E-Newsletter - April 26, 2024

 

Feast of the Apparition of the Holy Cross 

Տօն Երեւման Ս. Խաչի


Morning Service 9:15 a.m.

Divine Liturgy 10:00 a.m. Celebrant: Father Hrant Kevorkian, Pastor

EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH

Let's Read the Bible! Readings of the week.

  • Monday, April 29: 1) Luke 12:13-31; 2) Acts 17:16-34; 1 John 2:1-6; John 7:24-36; 3) Matthew 14:1-12; 4) Mark 6:45-56
  • Tuesday, April 30: 1) Luke 12:32-48; 2) Acts 18:1-11; 1 John 2:7-17; John 7:37-8:11; 3) Matthew 14:13-21; 4) Mark 7:1-16 
  • Wednesday, May 1: 1) Luke 12:49-13:9; 2) Acts 18:12-28; 1 John 2:18-23; John 8:12-20; 3) Matthew 14:22-36; 4) Mark 7:17-30   
  • Thursday, May 2: 1) Luke 13:10-21; 2) Acts 19:1-20; 1 John 2:24-25; John 8:21-30; 3) Matthew 15:1-20; 4) Mark 7:31-37 
  • Friday, May 3:  1) Luke 13:22-35; 2) Acts 19:21-40; 1 John 2:26-28; John 8:31-59; 3) Matthew 15:21-28; 4) Mark 8:1-9
  • Saturday, May 4: 1) Luke 14:1-24; 2) Acts 9:1-16; 1 John 2:28-3:1; John 9:1-38; 3) Matthew 15:29-16:12; 4) Mark 8:10-26 

VERSE OF THE WEEK

FEAST OF APRIL 2024

SUNDAY BIBLE READINGS

Bible Readings for April 28, 2024


THE FIRST EPISTLE OF ST. JOHN THE APOSTLE (1.1-10)

We declare to you what was from the beginning, what we have heard, what we have seen with our eyes, what we have looked at and touched with our hands, concerning the word of life—  this life was revealed, and we have seen it and testify to it, and declare to you the eternal life that was with the Father and was revealed to us— we declare to you what we have seen and heard so that you also may have fellowship with us; and truly our fellowship is with the Father and with his Son Jesus Christ. We are writing these things so that our joy may be complete.

This is the message we have heard from him and proclaim to you, that God is light and in him there is no darkness at all. If we say that we have fellowship with him while we are walking in darkness, we lie and do not do what is true; but if we walk in the light as he himself is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus his Son cleanses us from all sin. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he who is faithful and just will forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us

 

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՆԱՄԱԿԸ ( 1.1-10)

Մենք լսեցինք, մեր աչքերով տեսանք եւ մեր ձեռքերով շօշափեցինք Որդին, Բանը, որ սկիզբէն իսկ կեանքի ստեղծիչն էր: Անիկա նոյնինքն կեանքն էր, որ յայտնուեցաւ: Մենք տեսանք եւ կը վկայենք, ձեզի պատմելով անոր մասին, այսինքն՝ յաւիտենական կեանքին մասին, որ Հօրը հետ էր եւ այժմ մեզի յայտնուեցաւ: Ինչ որ տեսանք ու լսեցինք՝ կը պատմենք ձեզի, որպէսզի դո՛ւք ալ մասնակից դառնաք այն հաղորդակցութեան որ մենք ունինք Հօրը եւ անոր Որդիին՝ Յիսուս Քրիստոսի հետ, եւ ձեր ուրախութիւնը կատարեալ ըլլայ: Ահա թէ ինչո՛ւ կը գրենք ձեզի այս նամակը:

Պատգամը, որ իրմէ լսեցինք եւ ձեզի կը փոխանցենք, սա է՝ թէ Աստուած լոյս է, բնաւ խաւար չկայ անոր մէջ: Արդ, եթէ ըսենք՝ «Հաղորդակից ենք իրեն», եւ միւս կողմէ շարունակենք խաւարի մէջ ապրիլ, կը ստենք ահա եւ ճշմարտութիւնը չենք գործադրեր: Իսկ եթէ լոյսի մէջ քալենք, ինչպէս ինք լոյսի մէջ է, այն ատեն ճշմարտապէս հաղորդակից կ’ըլլանք իրարու, եւ իր Որդւոյն Յիսուսի արիւնը կը սրբէ մեզ ամէն մեղքէ: Եթէ ըսենք՝ «Մեղք չունինք», մենք մեզ կը խաբենք եւ մեր մէջ ճշմարտութիւն չկայ: Իսկ եթէ խոստովանինք մեր մեղքերը, վստահ եղէք՝ թէ Աստուած, որ արդար է, պիտի ներէ մեր մեղքերը եւ մեզ պիտի սրբէ մեր բոլոր անիրաւութիւններէն: Եթէ «Մեղք չգործեցինք» ըսենք, ստախօս կը հանենք զԱստուած, եւ մեր մէջ իր խօսքը չկայ:.

 

 THE GOSPEL OF JESUS CHRIST ACCORDING TO JOHN (7:14-23)

About the middle of the festival Jesus went up into the temple and began to teach. The Jews were astonished at it, saying, “How does this man have such learning, when he has never been taught?” Then Jesus answered them, “My teaching is not mine but his who sent me. Anyone who resolves to do the will of God will know whether the teaching is from God or whether I am speaking on my own. Those who speak on their own seek their own glory; but the one who seeks the glory of him who sent him is true, and there is nothing false in him.

