E-Newsletter - February 09, 2024


Morning Service 9:15 a.m.

Divine Liturgy 10:00 a.m.

 

Eve of the Great Lent

Բուն Բարեկենդան Celebrant: Father Hrant Kevorkian, Pastor

ANNUAL MAMBERSHIP BUDGET MEETING

Sunday, February 11th, 2024 12:00pm

proposed budget will be available for members to pick up after February 5.

Please pick up your copy from the church office or call 313-336-6200 to request an electronic copy to be emailed to you.

EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH

Let's Read the Bible! Readings of the week.

  • Monday, February 12: First day of Lent Isaiah 1:16-20 
  • Tuesday, February 13: Ezekiel 18:20-23
  • Wednesday, February 14: Presentation of the Lord Evening (February 13): Leviticus 12:6-8; Proverbs 8:22-24; Ezekiel 44:1-2; Malachi 3:1-4; Galatians 3: 24-29; Luke 2:22-40. Morning (February 14): The same lections as above. Divine Liturgy: Isaiah 24:21-25:8; Acts 7:47-50; Galatians 4:1-7; Luke 2:41-52
  • Thursday, February 15: Romans 6:3-14
  • Friday, February 16:  Deuteronomy 6:4-7:10; Job 6:13-7:13; Isaiah 40:1-8
  • Saturday, February 17: St. Theodore the Warrior Wisdom 8:19-9:5; Isaiah 62:6-9; Romans 8:28-39; Matthew 10:16-22

VERSE OF THE WEEK

FEAST OF JANUARY 2024

SUNDAY BIBLE READINGS

Bible Readings for February 11, 2024


The Epistle of Paul to the Romans 13:11-14:23

            And do this, understanding the present time: The hour has already come for you to wake up from your slumber, because our salvation is nearer now than when we first believed. The night is nearly over; the day is almost here. So let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Let us behave decently, as in the daytime, not in carousing and drunkenness, not in sexual immorality and debauchery, not in dissension and jeaLousy. Rather, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ, and do not think about how to gratify the desires of the flesh.

Accept the one whose faith is weak, without quarreling over disputable matters. One person’s faith allows them to eat anything, but another, whose faith is weak, eats only vegetables. The one who eats everything must not treat with contempt the one who does not, and the one who does not eat everything must not judge the one who does, for God has accepted them. Who are you to judge someone else’s servant? To their own master, servants stand or fall. And they will stand, for the Lord is able to make them stand.

One person considers one day more sacred than another; another considers every day alike. Each of them should be fully convinced in their own mind. Whoever regards one day as special does so to the Lord. Whoever eats meat does so to the Lord, for they give thanks to God; and whoever abstains does so to the Lord and gives thanks to God. For none of us lives for ourselves alone, and none of us dies for ourselves alone. If we live, we live for the Lord; and if we die, we die for the Lord. So, whether we live or die, we belong to the Lord. For this very reason, Christ died and returned to life so that He might be the Lord of both the dead and the living. You, then, why do you judge your brother or sister? Or why do you treat them with contempt? For we will all stand before God’s judgment seat. It is written: ‘As surely as I live,’ says the Lord, ‘every knee will bow before Me; every tongue will acknowledge God.’”

 So then, each of us will give an account of ourselves to God. Therefore let us stop passing judgment on one another. Instead, make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in the way of a brother or sister. I am convinced, being fully persuaded in the Lord Jesus, that nothing is unclean in   itself. But if anyone regards something as unclean, then for that person it is unclean. If your brother or sister is distressed because of what you eat, you are no longer acting in love. Do not by your eating destroy someone for whom Christ died. Therefore do not let what you know is good be spoken of as evil. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, peace and joy in the Holy Spirit, because anyone who serves Christ in this way is pleasing to God and receives human approval.

 Let us therefore make every effort to do what leads to peace and to mutual edification. Do not destroy the work of God for the sake of food. All food is clean, but it is wrong for a person to eat anything that causes someone else to stumble. It is better not to eat meat or drink wine or to do anything else that will cause your brother or sister to fall.

