Σύντομη ενημέρωση του IBLCE
Ιούνιος 2019
Σημαντικές επικαιροποιήσεις στο Πρόγραμμα Πιστοποίησης και Επαναπιστοποίησης IBCLC 

Το 2018, εθελοντές του IBLCE   ®   διεξήγαγαν μια πλήρη επαναθεώρηση των προϋποθέσεων στο πλαίσιο του προγράμματος πιστοποίησης και επαναπιστοποίησης IBCLC   ® , όπως επιτάσσει η ορθή πρακτική, και τον Ιούλιο του 2018 το IBLCE προσέφερε στα ενδιαφερόμενα μέρη την ευκαιρία να σχολιάσουν δημοσίως επί των δυνητικών επικαιροποιήσεων. Το IBLCE μελέτησε προσεκτικά τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν και θα επικαιροποιήσει σταδιακά το πρόγραμμα πιστοποίησης και επαναπιστοποίησης IBCLC μέσα στα επόμενα χρόνια. Ακολουθεί ενημέρωση αναφορικά με τις επικαιροποιήσεις στις προϋποθέσεις, η σχετική αιτιολόγηση και  οι ημερομηνίες έναρξης ισχύος. Οι αλλαγές, οι οποίες θα επέλθουν σταδιακά όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αποσκοπούν στην απλοποίηση και στη βελτίωση του προγράμματος IBCLC.
 
Επικαιροποιήσεις σε σχέση με την πλήρωση προϋποθέσεων για την πιστοποίηση IBCLC
 
 • Από την 1η Μαρτίου 2020, για όσους υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις Οκτωβρίου 2020 και σε ακόλουθες εξετάσεις, οι ώρες κλινικής εξάσκησης που συγκεντρώνονται μέσω ενός ειδικού οργανισμού ο οποίος είναι αναγνωρισμένος οργανισμός συμβούλων υποστήριξης θηλασμού από το IBLCE θα υπολογίζονται σε ωριαία βάση, καθώς ο προκαθορισμένος αριθμός αμειβόμενων ωρών δεν θα γίνεται πλέον δεκτός. Με αυτήν την αλλαγή, το IBLCE επικαιροποιεί τις προϋποθέσεις, ώστε να συνάδουν με τη μεταβαλλόμενη φύση και τον όλο και μεγαλύτερο αριθμό των οργανισμών οι οποίοι προσφέρουν σε διάφορους βαθμούς ευκαιρίες για εθελοντική δραστηριότητα.
 
 •  Για αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις Απριλίου 2021 και σε ακόλουθες εξετάσεις, πέραν των 90 ωρών εκπαίδευσης ειδικά πάνω στη γαλουχία, θα απαιτούνται επίσης πέντε (5) ώρες εκπαίδευσης με εστίαση στις επικοινωνιακές δεξιότητες. Κατά προτίμηση, αυτές οι πέντε (5) ώρες είναι καλό να σχετίζονται άμεσα με την παροχή φροντίδας για θέματα γαλουχίας και θηλασμού, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Η αλλαγή αυτή κρίθηκε σκόπιμη, καθώς η επικοινωνία συνιστά βασικό πεδίο γνώσης στον Αναλυτικό Πίνακα Περιεχομένων Εξετάσεων IBCLC, αλλά και σε πρακτικό επίπεδο, καθώς οι IBCLC πρέπει να κατανοούν τις ανάγκες του πελάτη και να εκπονούν το καταλληλότερο πλάνο φροντίδας, να κατέχουν την τέχνη της ενεργητικής ακρόασης και να παρέχουν συναισθηματική υποστήριξη και, τέλος, να βοηθούν τον πελάτη να λάβει τις σωστές αποφάσεις μετά από ολοκληρωμένη ενημέρωση.
 
