E-Newsletter - June 28, 2024

 

Sixth Sunday After Pentecost

Հոգեգալուստէն Ետք Վեցերորդ Կիրակի


Morning Service 9:15 a.m.

Divine Liturgy 10:00 a.m. Celebrant: Father Hrant Kevorkian, Pastor

NEWS FROM ST. SARKIS CHURCH

St. Sarkis Armenian Apostolic Church family congratulates Valen Yangouyian & Declan Tougias, on the occasion of their Engagement and Ring Blessing that took place on June 23, 2024. Valen is the daughter of Michael & Tracey Yangouyian, and Declan is the son of David & Deirdre Tougias.

We congratulate the families on this happy occasion and wish the beautiful couple to be crowned with the blessing of the Holy Matrimony.

St. Sarkis Armenian Apostolic Church welcomes William Robert Popkin Worpell who was baptized on June 22, 2024

William is the son of Darrin & Jaclyn Worpell; grandson of Robert & Kim Harabedian; Ken & Judy Worpell.

We congratulate William and his family on this happy occasion.

May God Bless him and keep him in His care always

40 Days Presentation took place for Ema Noelle Harabedian, on June 22, 2024. Ema is the daughter of Michael & Marian Harabedian; granddaughter of Robert & Kim Harabedian, and Hilda Estevan.

St. Sarkis Church family welcomes and congratulates Ema and her Family.

May God Bless her and keep her in His care always.

2024 ST. SARKIS GRADUATES

Click here to watch the 2024 Graduates video

EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH

Let's Read the Bible! Readings of the week.

  • Monday, July 1: Romans 11:25-36; Matthew 14:22-36
  • Tuesday, July 2: Romans 15:1-13; Matthew 15:1-20 
  • Wednesday, July 3: Romans 15:14-29; Matthew 15:21-28
  • Thursday, July 4:   Romans 15:30-16:16; Matthew 15:29-38 
  • Friday, July 5:  Romans 16:17-27; Matthew 15:39-16:12
  • Saturday, July 6: Commemoration of the Old Ark [of the covenant] and the Feast of the New One—the Holy Church Exodus 25:10-14; Joshua 3:14-4:18; 1 Samuel 6:18-7:2; 2 Samuel 6:12-19; Hebrews 9:1-10; Matthew 5:17-20 

VERSE OF THE WEEK

FEAST OF JULY 2024

SUNDAY BIBLE READINGS

Bible Readings for June 30, 2024

The Epistle of St. Paul to the Romans (11:13-24)

 

             I am talking to you Gentiles. In as much as I am the apostle to the Gentiles, I take pride in my ministry in the hope that I may somehow arouse my own people to envy and save some of them. For if their rejection brought reconciliation to the world, what will their acceptance be but life from the dead? If the part of the dough offered as first fruits is holy, then the whole batch is holy; if the root is holy, so are the branches.

If some of the branches have been broken off, and you, though a wild olive shoot, have been grafted in among the others and now share in the nourishing sap from the olive root, do not consider yourself to be superior to those other branches. If you do, consider this: You do not support the root, but the root supports you. You will say then, Branches were broken off so that I could be grafted in.” Granted. But they were broken off because of unbelief, and you stand by faith. Do not be arrogant, but tremble. For if God did not spare the natural branches, He will not spare you either.

Consider therefore the kindness and sternness of God: sternness to those who fell, but kindness to you, provided that you continue in His kindness. Otherwise, you also will be cut off. And if they do not persist in unbelief, they will be grafted in, for God is able to graft them in again. After all, if you were cut out of an olive tree that is wild by nature, and contrary to nature were grafted into a cultivated olive tree, how much more readily will these, the natural branches, be grafted into their own olive tree!


