E-Newsletter - April 5, 2024

 

New Sunday

Նոր Կիրակի


Morning Service 9:15 a.m.

Divine Liturgy 10:00 a.m.



 Celebrant: Father Hrant Kevorkian, Pastor

GENERAL MEMBERSHIP MEETING

Dear Members:

 

The General Membership Meeting of St. Sarkis Armenian Apostolic Church will be held on Sunday, April 7, 2024, from 12:00 pm to 2:00 pm at the Lillian Arakelian Hall. 

In accordance with the by-laws, your 2024 annual membership dues must be paid in order to participate in the elections. We encourage all of our dues paying members to participate in all membership meetings.  

Looking forward to seeing you at the meeting.

Der Hrant and Board of Trustees

EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH

Let's Read the Bible! Readings of the week.

  • Monday, April 8: 1) Luke 4:31-41; 2) Acts 6:8-7:29; James 3:13-4:6; John 1:18-28; 3) Matthew 4:12-25; 4) Mark 1:14-20 
  • Tuesday, April 9: 1) Luke 4:42-5:11; 2) Acts 7:30-8:2; James 4:7-17; John 1:29-34; 3) Matthew 5:1-16; 4) Mark 1:21-34
  • Wednesday, April 10: 1) Luke 5:12-16; 2) Acts 8:3-13; James 5:1-11; John 1:35-42; 3) Matthew 5:17-48 4) Mark 1:35-45 
  • Thursday, April 11: 1) Luke 5:17-26; 2) Acts 8:14-25; James 5:12-20; John 1:43-51; 3) Matthew 6:1-21; 4) Mark 2:1-12 
  • Friday, April 12: 1) Luke 5:27-39; 2) Acts 8:26-40; 1 Peter 1:1-12; John 2:1-11; 3) Matthew 6:22-34; 4) Mark 2:13-22 
  • Saturday, April 13:  1) Luke 6:1-11; 2) Acts 9:1-22; 1 Peter 1:13-25; John 2:12-22; 3) Matthew 7:1-8:17; 4) Mark 2:23-3:5 

VERSE OF THE WEEK

FEAST OF APRIL 2024

SUNDAY BIBLE READINGS

Bible Readings for April 7, 2024


The Book of James (3:1-12)

 

Not many of you should become teachers, my brothers and sisters, for you know that we who teach will be judged with greater strictness. For all of us make many mistakes. Anyone who makes no mistakes in speaking is perfect, able to keep the whole body in check with a bridle. If we put bits into the mouths of horses to make them obey us, we guide their whole bodies. Or look at ships: though they are so large that it takes strong winds to drive them, yet they are guided by a very small rudder wherever the will of the pilot directs. So also the tongue is a small member, yet it boasts of great exploits.  

How great a forest is set ablaze by a small fire! And the tongue is a fire. The tongue is placed among our members as a world of iniquity; it stains the whole body, sets on fire the cycle of nature, and is itself set on fire by hell. For every species of beast and bird, of reptile and sea creature, can be tamed and has been tamed by the human species, but no one can tame the tongue—a restless evil, full of deadly poison. With it we bless the Lord and Father, and with it we curse those who are made in the likeness of God. From the same mouth come blessing and cursing. My brothers and sisters, this ought not to be so. Does a spring pour forth from the same opening both fresh and brackish water? Can a fig tree, my brothers and sisters, yield olives, or a grapevine figs? No more can salt water yield fresh. 



 The Gospel Of Christ According to John (1:1-17)


In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came into being through him, and without him not one thing came into being. What has come into being in him was life, and the life was the light of all people. The light shines in the darkness, and the darkness did not overcome it.

There was a man sent from God, whose name was John. He came as a witness to testify to the light, so that all might believe through him. He himself was not the light, but he came to testify to the light. The true light, which enlightens everyone, was coming into thae world.

He was in the world, and the world came into being through him; yet the world did not know him. He came to what was his own, and his own people did not accept him. But to all who received him, who believed in his name, he gave power to become children of God, who were born, not of blood or of the will of the flesh or of the will of man, but of God.

And the Word became flesh and lived among us, and we have seen his glory, the glory as of a father’s only son, full of grace and truth. (John testified to him and cried out, “This was he of whom I said, ‘He who comes after me ranks ahead of me because he was before me.’”) From his fullness we have all received, grace upon grace. The law indeed was given through Moses; grace and truth came through Jesus Christ.