 So whatever you believe about these things keep between yourself and God. Blessed is the one who does not condemn himself by what he approves. But whoever has doubts is condemned if they eat, because their eating is not from faith; and everything that does not come from faith is sin.

 

 Պօղոս Առաքեալի Կողմ Հռոմայեցիներուն Գրուած Նամակէն

(13:11-14:23)

 

Սիրոյ այս սկզբունքով ընթացէք, գիտնալով թէ ի՛նչ ժամանակի մէջ կ’ապրինք: Ժամանակն է որ քունը թօթափենք եւ արթննանք, որովհետեւ հիմա փրկութիւնը աւելի մօտ է մեզի, քան այն ատեն՝ երբ հաւատացինք: Գիշերը ահա կ’անցնի եւ ցերեկը մօտ է: Ուստի խաւարի գործերէն հեռանանք եւ լոյսի զէնքերը մեր վրայ առնենք, ապրելու համար այնպէս՝ ինչպէս վայել է լոյսի մէջ քալողներուն, փոխանակ անառակութեամբ, արբեցութեամբ, խառնակեցութեամբ ու պղծութեամբ, կամնախանձով ու հակառակութեամբ ապրելու: Տէր Յիսուս Քրիստոսի նկարագիրը ձեր վրայ առէք, եւ մարմնի ցանկութիւնները կատարելու հետամուտ մի՛ ըլլաք:

Հաւատքի մէջ տկարացած մէկը ընդունեցէք՝ առանց իր խիղճը տանջող կասկածները քննադատելու: Օրինակ, մէկը կը հաւատայ՝ թէ ամէն ինչ կարելի է ուտել: Ուրիշ մը, որ կասկած ունի այդ մասին, բան­ջարեղէն կ’ուտէ միայն: Ամէն ինչ ուտողը թող չարհամարհէ չուտողը, իսկ չուտողը թող չքննադատէ ուտողը, որովհետեւ Աստուած զայն ընդուներ է: Ո՞վ ես դուն, որ Աստուծոյ ծառան կը դատես: Տէրը ի՛նք միայն գիտէ՝ իր հաւատքին մէջ կանգո՞ւն է անիկա, թէ ինկած: Բայց վստահ եղէք որ կանգուն պիտի մնայ, որովհետեւ Տէրը կրնայ զայն կանգուն պահել:

Նոյնպէս, ոմանք կը խորհին՝ թէ զԱստուած պաշտելու համար այսինչ օրը աւելի կարեւոր է քան միւս օրը, մինչ ուրիշներու համար բոլոր օրերը նոյնն են: Իւրաքանչիւրը թող իր համոզումը պահէ: Կը բաւէ որ թէ՛ յատուկ օր մը փնտռողը եւ թէ՛ օրերու միջեւ խտրութիւն չդնողը երկուքն ալ Տէրը պատուել կը խորհին: Նոյնպէս ալ, թէ՛ ամէն ինչ ուտողը Տէրը կը պատուէ եւ թէ՛ չուտողը, երբ երկուքն ալ Աստուծոյ գոհութիւն կը յայտնեն:

Մեզմէ ոեւէ մէկը ինքն իր անձին համար չ’ապրիր, ո՛չ ալ ինքն իրեն համար կը մեռնի: Եթէ կ’ապրինք՝ Տիրոջ համար կ’ապրինք, եւ եթէ կը մեռնինք՝ Տիրոջ համար կը մեռնինք, որ կը նշանակէ թէ՝ ըլլա՛յ կեանքի եւ ըլլա՛յ մահուան մէջ՝ Տիրոջ կը պատկանինք: Ատոր համար ալ Քրիստոս մեռաւ եւ վերա-կենդանացաւ, որպէսզի Տէրը ըլլայ բոլորին, թէ՛ ապրողներուն եւ թէ՛ մեռածներուն հաւա-սարապէս: Ինչո՞ւ կը դատես ուրեմն եղբայրդ, կամ ինչո՞ւ զայն կ’արհամարհես: Բոլորս ալ Քրիստոսի ատեանին դիմաց պիտի կանգնինք, որովհետեւ մարգարէութեան մէջ գրուած է.-

