E-Newsletter - June 7, 2024

 

Third Sunday After Pentecost

Հոգեգալուստէն Ետք Երրորդ Կիրակի


Morning Service 9:15 a.m.

Divine Liturgy 10:00 a.m. Celebrant: Father Hrant Kevorkian, Pastor

EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH

Let's Read the Bible! Readings of the week.

  • Monday, June 10: St. Epiphanius of Cyprus and St. Babylas the Patriarch, and his three disciples Wisdom 8:7-10; Nahum 1:7-9; 1 Corinthians 12:4-11; Mark 6:45-52
  • Tuesday, June 11: Sts. Constantine the King and his mother Helen Proverbs 16:9-17; Baruch 3:31-4:4; 1 Timothy 2:1-7; Luke 7:1-10
  • Wednesday, June 12: Romans 7:1-11; Matthew 12:9-15
  • Thursday, June 13: Sts. Theodotus of Galatia, and Thalelaeus the Physician, and the Seven Virgins who were martyred at Ancyra Wisdom 6:11-21; 2 Corinthians 6:1-10; John 16:1-5
  • Friday, June 14: Romans 7:12-25; Matthew 12:15-21 
  • Saturday, June 15: Discovery of the Relics of St. Gregory the Illuminator Wisdom 4:7-15; Micah 7:7-10; Acts 20:22-32; John 10:11-16

VERSE OF THE WEEK

FEAST OF JUNE 2024

SUNDAY BIBLE READINGS

Bible Readings for June 9, 2024


The Epistle of Paul to the Romans 6:12-23

 

            Therefore, do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. Do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life; and offer every part of yourself to him as an instrument of righteousness. For sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but under grace.

 What then? Shall we sin because we are not under the law but under grace? By no means! Don’t you know that when you offer yourselves to someone as obedient slaves, you are slaves of the one you obey—whether you are slaves to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness? But thanks be to God that, though you used to be slaves to sin, you have come to obey from your heart the pattern of teaching that has now claimed your allegiance. You have been set free from sin and have become slaves to righteousness.

 I am using an example from everyday life because of your human limitations. Just as you used to offer yourselves as slaves to impurity and to ever-increasing wickedness, so now offer yourselves as slaves to righteousness leading to holiness. When you were slaves to sin, you were free from the control of righteousness. What benefit did you reap at that time from the things you are now ashamed of? Those things result in death! But now that you have been set free from sin and have become slaves of God, the benefit you reap leads to holiness, and the   result is eternal life. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.Ընթերցում Պօղոս Առաքեալի Հռոմայեցիներուն Գրուած Նամակէն

6:12-23


Այսուհետեւ մեղքը թող չթագաւորէ ձեր մահկանացու մարմիններուն մէջ, զանոնք իր ցանկութեանց հնազանդեցնելով: Մեղքին անձնատուր մի՛ ըլլաք, ձեր անդամները անիրաւութեան գործիք դարձնելով, այլ՝ որպէս մահուընէ կեանքի եկած մարդիկ, դուք ձեզ Աստուծոյ յանձնեցէք եւ ձեր մարմինները Աստուծոյ ձեռքին մէջ արդարութեան գործիք դարձուցէք: Մեղքը ձեր վրայ պէտք չէ իշխէ, քանի դուք Օրէնքին ենթակայ չէք, այլ՝ շնորհքին:

Ուրեմն ի՞նչ. քանի շնորհքին ենթակայ ենք եւ ոչ Օրէնքին, մե՞ղք գործենք: Բնա՛ւ երբեք: Լաւ գիտցէք, թէ որո՛ւ ծառայութեան որ նուիրուիք եւ հնազանդիք, անոր ծառան եղած կ’ըլլաք: Մեղքին ծառայելով՝ մահուան կ’ենթարկուիք, մինչ Աստուծոյ հնազանդելով՝ կ’արդարանաք: Գոհութիւն Աստուծոյ, որ թէպէտ ժամանակ մը մեղքին ծառայ դարձած էիք, բայց որովհետեւ սրտանց հնազանդեցաք ձեզի աւանդուած վարդապետութեան օրինակին, մեղքի տիրապետութենէն ազատեցաք եւ արդարութեան ծառայ դարձաք:

