E-Newsletter - April 19, 2024

 

Red Sunday

Կարմիր Կիրակի


Morning Service 9:15 a.m.

Divine Liturgy 10:00 a.m. Celebrant: Father Hrant Kevorkian, Pastor

EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH

Let's Read the Bible! Readings of the week.

  • Monday, April 22: 1) Luke 9:37-50; 2) Acts 13:44-14:6; 2 Peter 1:1-11; John 5:31-47; 3) Matthew 12:1-21; 4) Mark 4:35-5:20
  • Tuesday, April 23:  1) Luke 9:51-62; 2) Acts 14:7-17; 2 Peter 1:12-19; John 6:1-14; 3) Matthew 12:22-37; 4) Mark 5:21-34
  • Wednesday, April 24: Commemoration of the Holy Martyrs of 1915 1) Luke 10:1-24; 2) Acts 14:18-27; 2 Peter 1:20-2:8; John 6:15-21; 3) Matthew 12:38-50; 4) Mark 5:35-43 
  • Thursday, April 25: 1) Luke 10:25-42; 2) Acts 15:1-29; 2 Peter 2:9-22; John 6:22-38; 3) Matthew 13:1-23; 4) Mark 6:1-6
  • Friday, April 26: 1) Luke 11:1-13; 2) Acts 15:30-16:5; 2 Peter 3:1-9; John 6:39-72; 3) Matthew 13:24-35; 4) Mark 6:7-13 
  • Saturday, April 27:  1) Luke 11:14-32; 2) Acts 16:6-40; 2 Peter 3:10-18; John 7:1-13; 3) Matthew 13:36-52; 4) Mark 6:14-29

VERSE OF THE WEEK

FEAST OF APRIL 2024

SUNDAY BIBLE READINGS

Bible Readings for April 14, 2024


THE FIRST EPISTLE OF ST. PETER THE APOSTLE (5.1-14)

 To the elders among you, I appeal as a fellow elder, a witness of Christ's sufferings and one who also will share in the glory to be revealed: Be shepherds of God's flock that is under your care, serving as overseers-not because you must, but because you are willing, as God wants you to be; not greedy for money, but eager to serve; not lording it over those entrusted to you, but being    examples to the flock. And when the Chief Shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away.  Young men, in the same way be submissive to those who are older. All of you, clothe yourselves with humility toward one another, because, "God opposes the proud but gives grace to the humble." Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that he may lift you up in due time. Cast all your anxiety on him because he cares for you.  Be self-controlled and alert. Your enemy the devil prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that your    brothers throughout the world are undergoing the same kind of sufferings.  And the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm and steadfast. To him be the power for ever and ever. Amen.  With the help of Silas, whom I regard as a faithful brother, I have written to you briefly,            encouraging you and testifying that this is the true grace of God. Stand fast in it. She who is in Babylon, chosen together with you, sends you her greetings, and so does my son Mark. Greet one another with a kiss of love. Peace to all of you who are in Christ. Amen.


THE GOSPEL OF JESUS CHRIST ACCORDING TO JOHN (5.19-30)

Jesus gave them this answer: "I tell you the truth, the Son can do nothing by himself; he can do only what he sees his Father doing, because whatever the Father does the Son also does. For the  Father loves the Son and shows him all he does. Yes, to your amazement he will show him even greater things than these. For just as the Father raises the dead and gives them life, even so the Son gives life to whom he is pleased to give it. Moreover, the   Father judges no one, but has entrusted all judgment to the Son, that all may honor the Son just as they honor the Father. He who does not honor the Son does not honor the Father, who sent him.  "I tell you the truth, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be condemned; he has crossed over from death to life. I tell you the truth, a time is coming and has now come when the dead will hear the voice of the Son of God and those who hear will live. For as the Father has life in himself, so he has granted the Son to have life in    himself. And he has given him authority to judge because he is the Son of Man. "Do not be amazed at this, for a time is coming when all who are in their graves will hear his voice and come   out-those who have done good will rise to live, and those who have done evil will rise to be condemned. By myself I can do nothing; I judge only as I hear, and my judgment is just, for I seek not to please myself but him who sent me.  


  ՊԵՏՐՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՆԱՄԱԿԸ

( 5.1-14)

Երէցնե՛ր, որպէս երիցակից մը որ ձեզի պէս վկայ եմ Քրիստոսի չարչարանքներուն եւ ձեզի հետ ալ մասնակից պիտի ըլլամ գալիք փառքին որ պիտի յայտնուի, կ՚աղաչեմ ձեզի. ձեզի վստահուած Աստուծոյ հօտը արածեցէք ո՛չ թէ իբր պարտադրանք կատարելով վերակացութեան ձեր պաշտօնը, այլ կամաւորաբար, ինչպէս Աստուած կ՚ուզէ: Ո՛չ թէ դրամի սիրոյն, այլ յօժարութեամբ: Ո՛չ թէ ձեզի վստահուած մարդոց ձեր անձերը պարտադրելով, այլ օրինակ ըլլալով ձեր հօտին. որպէսզի երբ Հովուապետը յայտնուի՝ անթառամ փառքի պսակը ընդունիք: Նոյնպէս ալ դուք, երիտասարդնե՛ր, հնազա՛նդ եղէք ծերերուն: Բոլորդ ալ խոնարհաբար ծառայեցէք իրարու, որովհետեւ ինչպէս Առակաց Գիրքը կ՚ըսէ. «Աստուած հակառակ է ամբարտաւաններուն, մինչ խոնարհներուն շնորհք կու տայ»: Հետեւաբար Աստուծոյ հզօր ձեռքին տակ խոնարհեցէք, որպէսզի երբ յարմար ժամանակը գայ՝ ձեզ բարձրացնէ: Ձեր բոլոր հոգերը Աստուծոյ ձգեցէք, որովհետեւ ի՛նքը կը հոգայ ձեր մասին: Արթուն եւ պատրաստ եղէք, որովհետեւ ձեր թշնամին՝ Սատանան առծիւի պէս մռնչելով կը շրջի եւ կլլելու համար մէկը կը փնտռէ: Հաստատուն հաւատքով դէմ դրէք անոր, գիտնալով որ աշխարհի մէջ բոլոր ձեր եղբայրներն ալ նոյն չարչարանքներէն կ՚անցնին: Եւ բոլոր շնորհքներու պարգեւիչը՝ Աստուած, որ Քրիստոս Յիսուսի միջոցաւ իր յաւիտենական փառքին կանչեց ձեզ, նկատի ունենալով որ չափով մը մասնակից եղաք Յիսուսի չարչարանքներուն, պիտի ձեզ կազդուրէ, զօրացնէ եւ ամուր հիմերու վրայ հաստատէ ձեզ: Յաւիտեան ի՛րն են իշխանութիւնն ու փառքը: Ամէն: Այս հակիրճ նամակը ձեզի գրեցի Սիղուանոսի ձեռքով- որ ըստ իս մեր հաւատարիմ եղբայրներէն է- որպէսզի քաջալերեմ ձեզ եւ վստահեցնեմ թէ Քրիստոսի չարչարակից ըլլալը Աստուծմէ տրուած իսկական շնորհք մըն է, որ դուք կը վայելէք ապահովաբար: Այստեղ, Բաբելոնի մէջ գտնուող եկեղեցին, որ ձեր ընտրելակիցն է, կ՚ողջունէ ձեզ: Նոյնպէս բարեւներ Մարկոսէն, իմ որդիէս: Սիրոյ համբոյրով ողջունեցէք զիրար: Խաղաղութի՜ւն ձեր բոլորին որ Քրիստոս Յիսուսի միացած էք: Ամէն։

 

 ՅԻՍՈՒՍ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԱՒԵՏԱՐԱՆԸ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ (5.19-30)

