E-Newsletter - July 5, 2024

 

Տօն Այլակերպութեան Յիսուսի Քրիստոսի (Վարդավառ)

Feast of the Transfiguration of Our Lord Jesus Christ (Vartavar)


Morning Service 9:15 a.m.

Divine Liturgy 10:00 a.m. Celebrant: Father Hrant Kevorkian, Pastor

NEWS FROM ST. SARKIS CHURCH

St. Sarkis Armenian Apostolic Church family congratulates Mourad Tossounian & Lina Ariyan, on the occasion of their Engagement and Ring Blessing that took place on June 29, 2024. Mourad is the son of Ara & Krista Tossounian, and Lina is the daughter of Haig & Nadine Ariyan.

We congratulate the families on this happy occasion and wish the beautiful couple to be crowned with the blessing of the Holy Matrimony.

St. Sarkis Armenian Apostolic Church welcomes Benjamin Michael Heilala who was baptized on June 29, 2024.

Benjamin is the son of Adam & Lindsey Heilala; grandson of Dr. Michael & Laurie Haroutunian; Patti and the late Don Heilala.

We congratulate Benjamin and his family on this happy occasion.

May God Bless him and keep him in His care always

EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH

Let's Read the Bible! Readings of the week.

  • Monday, July 8: Exodus 19:9-13; 2 Kings 2:9-12; 1 John 5:9-12; John 1:1-17 
  • Tuesday, July 9: Exodus 19:16-20; 1 Kings 19:11-16; Hebrews 12:18-27; Luke 9:27-36
  • Wednesday, July 10: 1 Corinthians 1:1-8; Matthew 17:21-18:4
  • Thursday, July 11:  Prophet Isaiah Isaiah 6:1-10; Hebrews 11:32-40; Luke 4:14-23 
  • Friday, July 12: 1 Corinthians 1:10-18; Matthew 18:2-9 
  • Saturday, July 13: The Holy Apostle Thaddeus (Jude) and St. Santookhd the Virgin Wisdom 1:1-7; Jeremiah 16:16-21; 1 Corinthians 12:28-13:10; Luke 9:1-6 

VERSE OF THE WEEK

FEAST OF JULY 2024

SUNDAY BIBLE READINGS

Bible Readings for July 7, 2024


1 John 1:1-7

We declare to you what was from the beginning, what we have heard, what we have seen with our eyes, what we have looked at and touched with our hands, concerning the word of life—this life was revealed, and we have seen it and testify to it, and declare to you the eternal life that was with the Father and was revealed to us—we declare to you what we have seen and heard so that you also may have fellowship with us; and truly our fellowship is with the Father and with his Son Jesus Christ. We are writing these things so that our joy may be complete.

This is the message we have heard from him and proclaim to you, that God is light and in him there is no darkness at all. If we say that we have fellowship with him while we are walking in darkness, we lie and do not do what is true; but if we walk in the light as he himself is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus his Son cleanses us from all sin.


The Holy Gospel of Jesus Christ According to Mathew 16:13-17:13

Now when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, he asked his disciples, “Who do people say that the Son of Man is?” And they said, “Some say John the Baptist, but others Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets.” He said to them, “But who do you say that I am?” Simon Peter answered, “You are the Messiah, the Son of the living God.” And Jesus answered him, “Blessed are you, Simon son of Jonah! For flesh and blood has not revealed this to you, but my Father in heaven. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven.” Then he sternly ordered the disciples not to tell anyone that he was the Messiah.

From that time on, Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and undergo great suffering at the hands of the elders and chief priests and scribes, and be killed, and on the third day be raised. And Peter took him aside and began to rebuke him, saying, “God forbid it, Lord! This must never happen to you.” But he turned and said to Peter, “Get behind me, Satan! You are a stumbling block to me; for you are setting your mind not on divine things but on human things.”

Then Jesus told his disciples, “If any want to become my followers, let them deny themselves and take up their cross and follow me. For those who want to save their life will lose it, and those who lose their life for my sake will find it. For what will it profit them if they gain the whole world but forfeit their life? Or what will they give in return for their life?

“For the Son of Man is to come with his angels in the glory of his Father, and then he will repay everyone for what has been done. Truly I tell you, there are some standing here who will not taste death before they see the Son of Man coming in his kingdom.”