«Ես ինձմով կ’երդնում,- կ’ըսէ Տէրը,- որ ամէն ծունկ պիտի խոնարհի առջեւս եւ ամէն լեզու պիտի խոստովանի թէ ես եմ Աստուածը»:

Քանի ուրեմն մեզմէ իւրաքանչիւրը իր անձին համար հաշիւ պիտի տայ Աստուծոյ, այսուհետեւ դադրի՛նք իրար քննադատելէ, եւ փոխարէնը ջա­նանք մեր եղբայրներուն գայթակղութեան եւ մեղանչումին պատճառ չդառնալ:

Յիսուս Քրիստոսով հետեւեալը ապահովա-պէս գիտեմ, թէ ինքնին պիղծ բան չկայ: Բան մը պիղծ կ’ըլլայ ա՛յն մարդուն համար, որ զայն պիղծ կը համարէ: Եթէ գիտես թէ քու ուտելովդ եղբօրդ խղճմտանքը կը վիրա­ւորես, սիրով շարժած չես ըլլար՝ երբ ուտես: Քու կերակուրովդ պատճառ մի՛ դառնար որ կորսուի եղբայրդ, որուն համար Քրիստոս իր կեանքը տուաւ: Առիթ մի՛ տար որ բարի եւ ուղիղ սեպած բանդ հայհոյութեան պատճառ դառնայ: Որովհետեւ Աստուծոյ արքայութիւնը կերակուր կամ ըմպելիք չէ, այլ՝ արդարութիւն, խաղաղութիւն եւ խնդութիւն, Սուրբ Հոգիէն տրուած: Եւ ով որ ասոնցմով կը ծառայէ Քրիստոսի, անիկա Աստուծոյ հաճելի եւ մարդոց գովելի կ’ըլլայ:

Արդ, այսուհետեւ խաղաղութիւն փնտռենք եւ աշխատինք իրարու հաւատքը ամրապնդել: Չըլլա՛յ որ կերակուրի պատճառով Աստուծոյ գործը քանդես: Ամէն բան ինքնին մաքուր է. բայց սխալ է բան մը ուտել, երբ ատիկա ուրիշ մը կը գայթակղեցնէ:

Աւելի ճիշդ է՝ ո՛չ միս ուտել, ո՛չ գինի խմել, ո՛չ ալ ուրիշ ոեւէ բան ընել՝ որով եղբայրդ կը գլորի կամ կը գայթակղի կամ կը տկարանայ: Այս մասին քու համոզումդ՝ քու եւ Աստուծոյ միջեւ թող մնայ: Երանի՜ անոր որ ինքզինքը դատապարտութեան չ’ենթարկեր այնպիսի բաներով՝ որով իր ընկերոջ փորձութեան պատճառ կ’ըլլայ: Միւս կողմէ, եթէ մէկը կասկած ունի իր կերածին անմաքրութեան մասին, Աստուծոյ դատապարտութեան ենթակայ է՝ եթէ ուտէ, որովհետեւ իր արարքը հա­ւատքի արդիւնք չէ: Եւ ինչ որ հաւատքէն չի գար՝ մեղք է:The Gospel of Jesus Christ According to Matthew 6:1-21

              “Be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven.

              “So when you give to the needy, do not announce it with

trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by others. Truly I tell you, they have         received their reward in full. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father, Who sees what is done in secret, will reward you.

 “And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by others. Truly I tell you, they have received their  reward in full. But when you pray, go into your room, close the door and pray to your Father, Who is unseen. Then your Father, Who sees what is done in secret, will reward you. And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. “This, then, is how you should pray: “‘Our Father in heaven, hallowed be Your name, Your kingdom come, Your will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into    temptation, but deliver us from the evil one.’

 For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive your sins.

 “When you fast, do not look somber as the hypocrites do, for they disfigure their faces to show others they are fasting. Truly I tell you, they have received their reward in full. But when you fast, put oil on your head and wash your face, so that it will not be obvious to others that you are

fasting, but only to your Father, Who is unseen; and your Father, Who sees what is done in secret, will reward you.

   “Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and

vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also.


 Յիսուս Քրիստոսի Աւետարանէն Ըստ

Մաթէոսի (6:1-21)

 

Զգո՜յշ, Աստուծոյ հանդէպ ձեր պարտաւոր-ութիւնները մարդոց ներկա­յութեան մի՛ կատարէք ցոյցի համար, որովհետեւ այդ պա­րագային վար­ձատ­րութիւն պիտի չստանաք ձեր երկնաւոր Հօրմէն:

Երբ ողորմութիւն կ’ուզես տալ, փող ու թմբուկով մի՛ ըներ՝ մարդոց ուշադրութիւնը գրաւելու համար, ինչպէս կեղծաւորները կ’ընեն ժողովա­րաններու մէջ եւ հրապարակ-ներու վրայ՝ մարդոցմէ փառա­ւորուելու ակնկա­ ակնկա­լութեամբ: Վստա՛հ եղէք, միայն ատիկա է անոնց վարձատրութիւնը: Ընդհակառակը, երբ դուն ողորմութիւն կու տաս, ձախ ձեռքդ թող չգիտնա՛յ թէ ինչ կ’ընէ աջ ձեռքդ: Այսպիսով ողոր­մութիւնդ գաղտնի ըրած կ’ըլլաս, եւ քու երկնաւոր Հայրդ, որ անտե­սանելի է եւ կը տեսնէ կատարածդ, քեզ պիտի վարձատրէ յայտ­նապէս:

Նմանապէս, երբ կ’աղօթես՝ կեղծաւորներուն մի՛ նմանիր, որոնք կը սիրեն ժողովարան-ներու մէջ եւ հրապարակներու անկիւնները կեցած աղօթել, որպէսզի մարդիկ իրենց աղօթելը տեսնեն: Վստահ եղէք, միայն ատիկա է անոնց վարձատրութիւնը: Դուն երբ կ’աղօթես՝ մտի՛ր սեն­եակդ, գոցէ՛ դուռը եւ ծածուկ կերպով աղօթէ քու երկնաւոր Հօրդ: Եւ Հայրդ որ անտեսանելի է ու կը տեսնէ կատարածդ, քեզի պիտի հատու­ցանէ յայտ­նապէս:


REQUIEM REQUESTS

In memory of: Arpi Anaheed Vartanian, 40 days

Requested by: Margaret Vartanian, Sevag and Knar Vartanian, Bartev and Hilda Vartanian, Tamar and Kevin Brown, Sarkis & Mari Ohanessian


In memory of: Mara Melkonian Dix, 40 Days

Requested by: Grace Kehetian


In memory of: Virginia (Apkarian) Regish, 40 Days

Requested by: Grace Kehetian


In memory of: Robert Vanig Derderian

Requested by: James, Shakay, and Arev Majeska


In memory of: Dan Sarafian, 3 years; Lillian Sarafaian, 14 years; Ozzie Sarafian, 28 years

Requested by: Dale and Terri Koller


In memory of: Virginia P. Kalajian, 3 years

Requested by: Renee Kalajian


In memory of: Rose and Dick Maloian, Donna Nersesian

Requested by: Nersesian Family

ANNOUNCEMENTS

All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Requiem Form
Baptism Form
Wedding Form
Membership Form
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

General Donation
Monthly Offering
In Lieu Of Flower Donation
Membership Dues

COMMUNITY EVENTS

Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200
Facebook  Twitter  Instagram