Επικαιροποιήσεις σε σχέση με την επαναπιστοποίηση IBCLC
 
 • Από την 1η Ιανουαρίου 2020, για τους IBCLC που θα υποβάλλουν αίτηση επαναπιστοποίησης μέσω μορίων αναγνώρισης συνεχιζόμενης εκπαίδευσης «CERP», το IBLCE θα χορηγεί δύο (2) μόρια «CERP» για κάθε πλήρες έτος εθελοντικής υπηρεσίας μετά από αυτήν την ημερομηνία σε μη κυβερνητικό οργανισμό ο οποίος προάγει και/ή υποστηρίζει τον θηλασμό. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να ληφθούν έως και 10 μόρια «L-CERP» στη διάρκεια ενός πενταετούς κύκλου για την επαναπιστοποίηση. Μια τέτοιου είδους επαγγελματική εμπειρία είναι σημαντική και θα αναγνωρίζεται με μόρια «CERP».
 
 • Για IBCLC που θα υποβάλλουν αίτηση επαναπιστοποίησης μέσω επανάληψης των εξετάσεων ή μορίων «CERP» από το 2021 και μετά, το IBLCE θα απαιτεί 250 ώρες πρακτικής εξάσκησης (πλήρης ή μερική απασχόληση) στη συμβουλευτική στη γαλουχία κατά τον πενταετή κύκλο για την επαναπιστοποίηση και, ειδικότερα, στο επίπεδο(-α) της κλινικής εξάσκησης, εκπαίδευσης, διοίκησης, έρευνας και/ή της προάσπισης δικαιωμάτων. Οι ώρες αυτές μπορούν να είναι ώρες εθελοντικής ή αμειβόμενης εργασίας ή ένας συνδυασμός και των δύο. Οι κλινικές δεξιότητες συνιστούν σημαντικό πεδίο γνώσης του Αναλυτικού Πίνακα Περιεχομένων Εξετάσεων IBCLC  και διατηρούνται σε βέλτιστα επίπεδα όταν ασκούνται ενεργά.
 
 •  Για IBCLC που θα υποβάλλουν αίτηση επαναπιστοποίησης μέσω επανάληψης των εξετάσεων ή μορίων CERP από το 2021 και μετά, το IBLCE θα απαιτεί βασική εκπαίδευση στην υποστήριξη της ζωής στη διάρκεια κάθε πενταετούς περιόδου. Τύποι εκπαίδευσης που πληρούν αυτό το κριτήριο είναι, για παράδειγμα, εκπαιδευτικά Προγράμματα Καρδιοαναπνευστικής Ανάνηψης (CPR) και Νεογνικής Καρδιοαναπνευστικής Ανάνηψης (NRP). Καθώς οι σύμβουλοι είναι επαγγελματίες υγείας που παρέχουν φροντίδα αυτοπροσώπως, είναι σημαντικό να επαναλαμβάνουν τη βασική εκπαίδευση στην υποστήριξη της ζωής για την ασφάλεια του πελάτη και του ασθενή.
 
 • Το 2021, το IBLCE θα εισαγάγει την κατάσταση «Πρώην IBCLC» για ενεργούς πιστοποιημένους συμβούλους γαλουχίας οι οποίοι σκοπεύουν να αποχωρήσουν και να μην ασκούν πλέον τη δραστηριότητα του IBCLC. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα, οι ταμειακά ενήμεροι με ισχύουσα πιστοποίηση στο παρελθόν θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, προκειμένου να λάβουν τη συγκεκριμένη κατάσταση. Οι ημερομηνίες για την υποβολή των αιτήσεων θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Εφόσον εγκριθεί η αίτησή τους, θα μπορούν να χρησιμοποιούν τον τίτλο «Πρώην IBCLC» σε ένα βιογραφικό σημείωμα ή κάτω από το ονοματεπώνυμό τους σε μια επαγγελματική κάρτα. Ωστόσο, ο τίτλος δεν μπορεί να αναφέρεται αμέσως μετά το ονοματεπώνυμο ή την υπογραφή τους (π.χ. διάγραμμα φαρμακευτικής αγωγής) όπως στην περίπτωση που η πιστοποίηση συνεχίζει να είναι σε ισχύ. Η κατάσταση αυτή αποδίδεται ως αναγνώριση του πρωτύτερου έργου και προορίζεται για εκείνους που δεν δραστηριοποιούνται πλέον ενεργά ως IBCLC και δεν έχουν σκοπό να ασκήσουν κάποια στιγμή ξανά τη δραστηριότητα.
 