Յակոբոս Առաքեալի Ընդհանրական Նամակէն (3:1-12)

 

Եղբայրնե՛րս, ամէնքդ ալ ուրիշները սրբա-գրելու հետամուտ մի՛ ըլլաք, գիտնալով որ մենք՝ ուսուցանողներս աւելի խստութեամբ պիտի դատ­ուինք, որովհետեւ բոլորս ալ յանցանքներ ունինք:

Ան որ գիտէ իր խօսքերը կշռել՝ կատարեալ մարդ է, ինքզինքին իշխելու կարող: Տե՛ս, թէ ի՛նչպէս ձիերուն բերանը սանձ կը դնենք՝ որպէսզի մեզի ենթարկուին, եւ անով ձիուն բոլոր շարժումները կը կառավարենք: Կամ դիտէ՛ նաւերը. ո՛րքան ալ մեծ ըլլան եւ ինչպիսի՛ զօրաւոր հովերէ ալ քշուին, փոքրիկ ղեկ մը զիրենք կ’ուղղէ դէպի հոն՝ ուր նաւավարը կը փափաքի տանիլ: Նոյնպէս ալ լեզուն. թէեւ փոքր անդամ մըն է, բայց մեծամեծ բաներով կը պարծենայ: Գիտէք, թէ պզտիկ կայծը հսկայ անտառ մը կրնայ հրդեհել: Լեզուն ալ կրակ է: Անիրաւութեան աշխարհ մըն է անիկա: Թէեւ պարզ մէկ անդամն է մարմինին, բայց ամբողջ մարդը կ’ապականէ, եւ գեհենի կրակով բռնկած՝ մեր ամբողջ կեանքը կրակով կը վառէ:

Բոլոր տեսակի գազանները, թռչունները, սողունները եւ ծովային կենդանիները նուաճուած են մարդուն կողմէ եւ կը հնազանդին անոր: Բայց ո՛չ ոք կրնայ հնազանդեցնել մարդկային լեզուն, որ չար է, անզսպելի եւ մահացու թոյնով լեցուն: Անով կ’օրհնենք մեր Տէրը եւ Հայրն Աստուած, եւ դարձեալ անով կ’անիծենք մարդիկը, որոնք Աստուծոյ նմանութեամբը ստեղծուած են: Այսինքն՝ նոյն բերանէն կ’ելլեն թէ՛ օրհնութիւնը եւ թէ՛ անէծքը: Ասիկա ճիշդ չէ՛ սակայն, եղբայրներս: Միթէ աղբիւր մը միեւնոյն ակէն քաղցր եւ դառն ջուր կը բղխէ՞: Կարելի՞ բան է, եղբայրներս, որ թզենին ձիթապտուղ տայ կամ որթատունկը՝ թուզ: Նմանապէս կարելի չէ որ աղուտ հողէն քաղցր ջուր բղխի:


Յիսուս Քրիստոսի Աւետարանը Ըստ Յովհաննէսի (1:1-17)


Աշխարհի ստեղծագործութենէն առաջ գոյութիւն ունէր Բանը: Բանը Աստուծոյ հետ էր եւ Բանը Աստուած էր: Անիկա սկիզբէն Աստուծոյ հետ էր: Անով էր որ Աստուած ամէն ինչ ստեղծեց. առանց անոր ո՛չ մէկ բան ստեղծեց: Կեանքը անով սկիզբ առաւ: Եւ կեանքը մարդոց համար լոյսն է, որ խաւարին մէջ կը փայլի. բայց խաւարը չկրցաւ հասկնալ զայն:

Յովհաննէս, որ Աստուծոյ կողմէ ղրկուած մարդ մըն էր, եկաւ Լոյսին համար վկայութիւն տալու, որպէսզի ամէն մարդ անոր միջոցաւ հաւատայ: Ինք Լոյսը չէր, այլ՝ Լոյսին համար վկայ մը: Բանն էր ճշմարիտ Լոյսը, որ աշխարհ գալով՝ կը լուսաւորէ ամբողջ մարդկութիւնը: Աշխարհի մէջ էր անիկա, աշխարհը իրմով ստեղծուեցաւ, սակայն աշխարհը զինք չճանչցաւ: Իր իսկ ստեղծած աշխարհը եկաւ, բայց իր իսկ ստեղծած մարդիկը զինք չընդունեցին: Իսկ զինք ընդունողներուն եւ իրեն հաւատացողներուն իշխանութիւն տուաւ Աստուծոյ որդիներ ըլլալու. ո՛չ արեան ճամբով եւ ո՛չ մարմինի կամ մարդկային կամքով, այլ՝ Աստուծմէ ծնելով:

Եւ Բանը մարմին եղաւ եւ մեր միջեւ բնակեցաւ, եւ մենք տեսանք անոր փառքը. փառքը Միածինին, որ Հօրմէն եկաւ՝ շնորհքով եւ ճշմարտութեամբ լեցուն:

Յովհաննէս անոր մասին վկայեց, յայտարարելով.