Six days later, Jesus took with him Peter and James and his brother John and led them up a high mountain, by themselves. And he was transfigured before them, and his face shone like the sun, and his clothes became dazzling white. Suddenly there appeared to them Moses and Elijah, talking with him. Then Peter said to Jesus, “Lord, it is good for us to be here; if you wish, I will make three dwellings here, one for you, one for Moses, and one for Elijah. While he was still speaking, suddenly a bright cloud overshadowed them, and from the cloud a voice said, “This is my Son, the Beloved; with him I am well pleased; listen to him!” When the disciples heard this, they fell to the ground and were overcome by fear. But Jesus came and touched them, saying, “Get up and do not be afraid.” And when they looked up, they saw no one except Jesus himself alone.

As they were coming down the mountain, Jesus ordered them, “Tell no one about the vision until after the Son of Man has been raised from the dead.” And the disciples asked him, “Why, then, do the scribes say that Elijah must come first?” He replied, “Elijah is indeed coming and will restore all things; but I tell you that Elijah has already come, and they did not recognize him, but they did to him whatever they pleased. So also the Son of Man is about to suffer at their hands.” Then the disciples understood that he was speaking to them about John the Baptist.

Ա. ԹՈՒՂԹ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 1:1-7

Մենք լսեցինք, մեր աչքերով տեսանք եւ մեր ձեռքերով շօշափեցինք Որդին, Բանը, որ սկիզբէն իսկ կեանքի ստեղծիչն էր: Անիկա նոյնինքն կեանքն էր, որ յայտնուեցաւ: Մենք տեսանք եւ կը վկայենք, ձեզի պատմելով անոր մասին, այսինքն՝ յաւիտենական կեանքին մասին, որ Հօրը հետ էր եւ այժմ մեզի յայտնուեցաւ: Ինչ որ տեսանք ու լսեցինք՝ կը պատմենք ձեզի, որպէսզի դո՛ւք ալ մասնակից դառնաք այն հաղորդակցութեան որ մենք ունինք Հօրը եւ անոր Որդիին՝ Յիսուս Քրիստոսի հետ, եւ ձեր ուրախութիւնը կատարեալ ըլլայ: Ահա թէ ինչո՛ւ կը գրենք ձեզի այս նամակը:

Պատգամը, որ իրմէ լսեցինք եւ ձեզի կը փոխանցենք, սա է՝ թէ Աստուած լոյս է, բնաւ խաւար չկայ անոր մէջ: Արդ, եթէ ըսենք՝ «Հաղորդակից ենք իրեն», եւ միւս կողմէ շարունակենք խաւարի մէջ ապրիլ, կը ստենք ահա եւ ճշմարտութիւնը չենք գործադրեր: Իսկ եթէ լոյսի մէջ քալենք, ինչպէս ինք լոյսի մէջ է, այն ատեն ճշմարտապէս հաղորդակից կ’ըլլանք իրարու, եւ իր Որդւոյն Յիսուսի արիւնը կը սրբէ մեզ ամէն մեղքէ:


ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 16:13-17:13

Երբ Յիսուս Փիլիպպոսի կառուցած Կեսարիայի կողմերը եկաւ, իր աշակերտներուն հարցուց.

– Մարդիկ ի՞նչ կ’ըսեն Մարդու Որդիին մասին. ո՞վ եմ ես:

Անոնք պատասխանեցին.

– Ոմանք քեզ Յովհաննէս Մկրտիչը կը կարծեն, ոմանք՝ Եղիա մարգարէն, իսկ ուրիշներ՝ Երեմիան կամ մարգարէներէն մէկը:

Յիսուս հարցուց անոնց.

– Իսկ դո՞ւք ով կը կարծէք զիս:

Սիմոն Պետրոս պատասխանեց.

– Դուն Քրիստոսն ես, կենդանի Աստուծոյ Որդին:

Յիսուս ըսաւ անոր.

– Երանի՜ քեզի, Սիմոն, Յովնանի որդի, որովհետեւ ատիկա քեզի յայտնողը մարդ մը չէր, այլ իմ Հայրս, որ երկինքի մէջ է: Քեզի կ’ըսեմ՝ թէ ժայռ ես դուն, եւ այդ ժայռին վրայ պիտի շինեմ իմ եկեղեցիս, զոր մահն անգամ իր ամբողջ զօրութեամբ պիտի չկրնայ յաղթահարել: Քեզի պիտի տամ երկինքի արքայութեան բանալիները, եւ ինչ որ կապես երկրի վրայ՝ կապուած պիտի ըլլայ երկինքի մէջ, եւ ինչ որ արձակես երկրի վրայ՝ արձակուած պիտի ըլլայ երկինքի մէջ:

Ապա Յիսուս խստիւ պատուիրեց իր աշակերտներուն, որ ոեւէ մէկուն չըսեն թէ ինքն է Քրիստոսը:

Այս դէպքէն ետք, Յիսուս սկսաւ յայտնել իր աշակերտներուն, թէ պէտք է որ ինք Երուսաղէմ երթայ, ուր շատ պիտի չարչարուի աւագ քահանաներէն, Օրէնքի ուսուցիչներէն եւ երէցներէն, թէ պէտք է որ սպաննուի, եւ երրորդ օրը յարութիւն առնէ:

Ասոր վրայ Պետրոս զինք մէկ կողմ տարաւ եւ սկսաւ հակառակելով վիճիլ.

– Քա՛ւ լիցի, Տէ՛ր, այդպիսի բան թող չպատահի քեզի:

Յիսուս Պետրոսի դառնալով ըսաւ.

– Ետի՛ս գնա, Սատանա՛յ, դուն արգելք ես ինծի, որովհետեւ Աստուծոյ ծրագիրը չէ որ կը խորհիս, այլ մարդոց մտահոգութիւնը կ’արտայայտես:

Ապա Յիսուս իր աշակերտներուն ըսաւ.

– Եթէ մէկը ուզէ ինծի հետեւիլ՝ թող ուրանայ իր անձը, առնէ իր խաչը եւ ետեւէս գայ: Որովհետեւ ո՛վ որ ուզէ իր կեանքը փրկել՝ պիտի կորսնցնէ զայն, եւ ո՛վ որ ինծի համար կորսնցնէ իր կեանքը՝ պիտի գտնէ զայն: Ի՞նչ օգուտ, եթէ մարդ ամբողջ աշխարհը շահի, բայց իր կեանքը կորսնցնէ, որովհետեւ ի՞նչ փրկագին պիտի տայ իր կեանքը ետ առնելու համար: Արդարեւ, Մարդու Որդին պիտի գայ իր Հօրը փառքով՝ իր հրեշտակներուն հետ, եւ այն ատեն իւրաքանչիւրին իր գործերուն համաձայն հատուցում պիտի կատարէ: Վստահ եղէք, որ հոս գտնուողներէն ոմանք պիտի չմեռնին՝ մինչեւ տեսնեն Մարդու Որդին որ կու գայ իր թագաւորութեամբ:

Վեց օր ետք, Յիսուս իր հետ առաւ Պետրոսը, Յակոբոս եւ Յովհաննէս եղբայրները եւ զանոնք բարձր լեռ մը հանեց, ուր առանձին էին: Հոն այլակերպեցաւ անոնց դիմաց. իր դէմքը արեւու նման լուսաւոր դարձաւ եւ հագուստները լոյսի նման ճերմակ եղան: Եւ ահա երեւցան Մովսէսն ու Եղիան, որոնք կը խօսէին Յիսուսի հետ: Պետրոս ըսաւ Յիսուսի.

– Տէ՛ր, ի՜նչ լաւ կ’ըլլայ որ հոս մնանք. եթէ կ’ուզես՝ երեք վրաններ շինենք, մէկը քեզի, մէկը Մովսէսի եւ միւսը Եղիայի համար:

Մինչ Պետրոս կը խօսէր, ահա լուսաւոր ամպ մը ծածկեց զիրենք. ամպին մէջէն ձայն մը լսուեցաւ, որ կ’ըսէր.

– Այս է իմ սիրելի Որդիս, որուն ես հաճեցայ. անոր մտիկ ըրէք:

Երբ աշակերտները լսեցին ասիկա, սարսափահար՝ երեսի վրայ գետին ինկան: Յիսուս մօտենալով՝ դպաւ անոնց եւ ըսաւ.

– Ոտքի՛ ելէք, մի՛ վախնաք:

Աշակերտները իրենց աչքերը վեր բարձրացուցին եւ Յիսուսէ զատ մարդ չտեսան:

Եւ մինչ լեռնէն վար կ’իջնէին, Յիսուս պատուիրեց անոնց, ըսելով.