 • Το 2021, το IBLCE θα εισαγάγει την κατάσταση «Ανενεργός» για εν ενεργεία IBCLC οι οποίοι αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις προϋποθέσεις επαναπιστοποίησης το έτος στο οποίο θα πρέπει να ανανεώσουν την πιστοποίηση, αλλά σκοπεύουν να τη λάβουν ξανά εντός ενός έτους. Όσο διαρκεί η κατάσταση «Ανενεργός», η πιστοποίηση IBCLC δεν θα ισχύει για τους συγκεκριμένους επαγγελματίες. Για να επανακτήσουν την πιστοποίηση IBCLC στη διάρκεια της κατάστασης «Ανενεργός», οι εν λόγω επαγγελματίες μπορούν είτε να συμμετάσχουν επιτυχώς στην εξέταση, χωρίς να πληρούν τις τρέχουσες προϋποθέσεις συμμετοχής, είτε να ζητήσουν επαναπιστοποίηση μέσω μορίων «CERP» (75 CERP), στα οποία θα περιλαμβάνεται πλέον η αυτοαξιολόγηση (βλ. παρακάτω), συγκεντρώνοντας 15 μόρια «CERP» επιπλέον. Αν κάποιος δεν υποβάλει αίτηση για πιστοποίηση στη διάρκεια του έτους που ισχύει η κατάσταση «Ανενεργός», τότε θα πρέπει να συμμετάσχει επιτυχώς στην εξέταση, εφόσον πληροί τις αρχικές προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων στις εξετάσεις. Αν ένας IBCLC επιλέξει να μην μεταβεί στην κατάσταση «Ανενεργός» και αφήσει την πιστοποίησή του να λήξει, τότε θα πρέπει να συμμετάσχει επιτυχώς στην εξέταση, καλύπτοντας τις αρχικές προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων στις εξετάσεις.
 
 • Για όσους θα υποβάλλουν αίτηση επαναπιστοποίησης από το 2022 και μετά, οι εξτάσεις IBCLC θα παραμείνουν μια οδός ΕΠΙΛΟΓΗΣ για τη λήψη της επαναπιστοποίησης, αλλά δεν θα συνιστούν πλέον ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ, καθώς σε κάθε πενταετή περίοδο για την επαναπιστοποίηση, μια αυτοαξιολόγηση και η απαιτούμενη εστιασμένη συνεχιζόμενη εκπαίδευση θα συνιστούν εναλλακτική επιλογή. Οι αυτοαξιολογήσεις ενθαρρύνουν τον κάτοχο τίτλου να εξετάσει σε βάθος τις δυνατότητές του, επιτρέποντάς του να καθορίσει τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του, κάτι που θα τον κατευθύνει στη συνέχεια στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Το IBLCE θα εφαρμόσει αυτήν την αλλαγή μόνο αφού ξεκινήσει να ισχύει η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης.
 
Πρόσθετες επικαιροποιήσεις
 
Για τις σπάνιες περιπτώσεις όπου οι υποψήφιοι ή οι IBCLC δεν δύνανται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις ή να υποβάλουν αίτηση επαναπιστοποίησης με μόρια «CERP» λόγω εξαιρετικών περιστάσεων, από την   1η Σεπτεμβρίου 2019 , το IBLCE θα διερευνά σε μεγαλύτερο βάθος τις εν λόγω εξαιρετικές περιστάσεις. Ως εξαιρετικές περιστάσεις νοούνται μόνο σοβαρή ασθένεια ή σοβαρός τραυματισμός του υποψηφίου/κατόχου τίτλου ή άμεσου στενού συγγενή του, ο θάνατος άμεσου στενού συγγενή, η επέλευση αναπόφευκτης φυσικής καταστροφής ή αλλαγές που σχετίζονται με ενεργό στρατιωτική θητεία. Με αυτόν τον τρόπο, διασαφηνίζονται οι ειδικές περιστάσεις για τους υποψηφίους και IBCLC που επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα για παράταση της πιστοποίησης ή για μεταφορά των καταβεβλημένων εξέταστρων σε εξέταση στο μέλλον.
 