Յիսուս անոնց ըսաւ.- Հաստատ գիտցէք, թէ մարդու Որդին ինք իրմէ ոչինչ կը կատարէ, այլ կը կատարէ միայն այն՝ ինչ որ կը տեսնէ թէ Հայրը կը կատարէ: Որովհետեւ ինչ որ Հայրը կը գործէ, Որդին ալ նոյնը կը գործէ: Հայրը կը սիրէ Որդին եւ անոր ցոյց կու տայ ինչ որ ինք կը կատարէ: Տակաւին ձեր տեսածներէն աւելի սքանչելի գործեր ալ ցոյց պիտի տայ Որդիին, այնպէս որ դուք պիտի զարմանաք: Ինչպէս որ Հայրը մեռելները կը յարուցանէ եւ կեանք կու տայ անոնց, նոյնպէս ալ Որդին կեանք կու տայ անոնց՝ որոնց ինք կ՚ուզէ: Եւ Հայրը ոեւէ մէկը չի դատեր, այլ դատելու իշխանութիւնը ամբողջութեամբ յանձնած է իր Որդիին, որպէսզի բոլորն ալ պատուեն Որդին, ինչպէս որ Հայրը կը պատուեն: Ան որ չի պատուեր Որդին, չի պատուեր Հայրը որ զայն ղրկած է: Հաստատ գիտցէք, ան որ իմ խօսքերս կը լսէ եւ կը հաւատայ անոր որ զիս ղրկեց, յաւիտենական կեանք ունի եւ պիտի չդատապարտուի, որովհետեւ արդէն իսկ մահէն կեանքի անցած է: Վստահ եղէք, ժամանակ կու գայ- եւ արդէն իսկ եկած է- երբ մեռելները Աստուծոյ Որդիին ձայնը պիտի լսեն եւ լսողները պիտի ապրին: Որովհետեւ, ինչպէս որ Հայրը կեանք պարգեւելու զօրութիւնը ունի իր մէջ, այդ զօրութիւնը տուած է նաեւ Որդիին: Նոյնպէս ալ դատելու իշխանութիւնը տուաւ Որդիին, որովհետեւ անիկա մարդու Որդին է: Ուրեմն մի՛ զարմանաք որ ըսի, թէ ահա կու գայ ժամանակը, երբ բոլոր անոնք որոնք գերեզմաններու մէջ են՝ պիտի լսեն անոր ձայնը եւ դուրս գան. անոնք որ բարիք գործած են՝ յարութիւն պիտի առնեն եւ ապրին, իսկ անոնք որ չարիք գործած են՝ յարութիւն պիտի առնեն եւ դատապարտուին: Ես ինձմէ չէ որ կը դատեմ, այլ կը դատեմ այնպէս ինչպէս Հօրմէս կը լսեմ. եւ ուրեմն իմ դատաստանս արդար է, որովհետեւ կը գործադրեմ ո՛չ թէ կամքս, այլ կամքը անոր՝ որ զիս ղրկեց:

 

REQUIEM REQUESTS

In memory of: Hmayag Palanjian, 3 days

Requested by: Der Hrant Kevorkian and The Board of Trustees


In memory of: Marguerite Rose Mouradian, 40 days

Requested by: George Mouradian, Alice Mouradian, Michele and Peter Mnatzakanian & family, Anita and Terry Granger & family, Vaughn and Kathy Mouradian & family, Karen Goulasarian, Anne Sirian, Mike Crane & family, Paul & Kim Sirian & family, Vasken & Annette Cholakian & family, Zee Sarkesian; Susan Sarkesian; Diane Sarkesian, Dave and Cindy Yangouyian, Jerry and Anna Wallace


In memory of: Anahid Poladian, 40 days

Requested by: The Posigian family


In Memory of: Serge Chanelian, 40 days

Requested by: Chanelian family


In memory of: Micheal Baghdoian, 40 days

Requested by: Baghdoian Family


In memory of: Bogos Vartanian, 22 years

Requested by: Mary, George, Zabel, Jay, Lucas, Shelby & Tyler


In memory of: Satenig (Sally) Hachigian, 53 years; Simon Hachigian, 12 years; Maritza Hachigian, 33 years; Sooren Hachigian, 68 years; Elsapet Argnian, 49 years; Khosrof Argnian, 34 years

Requested by: James Sooren Hachigian; Betty and Lisa Kupelian; Nancy Der-Stepanian; Brian, Mya and Ella Der-Stepanian 

ANNOUNCEMENTS

All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Requiem Form
Baptism Form
Wedding Form
Membership Form
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

General Donation
Monthly Offering
In Lieu Of Flower Donation
Membership Dues

COMMUNITY EVENTS

Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200
Facebook  Twitter  Instagram