Ծառայի օրինակով կը խօսիմ, որովհետեւ այդպէս աւելի հասկնալի է ձեզի: Ինչպէս որ ժամանակ մը ձեր մարմինները անօրէնութեան տուած՝ պղծութեան եւ անօրէնութեան կը ծառայէիք, այնպէս ալ հիմա սրբութեան տուէք ձեր մարմինները եւ արդարութեան ծառայեցէք: Երբ մեղքին ծառայ էիք, հեռու էիք արդարութենէն: Ի՞նչ շահեցաք այն ժամա­նակուան ձեր գործերէն, որոնցմէ կ’ամչնաք հիմա. որովհետեւ անոնց հետեւանքը մահ է: Բայց հիմա մեղքին տիրապետութենէն ազատ էք եւ Աստուծոյ ծառաներն էք: Ձեր շահը սրբութեան նուիրուած կեանք մըն է, որուն արդիւնքը պիտի ըլլայ յաւիտենական կեանքը: Որովհետեւ մեղքին վարձատրութիւնը մահ է, մինչ Աստուած որպէս ձրի պարգեւ՝ յաւիտենական կեանք կու տայ մեր Տիրոջ Յիսուս Քրիստոսի միջոցաւ:


The Gospel According to Matthew 12:1-8

 

             At that time Jesus went through the grain fields on the Sabbath. His disciples were hungry and began to pick some heads of grain and eat them. When the Pharisees saw this, they said to Him, “Look! Your disciples are doing what is unlawful on the Sabbath.”

            He answered, “Haven’t you read what David did when he and his companions were hungry? He entered the house of God, and he and his companions ate the consecrated bread—which was not lawful for them to do, but only for the priests. Or haven’t you read in the Law that the priests on Sabbath duty in the temple desecrate the Sabbath and yet are innocent? I tell you that something greater than the temple is here. If you had known what these words mean, ‘I desire mercy, not sacrifice,’ you would not have condemned the innocent. For the Son of Man is Lord of the Sabbath.”


Յիսուս Քրիստոսի Աւետարանէն Որ Ըստ Մատթէոսի 12:1-8 


Շաբաթ օր մը, Յիսուս ցորենի արտերուն մէջէն կ’անցնէր: Աշակերտները անօթեցած ըլլալով, սկսան հասկ փրցնել եւ ուտել: Երբ Փարիսեցիները ասիկա տեսան, ըսին Յիսուսի.

 Տե՛ս, աշակերտներդ ի՛նչ կ’ընեն. բան մը, որ մեր Օրէնքը կ’արգիլէ Շաբաթ օրով ընել:

Յիսուս պատասխանեց.

 Չէ՞ք կարդացած թէ ի՛նչ ըրաւ Դաւիթ, երբ ինք եւ իր հետ եղողները անօթեցան: Աստուծոյ տունը չմտա՞ւ եւ առաջաւորութեան հացերը չկերա՞ւ, բան մը՝ որ Օրէնքին համաձայն արտօնուած չէր իրեն եւ ոչ ալ իրեն հետ եղողներուն, այլ միայն քահանաներուն: Կամ չէ՞ք կարդացած Օրէնքին մէջ, թէ Շաբաթ օրերը քահանաները տաճարին մէջ կը սրբապղծեն Շաբաթ օրը եւ սակայն ատիկա մեղք չի համարուիր իրենց: Ահա կ’ըսեմ ձեզի, որ տաճարէն աւելի մեծ մէկը կայ հոս: Եթէ իրապէս հասկնայիք թէ ի՛նչ կը նշանակէ Աստուծոյ սա խօսքը. «Ողորմութիւն կ’ուզեմ եւ ո՛չ թէ զոհ», այն ատեն չէիք դատապարտեր անմեղները, որովհետեւ Մարդու Որդին Տէրն է Շաբաթին:

REQUIEM REQUESTS

In memory of: Christopher Vartanian, 7 Days

Requested by: Der Hrant Kevorkian and the Board of Trustees


In memory of: Funduok “Hazel” Simkins, 40 Days

Requested by: Nowak Family, Simkins Family, Agababian Family, Mary Afetian George, Flora Simonian and family, Matios Simonian and family, Robert George and family, Sandy Afetian, Michele Afetian, Andy Cacossa


In memory of: Coty Mouradjian, 40 days; Margo Ann Mouradjian, 64 years; Armen Mouradjian, 37 years

Requested by: Karen Mouradjian, Marilyn and Ed Childers


In memory of: John Hovsep Panosian

Requested by: J.R. and Alice Patrick; Gary and Donna Panosian, Lauren and Brendan


In memory of: Aram Sonny Gavoor, 6 years; Azniv Merian, 17 years

Request by: Gavoor Family and Arzoian Family


In memory of: Terry Kazanjian

Requested by: Gavoor Family


In memory of: Jack Darakdjian, 27 years 

Requested by: Garabed, Patricia, Rosanne and Gregory Darakdjian 

ANNOUNCEMENTS

All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Requiem Form
Baptism Form
Wedding Form
Membership Form
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

General Donation
Monthly Offering
In Lieu Of Flower Donation
Membership Dues

COMMUNITY EVENTS

REGISTER HERE!

Stay Connected:

St. Sarkis Armenian Apostolic Church

19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128

Phone:313-336-6200

Email: office@saintsarkis.org

Website: www.saintsarkis.org

Facebook  Twitter  Instagram