E-Newsletter - April 13, 2024

 

Green Sunday

Կանաչ Կիրակի


Morning Service 9:15 a.m.

Divine Liturgy 10:00 a.m. Celebrant: Father Hrant Kevorkian, Pastor

EVENTS AT ST. SARKIS CHURCH

Let's Read the Bible! Readings of the week.

  • Monday, April 15: 1) Luke 7:1-10; 2) Acts 9:32-43; 1 Peter 2:11-17; John 3:13-21; 3) Matthew 9:9-17; 4) Mark 3:13-19
  • Tuesday, April 16: 1) Luke 7:11-35; 2) Acts 10:1-23; 1 Peter 2:18-25; John 3:22-36; 3) Matthew 9:18-26; 4) Mark 3:20-30
  • Wednesday, April 17: 1) Luke 7:36-50; 2) Acts 10:24-48; 1 Peter 3:1-9; John 4:1-23; 3) Matthew 9:27-34; 4) Mark 3:31-35
  • Thursday, April 18:  1) Luke 8:1-21; 2) Acts 11:1-26; 1 Peter 3:10-22; John 4:24-42; 3) Matthew 9:35-10:15; 4) Mark 4:1-9 
  • Friday, April 19: 1) Luke 8:22-56; 2) Acts 11:27-12:24; 1 Peter 4:1-11; John 4:43-54; 3) Matthew 10:16-42; 4) Mark 4:10-20
  • Saturday, April 20: 1) Luke 9:1-17; 2) Acts 12:25-13:15; 1 Peter 4:12-19; John 5:1-18; 3) Matthew 11:1-24; 4) Mark 4:21-25 

VERSE OF THE WEEK

FEAST OF APRIL 2024

SUNDAY BIBLE READINGS

Bible Readings for April 14, 2024


The Reading is from the 1st letter of Peter (2:1-10)

 

Therefore, putting aside all malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander, like newborn babies, long for the pure milk of the word, so that by it you may grow in respect to salvation, if you have tasted the kindness of the Lord. And coming to Him as to a living stone which has been rejected by men, but is choice and precious in the sight of God, you also, as living stones, are being built up as a spiritual house for a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ.

For this is contained in Scripture: "Behold, I lay in Zion a choice stone, a precious corner stone, and he who believes in Him will not be disappointed."  This precious value, then, is for you who believe; but for those who disbelieve, "the stone which the builders rejected, this became the very corner stone," and," a stone of stumbling and a rock of offense"; for they stumble because they are disobedient to the word, and to this doom they were also appointed.

But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God’s own possession, so that you may proclaim the excellencies of Him who has called you out of darkness into His marvelous light; for you once were not a people, but now you are the people of God; you had not received mercy, but now you have received mercy.


Պետրոս Առաքեալի Ընդհանրական Առաջին Նամակէն (2:1-10)


Հետեւաբար, մէկդի՛ ձգեցէք ամէն տեսակի չար մտածում ու նենգութիւն, կեղծաւորութիւն ու նախանձ եւ ամէն տեսակի չարախօսութիւն: Որպէս հաւատքի նորածին մանուկներ, Աստուծոյ խօսքին անխարդախ կաթին փափաքեցէք, որպէսզի անով աճիք եւ փրկութեան հասնիք: «Անգամ մը որ Տիրոջ խօսքին համը առնէք, պիտի տեսնէք թէ քաղցր է ան»: Մօտեցէ՛ք անոր, Քրիստոսի, որովհետեւ ի՛նքն է այն կենդանի վէմը, որ թէպէտ մարդոցմէ մերժուած, բայց Աստուծմէ ընտրուած պատուական վէմն է: Այսպիսով դո՛ւք ալ, որպէս կենդանի քարեր, Քրիստոսի վէմին վրայ կը կառուցուիք՝ իբրեւ հոգեւոր տաճար. իւրաքանչիւրդ կը դառնաք անարատ քահանաներ եւ Յիսուս Քրիստոսի միջոցաւ հոգեւոր ընդունելի պատարագ կը մատուցանէք Աստուծոյ: Որովհետեւ մարգարէութեան մէջ գրուած է.-

    «Ահա ես Սիոնի մէջ կը դնեմ

ընտրուած վէմ մը, պատուական անկիւնաքարը մը.

