joshua 1:1-9; 2 Kings 2:1-22; Jeremiah 31:31-34; Ezekiel 37:1-14; Daniel 3:1-90; 1 Corinthians 15:1-11; Matthew 28:1-20 

VERSE OF THE WEEK

FEAST OF MARCH 2024

SUNDAY BIBLE READINGS

Bible Readings for March 24, 2024


The Epistle of St. Paul to the Philippians 4:4-7

            Rejoice in the Lord always; again I will say, rejoice!

            Let your gentle spirit be known to all men. The Lord is near.

            Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God.

And the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.

 

The Holy Gospel According to Matthew 20:29-21:17

 As they were leaving Jericho, a large crowd followed Him. And two blind men sitting by the road, hearing that Jesus was passing by, cried out, "Lord, have mercy on us, Son of David!"

 The crowd sternly told them to be quiet, but they cried out all the more, "Lord, Son of David, have mercy on us!"

 And Jesus stopped and called them, and said, "What do you want Me to do for you?" They said to Him, "Lord, we want our eyes to be opened." Moved with compassion, Jesus touched their eyes; and immediately they regained their sight and followed Him.

When they had approached Jerusalem and had come to Bethphage, at the Mount of Olives, then Jesus sent two disciples, saying to them, "Go into the village opposite you, and immediately you will find a donkey tied there and a colt with her; untie them and bring them to Me. "If anyone says anything to you, you shall say, 'The Lord has need of them,' and immediately he will send them." This took place to fulfill what was spoken through the prophet: ‘Say to the daughter of Zion, ‘Behold your king is coming to you, gentle and mounted on a donkey, even on a colt, the foal of a beast of burden.’” The disciples went and did just as Jesus had instructed them, and brought the donkey and the colt, and laid their coats on them; and He sat on the coats. Most of the crowd spread their coats in the road, and others were cutting branches from the trees and spreading them in the road.

 The crowds going ahead of Him, and those who followed, were shouting, "Hosanna to the Son of David; Blessed is He Who comes in the Name of the Lord; Hosanna in the highest!"

 When He had entered Jerusalem, all the city was stirred, saying, "Who is this?" And the crowds were saying, "This is the prophet Jesus, from Nazareth in Galilee."

And Jesus entered the temple and drove out all those who were buying and selling in the temple, and overturned the tables of the money changers and the seats of those who were selling doves. Ad He said to them, "It is written, ‘My house shall be called a house of prayer’; but you are making it a robber’s den.” And the blind and the lame came to Him in the temple, and He healed them.

 But when the chief priests and the scribes saw the wonderful things that He had done, and the children who were shouting in the temple, "Hosanna to the Son of David," they became indignant and said to Him, "Do You hear what these children are saying?" And Jesus said to them, "Yes; have you never read, ‘out of the mouth of infants and nursing babies you have prepared praise for yourself’?” And He left them and went out of the city to Bethany, and spent the night there.

 

 

 Պօղոս Առաքեալի Թուղթը Փիլիպպեցիներուն 4:4-7

  Միշտ ուրախ եղէք Տիրոջմով. դարձեալ կ’ըսեմ՝ ուրախ եղէք: Բոլորին հանդէպ ազնիւ եղէք: Շուտով Տէրը կու գայ: Ոեւէ բան թող չմտահոգէ ձեզ. այլ միշտ ձեր աղօթքներուն եւ աղաչանքներուն մէջ գոհաբանութեամբ Աստուծմէ խնդրեցէք ինչ բանի որ կարիքը կը զգաք, եւ այն ատեն Աստուծոյ խաղաղութիւնը, որ միտքով կարելի չէ հասկնալ, խաղաղ պիտի պահէ ձեր սիրտերն ու միտքերը, որոնք Քրիստոս Յիսուսի միացած են:


 Աւետարան Ըստ Մատթէոսի  20:29-21:17

Երբ Յիսուս եւ իր աշակերտները Երիքովէն դուրս կ’ելլէին, մեծ բազմութիւն մը հետեւեցաւ իրեն: Ճամբու եզերքին նստած երկու կոյրեր, երբ լսեցին որ Յիսուս կ’անցնի, սկսան աղաղակել.

 – Ողորմէ՛ մեզի, Յիսո՜ւս, Դաւիթի՛ Որդի:

   Ժողովուրդը սաստեց զանոնք որ լռեն, բայց անոնք աւելի բարձր ձայնով շարունակեցին աղաղակել.