Λάβετε υπόψη σας ότι θα δοθούν περαιτέρω αναλυτικές πληροφορίες για τις συγκεκριμένες επικαιροποιήσεις στον ιστότοπο του IBLCE, μετά την επικαιροποίηση του  Ενημερωτικού οδηγού υποψηφίων   και του  Οδηγού επαναπιστοποίησης   τον Σεπτέμβριο του 2019 για τις εξετάσεις IBCLC του 2020.
 
Το IBLCE ανακοινώνει με χαρά τις εν λόγω βελτιώσεις, που έχουν ως σκοπό να παράσχουν μεγαλύτερη ευελιξία και να ενισχύσουν το πρόγραμμα IBCLC.
Αλλαγές στις  Πειθαρχικές διαδικασίες με βάση τον Κώδικα Επαγγελματικής Διαγωγής για τους IBCLC   και στο   Έντυπο υποβολής καταγγελίας με βάση τον Κώδικα Επαγγελματικής Διαγωγής του IBLCE
Η Επιτροπή Δεοντολογίας και Πειθαρχικών Μέτρων (E&D) του IBLCE εργάζεται σκληρά, προκειμένου να διαφυλάσσει την αξιοπιστία της πιστοποίησης IBCLC και να διασφαλίζει τις θηλάζουσες οικογένειες ανά τον κόσμο. Η Επιτροπή Δεοντολογίας και Πειθαρχικών Μέτρων του IBLCE συγκροτείται από IBCLC, καθώς και από άτομα από το γενικό κοινό. Το IBLCE ενθαρρύνει τους IBCLC να τηρούν υψηλά πρότυπα στο πλαίσιο της δεοντολογικής συμπεριφοράς και η Επιτροπή Δεοντολογίας και Πειθαρχικών Μέτρων είναι επιφορτισμένη με τη διερεύνηση και την επίλυση καταγγελλόμενων παραβάσεων. Η τηρούμενη διαδικασία έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να είναι δίκαια, να τηρεί τις ισορροπίες, με σεβασμό τόσο απέναντι στους εγκαλούμενους IBCLC όσο και στα ενδιαφερόμενα μέρη που υποβάλλουν την καταγγελία.
 
Οι κάτοχοι τίτλου του IBLCE ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα με οδηγό τον  Κώδικα Επαγγελματικής Διαγωγής για τους IBCLC   (CPC) που έχει θεσπίσει το IBLCE. Οι  Πειθαρχικές διαδικασίες   του IBLCE ενημερώνουν τα ενδιαφερόμενα μέρη για την καθορισμένη διαδικασία, προκειμένου να υποβληθεί μια καταγγελία για τη διαγωγή ενός κατόχου τίτλου στο IBLCE.
 
Παρακάτω, αναφέρονται συνοπτικά οι πιο σημαντικές επικαιροποιήσεις στις Πειθαρχικές διαδικασίες   και στο έντυπο υποβολής καταγγελίας του IBLCE.
 
Λάβετε σοβαρά υπόψη σας ότι οι συγκεκριμένες διαδικασίες θα ισχύουν για έντυπα υποβολής καταγγελίας Ε&D που θα κατατεθούν ΜΕΤΑ τις 30 Ιουνίου 2019. Τα ενημερωμένα έγγραφα θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της IBLCE την 1η Ιουλίου 2019.


Ηλεκτρονική πύλη για καταγγελίες που σχετίζονται με δεοντολογικά και πειθαρχικά ζητήματα
 
Το IBLCE έχει θέσει σε εφαρμογή μια υπηρεσία ασφαλούς ανταλλαγής αρχείων, η οποία θα επιτρέπει στα ενδιαφερόμενα μέρη του IBLCE και στο ίδιο το IBLCE να ανταλλάσσουν με εύκολο και ασφαλή τρόπο αρχεία με εξωτερικούς χρήστες. Από την 1η Ιουλίου, οι καταγγελίες που σχετίζονται με δεοντολογικά και πειθαρχικά ζητήματα θα τηλεφορτώνονται και θα διαβιβάζονται έτσι απευθείας στο IBLCE μέσω της υπηρεσίας ασφαλούς ανταλλαγής αρχείων στον ιστότοπο του IBLCE. Όποτε είναι δυνατό, η επικοινωνία σχετικά με την πειθαρχική διαδικασία θα διεξάγεται μέσω της ασφαλούς διαδικτυακής πύλης του IBLCE. Τα άτομα που εμπλέκονται στην πειθαρχική διαδικασία μπορούν να διαβιβάζουν μέσω τηλεφόρτωσης απευθείας έγγραφα στο IBLCE και να λαμβάνουν ενημερώσεις από το IBLCE. Το σύστημα αυτό θα επιτρέψει την ταχύτερη επίλυση δεοντολογικών και πειθαρχικών θεμάτων, καθώς δεν θα απαιτείται πλέον ταχυδρομική διαβίβαση του σχετικού υλικού και, αντ’ αυτού, τέτοιου είδους επικοινωνία θα μπορεί να λαμβάνει χώρα μέσω της ηλεκτρονικής πύλης.
Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και η διαδικασία για δεοντολογικά και πειθαρχικά θέματα
 