“Did not Moses give you the law? Yet none of you keeps the law. Why are you looking for an opportunity to kill me?” The crowd answered, “You have a demon! Who is trying to kill you?” Jesus answered them, “I performed one work, and all of you are astonished. Moses gave you circumcision (it is, of course, not from Moses, but from the patriarchs), and you circumcise a man on the sabbath. If a man receives circumcision on the sabbath in order that the law of Moses may not be broken, are you angry with me because I healed a man’s whole body on the sabbath?

 

ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԸ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ (7:14-23)

Տաղաւարահարաց տօնակատարութեան մօտաւորապէս կէսին, Յիսուս տաճար ելաւ եւ սկսաւ ուսուցանել: Հրեաներ կը զարմանային եւ կ’ըսէին.

– Ի՞նչպէս այս մարդը Սուրբ գիրքերը գիտէ, երբ բնաւ չէ ուսած զանոնք:

Յիսուս պատասխանեց անոնց.

– Ինչ որ ձեզի կ’ուսուցանեմ՝ իմ վարդապետութիւնս չէ, այլ անորը՝ որ զիս ղրկեց: Ով որ կ’ուզէ Աստուծոյ կամքը կատարել, պիտի հասկնայ՝ թէ Աստուծմէ՞ է այս վարդապետութիւնը, թէ ես իմ հեղինակութեամբս կը խօսիմ: Ան որ իր հեղինակութեամբ կը խօսի՝ իր անձին համար փառք կը փնտռէ, իսկ ան որ զինք ղրկողին փառքը կը փնտռէ, ճշմարիտ է եւ խաբէութիւն չկայ անոր մէջ: Մովսէս ձեզի Օրէնքը չտուա՞ւ. սակայն ձեզմէ ո՛չ ոք կը հնազանդի Օրէնքին: Ինչո՞ւ կ’ուզէք զիս սպաննել:

Ժողովուրդը պատասխանեց.

– Դիւահա՞ր ես, ի՞նչ ես. ո՞վ կ’ուզէ քեզ սպաննել:

Յիսուս պատասխանեց.

– Հրաշք մը գործեցի եւ բոլորդ վրդովեր էք: Մովսէս հրահանգեց թլփատել ձեր զաւակները –թէեւ Մովսէս չէր սկսողը, այլ ձեր նախահայրերը– եւ դուք ձեր զաւակները կը թլփատէք Շաբաթ օրով: Եթէ մէկը կը թլփատէք Շաբաթ օրով, որպէսզի չբեկանուի Մովսէսի Օրէնքը, ինչո՞ւ զայրացած էք ինծի դէմ, որովհետեւ մէկը ամբողջութեամբ բժշկեցի Շաբաթ օրով:

REQUIEM REQUESTS

In memory of: Fundouk "Hazel" Simkins, 3 days

Requested by: Der Hrant and The Board of Trustees


In memory of: Haroutioun Melidonian, 7 days 

Requested by: Der Hrant and The Board of Trustees 


In memory of: Hmayag Palanjian, 7 days

Requested by: Der Hrant and The Board of Trustees 


In memory of: Hmayag Palanjian, 7 days

Requested by: Mr. and Mrs. Norayr and Iskouhi Palandjian and Family, Warwick, Rhode Island


In memory of: Mariam Injeian, 7 days

Requested by: Sarkis and Arpi Hatsakordzian; Sebouh and Dzovinar Hatsakordzian


In memory of:  Michael J. Zazaian, 40 days

Requested by:  Dr. John, Susan, and Alexander Zazaian; Andrew & Mary Rose Zazaian; Dr. Danielle Zazaian and Mr. David Barron; Joanne & Dave Wilson; Sherman Zazaian; Chris and Patricia (Zazaian) Makaroff; Deborah Zazaian; Michael Joseph Zazaian Jr. & Family; Matthew & Katy Zazaian; Nersesian Family; Gavoor Family; Margaret Amroian; Ron & Susan Nash; Craig & Lisa Tarpinian


In memory of:  Rochelle Apkarian Grandon, 40 days

Requested by: Nancy Gavoor; Violet Gavoor; Ani Nifin and Family; Sandy Magar Family; Susie Arzoian; Sandy Loussia; Sebouh Sarkisian; Sandra Vartanian; Diana and Marty Shoushanian


In memory of:  Zabel Arakelian, 8 years

Requested by: George Arakelian and Family; Stepan and Christine Kanarian; Paul and Sema Arakelian and Family; Knar and Michael Cirrito and Family


In memory of:  Mariam Gasparian

Requested by:  Lorig Tehlirian


In memory of: Dick & Rose Maloian, Deacon Vartkes & Mary Haroutunian, John & Rosemary Haroutunian

Requested by: Jerry & Sandy Gerjekian


In memory of: Azad (Ozzie) Merian

Requested by: Violet Gavoor, Suzanne Arzoian


In memory of: Tirikian and Koukoudian Families

Requested by: Juliette Koukoudian

ANNOUNCEMENTS

All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Requiem Form
Baptism Form
Wedding Form
Membership Form
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

General Donation
Monthly Offering
In Lieu Of Flower Donation
Membership Dues

COMMUNITY EVENTS

Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200
Facebook  Twitter  Instagram