անոր հաւատացողը յուսախաբ պիտի չըլլայ»:

Քանի դուք հաւատացիք Քրիստոսի, անիկա ձեզի համար պատուական վէմը եղաւ. մինչդեռ չհաւատացողներուն համար, անիկա

    «Այն քարն է,

որ թէպէտ շինողները մերժեցին գործածել,

բայց ինք անկիւնաքարը եղաւ»,

կամ՝ «Այն քարն է, որ գլորումի եւ գայթակղութեան առիթ» պիտի ըլլայ անոնց համար, որոնք Աստուծոյ խօսքը անհամոզիչ գտնելով կը գայթակղին, ինչպէս որ Աստուած նախատեսած էր:

Գալով ձեզի, դուք ընտրուած ցեղ մըն էք, թագաւորելու կոչուած քահանաներ, սուրբ ազգ մը, Աստուծոյ սեփական ժողովուրդը. եւ ձեր պարտականութիւնն է քարոզել զօրութիւնը անոր՝ որ ձեզ խաւարէն իր սքանչելի լոյսին կանչեց: Որովհետեւ հիմա Աստուծոյ ժողովուրդն էք, մինչ նախապէս չէիք. հիմա իր ողորմութիւնը կը վայելէք, մինչ նախապէս զրկուած էինք անկէ:


The Holy Bible according to John (2:23-3:12)

 

Now while He was in Jerusalem at the Passover Festival, many people saw the signs He was performing and believed in His name. But Jesus would not entrust Himself to them, for He knew all people. He did not need any testimony about mankind, for He knew what was in each person. Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus who was a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, “Rabbi, we know that You are a teacher Who has come from God. For no one could perform the signs You are doing if God were not with Him.” Jesus replied, “Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again.” “How can someone be born when they are old?” Nicodemus asked. “Surely, they cannot enter a second time into their mother’s womb to be born!” Jesus answered, “Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at My saying, ‘You must be born again.’ The wind blows wherever it pleases. You hear its sound, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So, it is with everyone born of the Spirit.” “How can this be?” Nicodemus asked. “You are Israel’s teacher,” said Jesus, “and do you not understand these things? Very truly I tell you, we speak of what we know, and we testify to what we have seen, but still you people do not accept our testimony. I have spoken to you of earthly things and you do not believe; how then will you believe if I speak of heavenly things?


Յիսուս Քրիստոսի Աւետարանէն Որ Ըստ Յովհաննէսի (2:23-3:12)


Զատիկի տօնին, մինչ Յիսուս Երուսաղէմ կը գտնուէր, շատեր հաւատացին իրեն, երբ տեսան անոր գործած հրաշքները: Սակայն Յիսուս ինքզինք չէր վստահեր անոնց, որովհետեւ բոլորն ալ կը ճանչնար եւ պէտք չունէր ոեւէ մէկուն մասին ուրիշին վկայութեան, քանի ինք գիտէր թէ ի՛նչ կայ մարդոց սիրտին մէջ:

Նիկոդեմոս անունով Փարիսեցի մարդ մը կար, Հրեայ  իշխան մը, որ գիշերով Յիսուսի քով եկաւ եւ ըսաւ անոր.

 Վարդապե՛տ, գիտենք որ դուն Աստուծոյ կողմէ ղրկուած ուսուցիչ մըն ես, որովհետեւ ո՛չ ոք կրնայ գործել քու կատարած հրաշքներդ, եթէ Աստուած անոր հետ չըլլայ:

Յիսուս պատասխանեց անոր.

 Լաւ գիտցիր, որ եթէ մէկը վերստին չծնի՝ չի կրնար տեսնել Աստուծոյ արքայութիւնը:

Նիկոդեմոս հարցուց անոր.

 Ծեր մարդ մր ինչպէ՞ս կրնայ ծնիլ: Կարելի՞ բան է որ ան կրկին մտնէ իր մօր որովայնը եւ ծնի:

Յիսուս պատասխանեց.

 Հաստատ գիտցիր, որ եթէ մէկը ջուրէն եւ Հոգիէն չծնի՝ չի կրնար Աստուծոյ արքայութիւնը մտնել, որովհետեւ մարմինէն ծնածը մարմին է, իսկ հոգիէն ծնածը՝ հոգի: Դուն մի՛ զարմանար, որ քեզի ըսի՝ թէ պէտք է վերստին ծնիք: Հովը ո՛ւր որ ուզէ՝ կը փչէ. դուն անոր ձայնը կը լսես, բայց չես գիտեր թէ ուրկէ՛ կու գայ եւ ո՛ւր կ’երթայ: Նոյնպէս են բոլոր անոնք, որոնք Հոգիէն կը ծնին:

 Նիկոդեմոս հարցուց.

 Ինչպէ՞ս կրնայ պատահիլ ատիկա:

Յիսուս պատասխանեց.