 – Ողորմէ՛ մեզի, Տէ՜ր, Դաւիթի՛ Որդի:

   Յիսուս կանգ առաւ, իր մօտ կանչեց կոյրերը եւ հարցուց.

 – Ի՞նչ կ’ուզէք որ ընեմ ձեզի:

   Անոնք պատասխանեցին.

 – Տէ՛ր, թող մեր աչքերը բացուին:

   Յիսուս գթաց եւ անոնց աչքերուն դպաւ: Կոյրերը անմիջապէս սկսան տեսնել եւ հետեւեցան Յիսուսի:

  Երբ Երուսաղէմի մօտեցան եւ հասան Բեթփագէ, Ձիթենեաց լեռան կողին, Յիսուս իր աշակերտներէն երկուքը ղրկեց՝ անոնց պատուիրելով.

 – Գացէք սա դիմացի գիւղը եւ անմիջապէս հոն կապուած էշ մը պիտի գտնէք իր աւանակին հետ. քակեցէք եւ ինծի բերէք: Եւ եթէ մէկը առարկէ, ըսէք. «Տէրը պէտք ունի», եւ անմիջապէս թոյլ պիտի տայ ձեզի:

   Ասիկա պատահեցաւ, որպէսզի իրականանայ ինչ որ Տէրը ըսած էր մարգարէին բերնով.-

          «Երուսաղէմի ըսէք.-

        Ահա թագաւորդ քեզի կու գայ.

        անիկա հեզ է, նստած՝ իշու մը աւանակին վրայ»:

   Աշակերտները գացին եւ կատարեցին ինչ որ Յիսուս պատուիրեց իրենց: Բերին էշն ու աւանակը եւ իրենց վերարկուները անոնց վրայ դրին: Ապա Յիսուս նստաւ աւանակին վրայ: Ժողովուրդէն շատեր իրենց վերարկուները կը փռէին ճամբուն վրայ, ուրիշներ ծառերէն ոստեր կը կտրէին եւ կը տարածէին ճամբուն վրայ: Եւ ամբողջ բազմութիւնը, որ թափօրին մէջ Յիսուսի առջեւէն կ’երթար կամ կը հետեւէր իրեն, կ’աղաղակէր.-

         «Օրհնութի՜ւն Դաւիթի Որդիին,

        օրհնեալ է ան՝ որ կու գայ Տիրոջ անունով:

        Օրհնութի՜ւն Բարձրեալին»:

   Երբ Յիսուս Երուսաղէմ մտաւ, ամբողջ քաղաքը դղրդեցաւ:

 – Ո՞վ է ասիկա,- կը հարցնէին քաղաքի բնակիչները:

   Եւ ամբոխը կը պատասխանէր.

 – Ասիկա Յիսուս մարգարէն է, Գալիլեայի Նազարէթ քաղաքէն:

  Ապա Յիսուս տաճար մտաւ եւ դուրս վռնտեց բոլոր անոնք, որոնք տաճարի շրջափակին մէջ առուծախ կ’ընէին. լումայափոխներուն սեղանները եւ աղաւնեվաճառներուն աթոռները շրջեց եւ ըսաւ անոնց.

 – Սուրբ գիրքերուն մէջ գրուած է. «Իմ տունս աղօթքի տուն պիտի կոչուի», մինչ դուք զայն աւազակներու որջի վերածած էք:

   Տաճարին մէջ Յիսուսի մօտեցան կոյրեր ու կաղեր, եւ անիկա բժշկեց զանոնք: Երբ աւագ քահանաները եւ Օրէնքի ուսուցիչները տեսան Յիսուսի կատարած հրաշքները եւ լսեցին աղաղակը մանուկներուն, որոնք տաճարին մէջ կը գոչէին. «Օրհնութի՜ւն Դաւիթի Որդիին», բարկացան եւ Յիսուսի ըսին.

 – Կը լսե՞ս ինչ կ’ըսեն ատոնք:

  Յիսուս պատասխանեց.

 – Այո՛, չէ՞ք կարդացած Սուրբ գիրքին սա խօսքը, թէ «Մանուկներու եւ կաթնկեր երեխաներու բերնով գովեստ հիւսեցիր»:

  Ապա Յիսուս զանոնք ձգելով քաղաքէն դուրս ելաւ՝ դէպի Բեթանիա, եւ հոն գիշերեց:

ANNOUNCEMENTS

All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Requiem Form
Baptism Form
Wedding Form
Membership Form
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

General Donation
Monthly Offering
In Lieu Of Flower Donation
Membership Dues

COMMUNITY EVENTS

Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200
Facebook  Twitter  Instagram