– Մինչեւ որ Մարդու Որդին մեռելներէն յարութիւն չառնէ, ձեր տեսածը ոեւէ մէկուն մի՛ պատմէք:

Այն ատեն աշակերտները հարցուցին Յիսուսի.

– Հապա ինչո՞ւ Օրէնքի ուսուցիչները կ’ըսեն թէ նախ Եղիան պէտք է գայ:

Յիսուս պատասխանեց.

– Ճիշդ է, Եղիան նախ գալով՝ պիտի պատրաստէ ամէն ինչ. բայց գիտցէք որ Եղիան արդէն իսկ եկած է, սակայն մարդիկ զայն չճանչցան եւ անոր հետ վարուեցան ինչպէս որ ուզեցին: Նոյնպէս ալ Մարդու Որդին պիտի չարչարուի անոնց կողմէ:

Այն ատեն աշակերտները հասկցան թէ Յովհաննէս Մկրտիչի մասին կը խօսէր ան:

Click to watch the Sunday Gospel Reading Video

REQUIEM REQUESTS

There will be no requiem prayer said this Sunday in observance of the Feast of the Transfiguration of our Lord Jesus Christ.

If you’d like to request a requiem prayer in memory of your loved ones, and/or would like to sponsor the altar flowers, candles, or incense, please submit your request through the church’s website, saintsarkis.org, or by calling the church.

FEAST OF THE WEEK

This Sunday the Armenian Church observes one of its five major feasts, the Feast of the Transfiguration of our Lord Jesus Christ (Aylagerbutiun/Vartavar). This Feast is observed fourteen weeks after Easter, and therefore can fall between June 28 and August 1. It commemorates an episode in the New Testament recorded by Matthew, Mark, Luke, and Peter, recalling Christ’s ascent up Mount Tabor with disciples John, James, and Peter.

    The Transfiguration took place on the “holy mountain” (believed to be Mt. Tabor) where Jesus went with his three disciples. As He was praying, “His face shone like the sun and his garments became white as light.” Moses and Elijah appeared at his side, representing the law and the prophets. It was at this moment that his appearance was “transfigured” revealing himself as God to his disciples as a voice from above said, “This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Listen to him.”

    The pre-Christian festival Vartavar (Festival of Roses) was assimilated into this new Christian holiday. Armenians would decorate the temple of the goddess Asdghig (goddess of love, beauty, fertility, and water) with roses; release doves; and engage in water games. St. Gregory the Illuminator combined Vartavar with the Transfiguration. The fifth century historian Yeghishe wrote the prayer that is recited in church on this feast: “O Lord, bless the harvest of this year and defend from all the perils, and may your right hand, O Lord, protect us for the whole year.”

    Vartavar became a traditional day of pilgrimage to churches named in honor of St. John the Baptist. The most popular destination was the Monastery of Sourp Garabed of Mush, founded by Gregory the Illuminator in the province of Taron near Mush. (Garabed means Forerunner, referring to John the Baptist). The monastery was large and expansive and built like a fortress in the mountains. More than one thousand pilgrims could be accommodated. After 1915 the complex ceased to exist. The monastery was destroyed by the Turkish army, and the ravages of time, weather and scavengers completed its destruction. The once large and thriving Armenian monastery is now a mass of stone and rubble.

This Sunday, on this occasion of the Feast of the Transfiguration of our Lord Jesus Christ, we congratulate the name day of all those in community with the name of Vartkes, Vartavar, Vart, Vartouni, Alvart, Sirvart, Nevart, Lousvart, Hyvart, Baidzar, Vartanoush, Vartiter, or Varvar. 

 

May the Lord look over you and guide you.


ANNOUNCEMENTS

All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Requiem Form
Baptism Form
Wedding Form
Membership Form
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

General Donation
Monthly Offering
In Lieu Of Flower Donation
Membership Dues

COMMUNITY EVENTS

REGISTER HERE!
Click to support the AD Book

Stay Connected:

St. Sarkis Armenian Apostolic Church

19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128

Phone:313-336-6200

Email: office@saintsarkis.org

Website: www.saintsarkis.org

Facebook  Twitter  Instagram