 Դուն որ Իսրայէլի ժողովուրդին վրայ ուսուցիչ կարգուած ես, ատիկա չե՞ս գիտեր: Լաւ գիտցիր, թէ ինչ որ գիտենք՝ կը խօսինք եւ ինչ որ տեսանք՝ անոր մասին կը վկայենք, բայց մեր վկայութիւնը չէք ընդունիր: Եթէ երկրաւոր բաներու մասին խօսեցայ ձեզի եւ չէք հաւատար, ինչպէ՞ս պիտի հաւատաք ինծի, եթէ երկնաւոր բաներու մասին խօսիմ:

REQUIEM REQUESTS

In memory of: Haig Nishanian, 40 days

Requested by: George Nishanian, Rosemarie Nishanian, John and Sherry Nishanian, Sandra Vartanian


In memory of: Garabed Dafterdarian, 40 days

Requested by: Eric Harout Dafterdarian


In memory of: Raffi Nazarian, 1 year

Requested by: Hovhannes & Silva Matossian, Garabedian, Manoogian & Bedikian Families


In memory of: Mary Dirasian, 1 year; Greg Dirasian, 2 years

Requested by: Lu Bogosian; Anoosh & Gjon Ivezaj, Caleb, Noah and Nina; Raffi & Cara Bogosian, Chloe, Bode and Isla; Jirair Kaypekian; Ara Kaypekian


In memory of: Richard Maloian, 1 year

Requested by: Eleanore Aslanian Homich; Rubina Aslanian


In memory of: Carolyn Sirian, 2 years; Harry Crane, 3 years

Requested by: Anne Sirian; Mike, Kyane, and Peter Crane; Jon Werner; Julia Palaian; Paul, Kim, Ryan, and Cameron Sirian; Vasken, Annette, Aram, Vahan, and Lucine Cholakian; Karen Goulasarian; Terry and Anita Granger; Bernie and Pat Akkashian; Michael and Stephanie Akkashian & family; Joelle Graves; Rafi and Seran Tcholakian & family; Daron and Simoné Topouzian & family; Harry and Laurie Dakesian & family; Barry and Haigan Szczesny; Arsen and Shoghig Terjimanian & family; Zaven and Marilyn Dadian; Zee Sarkesian; Susan Sarkesian; Diane Sarkesian; Dr Keri and Rita Topouzian & family; Jeff and Suzanne Nercesian & family; George Maloian; Jim & Anne Berger


In memory of: Varsenik Mikaelian, Arsen Hekimian, Joseph Garabedian

Requested by: Serge Garabedian & Family 


In memory of: Jerair Kourtjian, 21 years; Harry Enokian, 29 years; Azniv Enokian, 25 years; Simon Kourtjian, 69 years; Arshalous Kourtjian, 71 years; Claude Ohanesian, 2 years; Carolyn Sirian, 2 years

Requested by: Mrs. Alice Kourtjian; Audrey, Lenna, and Christina Ohanesian; Ralph, Roxanne, Alec, and Christopher Kourtjian


In memory of: Arshalous Madoian, 76 Years, Providence, RI; Hagop Madoian, 32 Years, Providence, RI

Requested by: Ned & Aroxie Madoian Apigian


In memory of: Nick Sherbanow

Requested by: Mark & Eleanor Evarian and Family


In memory of: Edward Derbabian, Andre & Anahid Noroyan, Vahagn & MaryJo Agbabian, Vagarsh & Noemi Agbabian, Shemavon & Shazig Derbabian, Garekin & Siranoush Sarookanian, Nicholas & Araxie Noroyan, Carolyn Sirian, Peter Sirian

Requested by:Jeff & Lorig Noroyan & Family, Suzanne Derbabian, Anahid Derbabian, Raffi Derbabian


In memory of: Sarkis Shekherdemian

Requested by: Dikran & Salpi Shekherdemian

ANNOUNCEMENTS

All Available For You Online...
Do you want to request a Requiem Service for your departed loved ones? Do you have a Baptism to schedule? or a Wedding? or do you want to become a member of the Church?
All requests are easy today by using our online forms. Visit our website www.saintsarkis.org, go to the services tab, and you will be able to fill out any form you need online, or click on of the options on the right.
Requiem Form
Baptism Form
Wedding Form
Membership Form
Online Donations

For your convenience, St. Sarkis Armenian Apostolic Church is now accepting online credit card donations using PayPal which is an easy and secure way to make your donations. To make a donation, please Click Here.

General Donation
Monthly Offering
In Lieu Of Flower Donation
Membership Dues

COMMUNITY EVENTS

Stay Connected:
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
19300 Ford Road, Dearborn, MI 48128
Phone:313-336-6200
Facebook  Twitter  Instagram