Ο ΓΚΠΔ είναι ένας κανονισμός περί απορρήτου ο οποίος ισχύει για τους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για τους κατοίκους της Ισλανδίας, της Νορβηγίας και του Λιχτενστάιν.
 
Λόγω της παγκόσμιας παρουσίας του, το IBLCE αναθεώρησε τις Πειθαρχικές διαδικασίες και το Έντυπο υποβολής καταγγελίας, ώστε να εναρμονίζονται με τον ΓΚΠΔ.
 
Έντυπο υποβολής καταγγελίας
 
Πριν την υποβολή μιας καταγγελίας, το IBLCE ζητά από τους ενδιαφερόμενους να έχουν μελετήσει τις   Πειθαρχικές διαδικασίες, το Έντυπο υποβολής καταγγελίας και τον Κώδικα Επαγγελματικής Διαγωγής.
 
Ορισμένα σημεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν την υποβολή μιας καταγγελίας:
 
 • Ανώνυμες καταγγελίες: Αναφορικά με τις ανώνυμες καταγγελίες, το IBLCE θα λαμβάνει υπόψη του μόνο εκείνες που σχετίζονται με σκανδαλώδη διαγωγή όπως κακοποίηση ή σοβαρή σωματική βλάβη.

 • Περιεκτική σύνοψη: Θα πρέπει να παρέχεται μια σύντομη περίληψη, η οποία θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες πληροφορίες και τη χρονική στιγμή των φερόμενων παραβάσεων μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα τεκμηρίωσης, εφόσον υπάρχουν.

 • Αποδεικτικά στοιχεία: Μαζί με το έντυπο υποβολής καταγγελίας θα πρέπει να κατατίθενται και όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά έγγραφα στα οποία στηρίζεται η φερόμενη παράβαση του Κώδικα Επαγγελματικής Διαγωγής.

 • Άμεση γνώση: Το άτομο που υποβάλλει την καταγγελία θα πρέπει να έχει άμεση, προσωπική γνώση της φερόμενης παράβασης του Κώδικα Επαγγελματικής Διαγωγής από τον IBCLC.

 • Επιπολαιότητα: Η πειθαρχική διαδικασία δεν ισχύει για διαμάχες επαγγελματικής ή προσωπικής φύσεως ή για διαφορές απόψεων (π.χ. καταγγελίες για δυσφήμιση ή συκοφαντία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Καταγγελίες που υποβάλλονται κακόπιστα (π.χ. ως αντίποινα) ενδέχεται να θεωρηθούν καταστρατήγηση της διαδικασίας.

 • Υπογεγραμμένες καταγγελίες: Οι καταγγελίες πρέπει να υποβάλλονται και να είναι υπογεγραμμένες από φυσικό πρόσωπο (δηλαδή, όχι από επιχείρηση ή οντότητα).

 • Αντιδεοντολογική συμπεριφορά: Το βασικό στοιχείο της καταγγελίας πρέπει να σχετίζεται άμεσα με αντιδεοντολογική συμπεριφορά σύμφωνα με όσα διατυπώνονται στον Κώδικα Επαγγελματικής Διαγωγής. Η καταγγελλόμενη ανάρμοστη συμπεριφορά επηρεάζει την υγεία, την ευεξία και την ασφάλεια του κοινού;

 • Αναξιόπιστες ή ελλιπείς πληροφορίες: Καταγγελίες που κρίθηκαν ότι περιέχουν αναξιόπιστες ή ελλιπείς πληροφορίες ενδέχεται να μην είναι δεκτικές προσφυγής.
 