– Ասիկա է ան՝ որուն մասին կ’ըսէի. «Ան որ ինձմէ ետք պիտի գայ՝ ինձմէ մեծ է, որովհետեւ ինձմէ առաջ գոյութիւն ունէր»:

Անոր լիառատ շնորհքէն է որ մենք բոլորս շնորհքի վրայ շնորհք ստացանք. որովհետեւ Օրէնքը Մովսէսի միջոցաւ տրուեցաւ, մինչ շնորհքն ու ճշմարտութիւնը՝ Յիսուս Քրիստոսի միջոցաւ: 

REQUIEM REQUESTS

In memory of: Serge Chanelian, 7 days; Michael Zazaian, 7 days; Rochelle Apkarian, 7 days; Ileta Shaghoian, 7 days

Requested by: Der Hrant Kevorkian and The Board of Trustees


In memory of: Marian Dirtadian Amiraian, 40 Days; Utica, New York

Requested by: Ned & Aroxie Apigian


In memory of: Dick Maloian, 1 year

Requested by: George Maloian; Jim, Anne, Matthew & Amanda Berger; George Nersesian; Zee Sarkesian; Susan Sarkesian; Diane Sarkesian; Karen Goulasarian; Anne Sirian, Mike Crane & family; Paul and Kim Sirian & family; Vasken and Annette Sirian & family


In memory of: Daniel Mahlebashian, 3 years

Requested by: MaryAnn and Morgan Mahlebashian, Angela Denian, Richard Denian, Armen & Diane Garbooshian & sons


In memory of: Andy Antranig Shamelian, 3 Years

Requested by: Ned & Aroxie Apigian; Mike Halagian and family; Aram Halagian Margaret and Paul Wojciecowski and family.


In memory of: Parsekh Dellalian, 4 years; Archag Mikaelian, 7 years; Berj Kurkechian, 9 years; Mary Kurkechian, 9 years; Onnig Dellalian; Archalous Dellalian; Manoug Tchobanian; Mary Tchobanian; Maggie Tchobanian; Krikor Tchobanian; Berjouhy Tchobanian; John Kurkechian; Keghanoush Kurkechian; Magar Elian; Vehanoush Elian; Areknaz Mikaelian; Jan Barsoumian; Khanem Barsoumian  

Requested by: Takouhy Dellalian; Craig and Arsho Kurkechian; Alex, Sara, and Michael Kurkechian; Garbis and Tania Dellalian; Linda Kurkechian


In memory of: Very Rev Gorun Shrikian, Yeretzgeen Arpine Shrikian, Dirouhie Shrikian, Sam Giardina, Natalie Giardina

Requested by: Movses and Mary Anne Shrikian


In memory of: Audrey Derderian

Requested by: James, Shakay, and Arev Majeska; Diane Derderian Lewis; Lawrence Derderian, Rose Lahiff


In memory of: Serop Ghazourian, 4 years; all Ghazourian deceased members

Requested by: Sarkis & Silva Karadolian & Family


In memory of: Antranig Karadolian, 5 years; Hagop & Sima Karadolian; Setrag & Iskouhi Kesabian; Parounag & Akabi Karadolian

Requested by: Sarkis & Silva Karadolian & Family


In memory of: George Zamanian

Requested by: Ann Zamanian


In memory of: Vartanoush Boghosian 

Requested by: Karen Mouradjian, Marilyn and Ed Childers


In memory of: Zabel Arakelian

Requested by: Zee Sarkesian; Susan Sarkesian; Diane Sarkesian 


In memory of: Haroutioun Janjanian

Requested by: Family members


In memory of: Dirouhie Shrikian

Requested By: Karen Kehetian and Rose Kehetian


In memory of: Nazareth Hadjian, 10 years

Requested by: Marguerite Hadjian, Haig Aznazvoorian & Pat, Carol & George Kachaturoff

ANNOUNCEMENTS

All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Requiem Form
Baptism Form
Wedding Form
Membership Form
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

General Donation
Monthly Offering
In Lieu Of Flower Donation
Membership Dues

COMMUNITY EVENTS

Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200
Facebook  Twitter  Instagram