Ընթերցում Պօղոս Առաքեալի կողմէ Հռոմայեցիներուն Գրուած Նամակէն (11։13-24)


Բայց ձեզի՝ հեթանոսներուդ կ’ըսեմ.- Հեթանոսներուն առաքեալ ըլլալու իմ պաշտօնովս կը պարծենամ, մտածելով որ թերեւս այս ձեւով ազգակիցներուս նախանձը գրգռեմ եւ յաջողիմ անոնցմէ ոմանք փրկել: Որովհետեւ, եթէ Աստուած զանոնք մերժեց, որպէսզի հեթանոս աշխարհը հաշտեցնէ իրեն հետ, կը նշանակէ թէ երբ վերստին ընդունի զանոնք՝ մեռելներու յարութիւնը տեղի պիտի ունենայ:

Թէ Աստուած վերստին պիտի ընդունի զանոնք՝ յստակ է, որովհետեւ երբ բերքին երախայրիքը Աստուծոյ ընծայուած է, կը նշանակէ թէ ամբողջը Աստուծոյ ընծայուած է. նոյնպէս, եթէ ծառին արմատները Աստուծոյ նուիրուած են, կը նշանակէ թէ ճիւղերն ալ Աստուծոյ նուիրուած են: Ճիշդ է որ այդ ճիւղերէն ոմանք կտրուեցան, եւ դուն՝ որ վայրի ձիթենի մըն էիր՝ անոնց տեղ պատուաստուեցար եւ այդ ձիթենիին արմատներէն եկող հարուստ աւիշը ըմպեցիր: Բայց մի՛ պարծենար եւ մի՛ արհամարհեր կոտրած ճիւղերը. մի՛ մոռնար որ դո՛ւն արմատներուն վրայ հաստատուած ես եւ ո՛չ թէ արմատները քու վրադ: Հիմա պիտի ըսես՝ «Աստուած այդ ճիւղերը կտրեց՝ զիս պատուաստելու համար»: Իրաւ է, անոնք՝ Հրեաները կտրուեցան, որովհետեւ չհաւատացին, եւ դուն՝ հեթանոսդ, հաւատալուդ համար արմատին վրայ հաստատուեցար. բայց մի՛ հպարտանար, այլ՝ վախցիր: Որովհետեւ եթէ Աստուած բուն ճիւղերուն չխնայեց, թերեւս քեզի երբեք չխնայէ: Տե՛ս թէ ո՛րքան բարի է Աստուած եւ խիստ՝ միաժամանակ: Խիստ է հաւատքի մէջ կործանածներուն հանդէպ եւ բարի՝ քեզի հանդէպ, պայմանաւ որ շարունակես անոր բարութեան արժանի մնալ. այլապէս դուն ալ պիտի կտրուիս: Նոյնպէս ալ, եթէ Հրեաները թողուն իրենց անհաւատութիւնը, կրկին պիտի պատուաստուին արմատին վրայ, որովհետեւ Աստուած կրնայ զանոնք վերստին պատուաստել: Եթէ դուն, որ իսկականին մէջ վայրի ձիթենի մըն էիր, կտրուեցար եւ պատուաստուեցար ընտանի ձիթենիին վրայ, որ քու բունդ չէր, որքա՜ն աւելի դիւրութեամբ պիտի պատուաստուին նոյն այդ ձիթենիին բնական ճիւղերը:The Holy Gospel of Jesus Christ According to

Matthew (14:13-21)

 Jesus Feeds the Five Thousand

             When Jesus heard what had happened, He withdrew by boat privately to a solitary place. Hearing of this, the crowds followed Him on foot from the towns. When Jesus landed and saw a large crowd, He had compassion on them and healed their sick.

 As evening approached, the disciples came to Him and said, “This is a remote place, and it’s already getting late. Send the crowds away, so they can go to the villages and buy themselves some food.”

          Jesus replied, “They do not need to go away. You give them something to eat.”

             “We have here only five loaves of bread and two fish,” they answered.

            “Bring them here to Me,” he said. And He directed the people to sit down on the grass. Taking the five loaves and the two fish and looking up to heaven, He gave thanks and broke the loaves. Then He gave them to the disciples, and the disciples gave them to the people. They all ate and were satisfied, and the disciples picked up twelve basketfuls of broken pieces that were left over. The number of those who ate was about five thousand men, besides women and children.


Յիսուս Քրիսոտսի Աւետարանէն Որ Ըստ Մատթէոսի

(14։13-21)

Երբ Յիսուս Յովհաննէսի գլխատումը լսեց, առանձինը նաւակ մտնելով՝ այդտեղէն գնաց ամայի վայր մը: Շրջանի քաղաքներուն բնակիչները լսելով ասիկա, քալելով հետեւեցան իրեն: Երբ Յիսուս նաւակէն դուրս ելաւ, տեսաւ մեծ բազմութիւնը, գթաց անոնց վրայ եւ հիւանդները բժշկեց:

Երեկոյեան, իր աշակերտները մօտեցան իրեն եւ ըսին.

  – Ամայի տեղ ենք եւ ժամանակն ալ ուշ է. արձակէ՛ ժողովուրդը, որպէսզի երթան շրջակայ գիւղերը իրենց համար ուտելիք գնելու:

Յիսուս ըսաւ.

– Իրենք պէտք չունին երթալու: Դո՛ւք տուէք անոնց ուտելիքը:

Անոնք ըսին Յիսուսի.

– Հոս գրեթէ ոչինչ ունինք, բացի հինգ հացէ եւ երկու ձուկէ:

Յիսուս ըսաւ.

– Հո՛ս բերէք ատոնք:

Եւ հրամայեց որ ժողովուրդը նստեցնեն խոտին վրայ: Ապա առաւ հինգ հացը եւ երկու ձուկը, աչքերը երկինք բարձրացուց, օրհնեց, կտրեց հացերը եւ տուաւ աշակերտներուն, որոնք բաժնեցին ժողովուրդին: Բոլորն ալ կերան ու կշտացան. եւ աշակերտները աւելցած կտորները հաւաքելով՝ տասնըերկու սակառ լեցուցին: Իսկ ուտողները շուրջ հինգ հազար հոգի էին, կիներն ու մանուկները չհաշուած:


Click to watch the Sunday Gospel Reading Video

REQUIEM REQUESTS

In memory of: Leon Jermakian, Silva Jermakian, Nazar and Armenouhi Jermakian

Requested by: Zohrab Jermakian, Dikranouhi Jermakian, Sima Kchikian and family, Shake Ourlian, Raffi and Shoghere Ourlian and family, Jerair and Ani Ourlian and family, Sara and Daron Vorsganian


In memory of: Khosrov Gasparian

Requested by: Lorig Tehlirian


In memory of: Michael Manoog Tarpinian, 11 years

Requested by: Eric and Jill Tarpinian, Stephen and Erica Head and family, and Michael Joel Tarpinian


In memory of: Anna Dschawadian, Karachan Dschawadian, Knarik Martirosian, Tigris Martirosian, Eduardo Martirosian, Elizabeth Satrakian, Karpo Satrakian, Sergei Satrakian

Requested by: Margaret Aslanian, Rubina Aslanian, Eleanore Homich


In memory of: Garo Hatsakordzian

Requested by: Sarkis and Arpi Hatsakordzian, Sebouh and Dzovinar Hatsakordzian and family

ANNOUNCEMENTS

All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Requiem Form
Baptism Form
Wedding Form
Membership Form
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

General Donation
Monthly Offering
In Lieu Of Flower Donation
Membership Dues

COMMUNITY EVENTS

REGISTER HERE!

Stay Connected:

St. Sarkis Armenian Apostolic Church

19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128

Phone:313-336-6200

Email: office@saintsarkis.org

Website: www.saintsarkis.org

Facebook  Twitter  Instagram