E-Newsletter - June 21, 2024

 

Fifth Sunday After Pentecost

Հոգեգալուստէն Ետք Հինգերորդ Կիրակի


Morning Service 9:15 a.m.

Divine Liturgy 10:00 a.m. Celebrant: Father Hrant Kevorkian, Pastor

NEWS FROM ST. SARKIS CHURCH

St. Sarkis Armenian Apostolic Church family congratulates Jordon Johnson & Taleen Shahrigian, who were married on June 08, 2024.

Jordon is the son of Erik Johnson & Alison Selvig, and Taleen is the daughter of David & Kristen Shahrigian.

We congratulate the families on this happy occasion and wish the beautiful couple a happy life together.

St. Sarkis Armenian Apostolic Church welcomes Shant Edward & Christopher Bedros Korkoians who were baptized on June 15, 2024.

Shant & Christopher are the children of Christopher & Shakay Korkoian, grandsons of Edward & Yvonne Korkoian; Sebouh & Maureen Toukhanian.

We congratulate Shant & Christopher and their family on this happy occasion.

May God Bless them and keep them in His care always.St. Sarkis Armenian Apostolic Church welcomes Anya Sophia Beliossian who was baptized on June 16, 2024

Anya is the daughter of Hagop & Talar Beliossian; granddaughter of Vahe & Alice Beliossian; Vasken & Zvart Kharnoulian.

We congratulate Anya and her family on this happy occasion.

May God Bless her and keep her in His care always

EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH

CLICK HERE

Let's Read the Bible! Readings of the week.

  • Monday, June 24: Sts. Callistratus and the 49 Martyrs, and Lucian the Priest Proverbs 1:1-9; Isaiah 41:1-3; Hebrews 12:1-7; Mark 13:9-13
  • Tuesday, June 25: Prophet Zechariah Zechariah 3:7-4:9; 1 Corinthians 12:28-13:3; Matthew 23:34-39
  • Wednesday, June 26: Romans 10:5-17; Matthew 13:31-42
  • Thursday, June 27:  Prophet Elisha 2 Kings 13:14-21; 1 Corinthians 2:6-10; Luke 4:25-30
  • Friday, June 28: Romans 11:1-12; Matthew 14:43-52
  • Saturday, June 29: The 12 Holy Apostles of Christ and St. Paul the 13th Apostle Wisdom 9:9-10:2; Exodus 15:23-27; 1 Thessalonians 2:9-16; Matthew 9:36-10:7

VERSE OF THE WEEK

FEAST OF JUNE 2024

SUNDAY BIBLE READINGS

Bible Readings for June 23, 2024The Epistle of St. Paul to the Romans 9:30-10:4

 

             What then shall we say? That the Gentiles, who did not pursue righteousness, have obtained it, a righteousness that is by faith; but the people of Israel, who pursued the law as the way of righteousness, have not attained their goal. Why not? Because they pursued it not by faith but as if it were by works. They stumbled over the stumbling stone. As it is written:

“See, I lay in Zion a stone that causes people to stumble and a rock that makes them fall, and the one who believes in him will never be put to shame.”

Brothers and sisters, my heart’s desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved. For I can testify about them that they are zealous for God, but their zeal is not based on knowledge. Since they did not know the righteousness of God and sought to establish their own, they did not submit to God’s righteousness. Christ is the culmination of the law so that there may be righteousness for everyone who believes.


Ընթերցում Պօղոս Առաքեալի Հռոմայեցիներուն Գրուած Նամակէն

9։30-10։4


Ուրեմն ի՞նչ կ’եզրակացնենք: Հեթանոսները, որոնք Աստուծոյ արդարութեան չէին հետեւեր՝ արդարացան, որովհետեւ Քրիստոսի հաւատացին. մինչդեռ Իսրայէլի ժողովուրդը չարդարացաւ Մովսէսի Օրէնքին միջոցաւ, որ տրուած էր՝ մարդիկը արդարացնելու համար: Ինչո՞ւ: Որովհետեւ չհաւատաց Քրիստոսի, եւ կը կարծէր թէ Օրէնքին գործադրութեամբը պիտի արդարանայ: Ատիկա իսկ պատճառ եղաւ որ գլորին «գայթակղութեան առիթ հանդիսացող քար»ին վրայ, այսինքն՝ Քրիստոսի, որուն համար մարգարէութեան մէջ գրուած է.-

«Ահա ես Սիոնի մէջ կը դնեմ քար մը՝որ գլորումի առիթ պիտի ըլլայ, ժայռ մը՝որ գայթակղութեան առիթ պիտի հանդիսանայ: Բայց անոր հաւատացողը յուսախաբ պիտի չըլլայ»:

Եղբայրնե՛ր, սրտանց կը մաղթեմ եւ կ’աղօթեմ որ Աստուած փրկէ Իսրայէլացիները, որովհետեւ կրնամ իրենց մասին վկայել, թէ Աստուծոյ հանդէպ նախանձախնդիր են. միայն թէ այս նախանձախնդրութիւնը հիմնուած չէ Աստուծոյ ճշմարիտ ծանօթութեան վրայ: Անոնք չհասկցան, թէ Աստուած ի՛նչ ձեւով կ’ուզէր արդարացնել մարդիկը: Արդարանալու իրենց հասկցած ձեւին կառչեցան եւ ուստի չընդունեցին Աստուծոյ արդարութեան ուղին: Մինչդեռ Քրիստոսով Օրէնքը իր վախճանին հասած է եւ միայն Քրիստոսի հաւատացողը կ’արդարանայ:The Gospel of Jesus Christ According to Matthew 13:24-30

 

            He put before them another parable: “The Kingdom of heaven may be compared to someone who sowed good seed in his field; but while everybody was asleep, an enemy came and sowed weeds among the wheat, and then went away. So, when the plants came up and bore grain, then the weeds appeared as well. And the slaves of the householder came and said to him, ‘Master, did you not sow good seed in your field? Where, then, did these weeds come from?’ He answered, ‘An enemy has done this.’ The slaves said to him, ‘Then do you want us to go and gather them?’ But he replied, ‘No; for in gathering the weeds you would uproot the wheat along with them. Let both of them grow together until the harvest; and at harvest time I will tell the

reapers, Collect the weeds first and bind them in bundles to be burned, but gather the wheat into my barn.’”


Յիսուս Քրիստոսի Որ Ըստ Մատթէոսի 13։24-30


Յիսուս ուրիշ առակ մըն ալ խօսեցաւ անոնց ու ըսաւ.

– Մարդ մը լաւ սերմեր ցանեց իր արտին մէջ: Գիշեր մը, երբ ամէն մարդ քնացած էր, անոր թշնամին եկաւ եւ որոմ ցանեց ցորենին մէջ ու գնաց: Երբ սերմերը աճեցան եւ սկսան հասկ կազմել, այն ատեն որոմն ալ երեւցաւ: Տանտիրոջ ծառաները եկան եւ ըսին անոր. «Տէ՛ր, դուն միայն լաւ սերմեր չցանեցի՞ր արտիդ մէջ. ուրկէ՞ հապա եկաւ որոմը»: Անիկա պատասխանեց. «Ասիկա թշնամի մարդու գործ է»: Ծառաները ըսին. «Կ’ուզե՞ս որ երթանք եւ որոմը քաղենք»: «Ո՛չ,- պատասխանեց տէրը,- որպէսզի չըլլայ թէ որոմը քաղած ատեն ցորենն ալ միասին արմատախիլ ընէք: Ձգեցէք որ երկուքն ալ միասին աճին մինչեւ հունձքի ժամանակը. այն ատեն հնձուորներուն կ’ըսեմ.- Նախ որոմը քաղեցէք, խուրձեր կազմեցէք այրելու համար, եւ ապա քաղեցէք ցորենը եւ ամբարեցէք շտեմարաններուս մէջ»:

Click to watch the Sunday Gospel Reading Video

REQUIEM REQUESTS

In memory of: Garabed Darakdjian, 7 days

Requested by: Father Hrant Kevorkian and The Board of Trustees 


In memory of: Marilyn Joyce Dulgerian, 7 days

Requested by: Father Hrant Kevorkian and The Board of Trustees 


In memory of: Armen Zennedjian, 7 days

Requested by: Carolyn Arslanian and Family.


In memory of: Frank Asadoorian, 6 years

Requested by: Martha Asadoorian


In memory of: Harry Yangouyian, 8 years; Jeannette Yangouyian, 17 years; Kay Doumanian, 7 years; Valentine Doumanian, 38 years; Kaloust Doumanian, 49 years; Annanig Yangouyian, 54 years; Manoog Yangouyian, 61 years; Sara Fustukian, 6 months

Requested by: Michael & Tracey Yangouyian, Britney, Lauren, Valen and Ashley; David & Cindy Yangouyian; Paul, Chris, and Licia Yangouyian; Sal & Gloria Tatta, Kristina and Adrianne

ANNOUNCEMENTS

All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Requiem Form
Baptism Form
Wedding Form
Membership Form
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

General Donation
Monthly Offering
In Lieu Of Flower Donation
Membership Dues

COMMUNITY EVENTS

REGISTER HERE!

Stay Connected:

St. Sarkis Armenian Apostolic Church

19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128

Phone:313-336-6200

Email: office@saintsarkis.org

Website: www.saintsarkis.org

Facebook  Twitter  Instagram