Κυρώσεις
 
Δύναται να επιβληθούν κυρώσεις σε έναν κάτοχο τίτλου εφόσον αποφασιστεί ότι ο εν λόγω κάτοχος τίτλου παρέβη τον Κώδικα Επαγγελματικής Διαγωγής. Στις πειθαρχικές διαδικασίες προστέθηκε η ενδεχόμενη επιβολή δύο ακόμα κυρώσεων:
 
 • Κύρωση που απαιτεί την υποβολή έγγραφης βεβαίωσης ότι η εν λόγω συμπεριφορά έληξε και δεν θα επαναληφθεί.
 
 • Κύρωση με την οποία επιβάλλεται υποχρεωτική συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε θέματα σχετικά με την παράβαση του Κώδικα Επαγγελματικής Διαγωγής (π.χ. συνεχιζόμενη εκπαίδευση που σχετίζεται με θέματα δεοντολογίας ή με το εύρος άσκησης της δραστηριότητας).
 
Σε περίπτωση που εντοπιστεί κάποια παράβαση, με την προσθήκη αυτών των δύο κυρώσεων παρέχονται πρόσθετες επιλογές μετά τη λήψη τελικών αποφάσεων για πειθαρχικά και δεοντολογικά θέματα όπως, μεταξύ άλλων, η υποχρεωτική συνεχιζόμενη εκπαίδευση πάνω σε σχετικά πεδία.


Διαδικασία για δεοντολογικά και πειθαρχικά θέματα
Άρθρο για τα πλεονεκτήματα της πιστοποίησης IBCLC στο επιστημονικό περιοδικό   Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics  

Το IBLCE έχει τη χαρά να μοιραστεί μαζί σας ένα εξαιρετικό άρθρο του αναθεωρημένου από ομότιμους επιμελητές επιστημονικού περιοδικού Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics , στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους οι πιστοποιημένοι διαιτολόγοι - διατροφολόγοι θα πρέπει να εστιάζουν στον θηλασμό και να εξετάζουν ως ενδεχόμενο τη λήψη του τίτλου IBCLC! Το άρθρο υπογραμμίζει ότι «ο θηλασμός συνιστά μια παγκόσμια στρατηγική στο πλαίσιο της διατροφής με ευρέως τεκμηριωμένα οφέλη για την υγεία» και περιλαμβάνει μια πλούσια βιβλιογραφία αναφορικά με τα οφέλη του θηλασμού στην υγεία του βρέφους και της μητέρας, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της παιδικής θνησιμότητας και της συμβολής του στη μείωση του κόστους για τη Δημόσια Υγεία. Το άρθρο επισημαίνει τις οδούς λήψης της πιστοποίησης IBCLC και τα σχετικά πλεονεκτήματα και ενθαρρύνει τους ενδιαφερόμενους πιστοποιημένους διαιτολόγους - διατροφολόγους να σκεφτούν να λάβουν την πιστοποίηση.
 
Η Ακαδημία Διατροφής και Διαιτολογίας είχε την ευγένεια να παράσχει έναν σύνδεσμο, ώστε οι IBCLC να μπορούν να μεταβούν στο συγκεκριμένο άρθρο δωρεάν, για δική τους προσωπική χρήση. Ο σύνδεσμος θα είναι λειτουργικός έως τις 31 Αυγούστου 2019. Σας παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι το άρθρο αυτό προορίζεται για δική σας προσωπική χρήση και ότι δεν θα πρέπει να κοινοποιείται στο Διαδίκτυο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε άλλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Το επιστημονικό περιοδικό περιλαμβάνει έρευνες    αξιολογημένες    από ομότιμους ειδικούς στην επιστήμη των    τροφίμων   , τη διατροφή και τη διαιτολογία   .
 
Το IBLCE ευχαριστεί ιδιαιτέρως την Ακαδημία που κατέστησε αυτό το σημαντικό άρθρο διαθέσιμο για όλους τους IBCLC ανά τον κόσμο μέσω της παρούσας ενημέρωσης.
Ακολουθήστε το IBLCE στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης!